COMUNICAT DE PRESĂ: FACILITĂȚI MODERNE DE INSTRUIRE ȘI NOI OPORTUNITĂȚI DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL AGROALIMENTAR PENTRU TINERII ȘI ADULȚII DIN ZONA CENTRU A REPUBLICII MOLDOVA. PREMIEREA A CINCI PLANURI DE AFACERI

devram_15.12

Astăzi, 28 aprilie, cu suportul Uniunii Europene, la Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Stăuceni, Chișinău, a fost inaugurată Secția de Formare Continuă. Aceasta va oferi tinerilor și adulților, angajaților și angajatorilor o gamă extinsă de oportunități de instruire axate pe abordări inovatoare.

Datorită sprijinului financiar al proiectului Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova – DevRAM”, Partea I, sălile de instruire au fost renovate și dotate cu mobilier și echipamente moderne, respectând toate cerințele de mediu, precum și standardele de predare și învățare interactivă.

Secția de Formare Continuă are menirea de a contribui la creșterea calității educației tehnice și  profesionale în baza rezultatelor ”Raportului de evaluare a necesităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic din domeniul agroalimentar”, realizat de proiectul „DevRAM”, Partea I în 2018. De asemenea, aceasta se va concentra pe nevoile de dezvoltare profesională ale viitorilor specialiști, pentru a le asigura o mai bună integrare pe piața muncii. Oferta sa educațională va include, pentru început, două programe de instruire: „Somelier” și „Turismul vitivinicol”, care vor fi predate în baza curricula elaborate în cadrul proiectului.

Tot astăzi au fost premiați cei 5 câștigători ai concursului „Cel mai bun plan de afaceri în domeniul agroalimentar”. Câștigătorii au primit granturi în valoare totală de 24.000 de euro (1 premiu de 10.000 de euro, 2 premii de 5.000 de euro și 2 premii de 2.000 de euro). Concursul a fost precedat de un program de formare orientat spre elaborarea business planului, la care au participat 51 de elevi din instituțiile ÎPT de profil și tineri fermieri dornici de a introduce și promova inovația durabilă în sectorul agroalimentar. În rezultatul instruirii, aceștia și-au dezvoltat propriile idei de afaceri, cinci dintre ele fiind selectate pentru subvenționare.

Un alt eveniment organizat astăzi a fost vizita de monitorizare la Școala Profesională din Bubuieci,  care de asemenea a beneficiat de susținere financiară din partea proiectului, pentru dotarea serei cu sistem de irigare și amenajarea a 25 de locuri de instruire. Noile oportunități de pregătire practică  le vor permite mai multor generații de elevi care își vor face studiile la specialitatea ”Floricultor” să dobândească competențe în conformitate cu cerințele actuale ale pieței muncii, ceea ce le va facilita inserția profesională.

Dl Mihail Machidon, Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, prezent la evenimente, a accentuat importanța educației agricole pentru economia Republicii Moldova și a atragerii tinerilor către acest sector. ”Modernizarea agriculturii naționale, pentru a deveni competitivă pe plan internațional, este posibilă doar prin fortificarea colaborării între instituțiile de învățământ, instituțiile de cercetare și agenții economici”.

Dl Gintautas Baranauskas, Șef adjunct al Departamentului Operațiuni în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a subliniat că investițiile în dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova, în special prin accelerarea creșterii economice și oferirea tinerilor de oportunități de studiu și integrare profesională, sunt o prioritate-cheie pentru Uniunea Europeană.

Dna Stella Avallone, Ambasadorul Austriei în Republica Moldova, a menționat că Austria și Moldova sunt strâns legate printr-o gamă largă de activități în domeniul economiei, al securității, educației și culturii. Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare are drept direcții de intervenție învățământul profesional și incluziv, protecția mediului, asigurarea accesului la resurse de apă și adaptarea la schimbările climatice, precum și guvernanța, statul de drept și consolidarea păcii. Între 1997 și 2019, Austria a oferit Moldovei asistență oficială pentru dezvoltare în valoare de aproximativ 58 de milioane Euro. Dna Avallone s-a referit la importanța reformei instituționale inițiate de proiectul „DevRAM”, Partea I, care a presupus revizuirea documentelor standard și a metodelor de lucru, reconceptualizarea procesului educațional și a sălilor de clasă, crearea de sinergii și parteneriate durabile între instituțiile de învățământ, autoritățile de stat, comunitatea de afaceri și donatorii internaționali.

Grație îmbunătățirilor efectuate cu suportul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I procesul de formare inițială și continuă în învățământul profesional tehnic agricol va fi mult mai aproape de piața muncii pentru mii de elevi și specialiști din domeniu.

SUSȚINE EDUCAȚIA AGRICOLĂ!

Proiectul Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I a acordat asistență pe mai multe dimensiuni. Îmbunătățirea bazei tehnico-materiale,  desfășurarea de programe de formare pentru manageri, cadre didactice și elevi, formare de formatori, modernizarea sălilor de  instruire practică, realizare de pagini web și tururi virtuale, participare la expoziții naționale și internaționale sunt doar câteva dintre rezultatele proiectului cu impact major asupra comunității celor 7 instituții beneficiare, dar și a învățământului agricol în ansamblu.

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova – DevRAM”, Partea I. ”Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia” este implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Asociația Internațională Donau Soja (Austria).

Devram-logo-en-nou-1

PRESS RELEASE

MODERN TRAINING FACILITIES AND NEW TRAINING OPPORTUNITIES IN THE AGRI-FOOD FIELD FOR YOUTH AND ADULTS FROM THE CENTRE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND 5 BUSINESS PLANS WINNERS AWARD

Today, 28 April 2021, with the support of the European Union, the Centre of Excellence in Viticulture and Vinification in Stauceni, Chisinau, inaugurated the Continuing Education Department. The new department will provide expanded modern and innovative trainings for youth and adults, employees and employers.

Thanks to the support provided by the EU-funded project ”Development of Rural Areas in the Republic of Moldova – DevRAM”, Part I, the training premises have been renovated and endowed with modern equipment and furniture, complying with all environmental requirements as well as learning and interactive teaching standards.

The new Continuing Education Department will increase the quality of technical vocational education based on the findings of the ”Capacity Needs Assessment Report of Vocational Educational Institutions in agri-food sector”, which was conducted by the ”DevRAM” project Part I in 2018. It also centers on the professional development needs of future trainees in order to ensure their better integration into the labour market. At the beginning, the Centre of Excellence in Viticulture and Vinification in Stauceni will offer two trainings on sommelier and wine tourism, which will be taught based on the curriculum developed earlier within the ”DevRAM” project Part I.

On the very same day, the five winners of the “Best Business Plan Contests” received in-kind grants in the total amount of 24,000 Euros (1 award of 10,000 Euros; 2 awards per 5,000 Euros; and 2 awards per 2,000 Euros). The beneficiaries of the program were students from VET institutions as well as young farmers with ambitions to introduce and promote sustainable innovation in the agri-food sector. Thus, 51 young farmers and students successfully attended the business plan training and developed their own business ideas; five of them have successfully been selected for grants.

In addition, a monitoring visit was organised to the Vocational School in Bubuieci, Chisinau, which also received financial support from the ”DevRAM” project Part I.  The school used the funding for equipping the greenhouse with irrigation systems and arranging 25 training places. The new practical training facilities will allow several generations of floristics students to acquire necessary job skills in line with up-to-date requirements that will help them to find employment.

Mr. Mihail Machidon, State Secretary, Minister of Agriculture, Regional Development and Environment, who participated in today’s events, referred to the importance of agricultural education for the economy in the Republic of Moldova. He noted that solid cooperation between educational and research institutions, farmers and the business sector is crucial to ensure that national agriculture can be modernised and made internationally competitive. In addition, Mihail Machidon also highlighted that the young generation is attracted to invest in this sector.

Mr. Gintautas Baranauskas, Deputy Head of Operations, EU Delegation to the Republic of Moldova, underlined that investing in the development of rural areas in the Republic of Moldova is a key priority for the European Union, in particular by providing opportunities for the youth and accelerating economic growth and integration.

Stella Avallone, Austrian Ambassador to the Republic of Moldova, mentioned that Austria and Moldova are closely connected by a vast scale of activities: in the field of economy, the security sector, education and culture. Austrian Development Cooperation is focusing on labour-oriented and inclusive education, on the protection of the environment, providing access to water and adapting to climate change, as well as on governance, rule of law and peacebuilding. Between 1997 and 2019, Austria provided a total of about 58 Mio. Euros in official development assistance to Moldova. Ms. Avallone highlighted the institutional reform initiated by ”DevRAM” project Part I, which includes the revision of standard documents and working methods, the reconceptualisation of the educational process and even the classrooms. Furthermore, this project has also created synergies and partnerships that will last between educational institutions, state authorities, the business community and international donors.

With the improvement made with the support of the European Union project ”DevRAM”, Part I the initial and continuing training process in agri-food technical vocational education will be much closer to the labour market for thousands of students and specialists in the field.

The project ”DevRAM”, Part I, financed by the European Union, includes a series of support areas. Some of the project´s outcomes with major impact on the community include the strengthening the capacity of vocational education institutions in the agri-food sector, improved technical and material base, training programs for managers, teachers and students, training of trainers, modernized practical training laboratories, creation of websites and virtual tours, participation in national and international exhibitions. The project works directly in seven VET institutions, with an extended impact on all agri-VET institutions in the Republic of Moldova.

The project “DevRAM”, Part I is financed by the European Union and implemented by the Austrian Development Agency (ADA), in partnership with the PRO DIDACTICA Educational Center and the Donau Soja International Association (Austria).

devram_15.12

ПРЕСС-РЕЛИЗ

 СОВРЕМЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ И ВЗРОСЛЫХ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЦЕНТРА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА.

НАГРАЖДЕНИЕ 5 БИЗНЕС-ПЛАНОВ

Сегодня, 28 апреля 2021 года, при поддержке Европейского Союза в Центре передового опыта в области виноградарства и винификации в Стаученах, Кишинев, был открыт Отдел непрерывного образования. Новый отдел будет предоставлять расширенные современные и инновационные тренинги для молодежи и взрослых, сотрудников и работодателей.

Благодаря поддержке финансируемого ЕС проекта «Развитие сельских территорий в Республике Молдова –  DevRAM», Часть 1, учебные помещения были отремонтированы и оснащены современным оборудованием и мебелью, соответствующими всем экологическим требованиям, а также стандартам интерактивного обучения.

Новый Отдел непрерывного образования повысит качество профессионально-технического образования на основе результатов «Отчета об оценке потребностей профессиональных учебных заведений в агропродовольственном секторе», который был проведен в рамках проекта DevRAM, Часть I в 2018 году. Он также сосредоточен на потребностях будущих стажеров в профессиональном развитии, для обеспечения их лучшей интеграции на рынке труда. Вначале Центр передового опыта в виноградарстве и винификации предложит два тренинга по сомелье и винному туризму, которые будут проводиться на основе учебной программы, разработанной ранее в рамках проекта «DevRAM», Часть I.

Также, сегодня пять победителей конкурса «Лучший бизнес-план» получили гранты на общую сумму 24 000 евро (1 премия в размере 10 000 евро; 2 премии по 5 000 евро; и 2 премии по 2 000 евро). Бенефициарами стали молодые фермеры, стремящиеся внедрить и продвигать устойчивые инновации в агропродовольственном секторе. Таким образом, 51 студентов ТПО и молодых фермеров успешно прошли тренинг по бизнес-планам и разработали собственные бизнес-идеи, а пятеро из них были успешно отобраны на гранты.

Сегодня был организован и мониторинговый визит в Профессиональное училище в селе Бубуечь муниципия Кишинев, которое также получило финансовую поддержку от проекта «DevRAM», Часть I. Школа использовала средства для оснащения теплицы ирригационной системой и организации 25 учебных мест. Новая производственная база позволит нескольким поколениям студентов-флористов приобрести необходимые профессиональные навыки в соответствии с современными требованиями, что облегчит им интеграцию в рабочую силу.

Г-н Михаил Макидон, Государственный секретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, участвующий в вышеупомянутых мероприятиях, отметил важность сельскохозяйственного образования для экономики Республики Молдова и привлечения молодежи в агропродовольственный сектор.

Он отметил, что прочное сотрудничество между образовательными и исследовательскими учреждениями и бизнес-сектором имеет решающее значение для обеспечения модернизации национального сельского хозяйства и повышения его конкурентоспособности на международном уровне.

Г-н Гинтаутас Баранаускас, заместитель начальника Отдела Операций Представительства ЕС в Республике Молдова, подчеркнул, что инвестирование в развитие сельских территорий является ключевым приоритетом для Европейского Союза в Республике Молдова, в частности, путем ускорения экономического роста и предоставления возможностей для обучения  и профессиональной интеграции молодежи.

Г-жа Стелла Аваллоне, посол Австрии в Республике Молдова, отметила, что Австрию и Молдову тесно связывает огромный масштаб деятельности: в области экономики, сектора безопасности, образования и культуры. Австрийскоe агентствo развития сосредоточено на ориентированном на труд и инклюзивном образовании, на защите окружающей среды, обеспечении доступа к воде и адаптации к изменению климата, а также на управлении, верховенстве закона и мирном строительстве. В период с 1997 по 2019 год, официальная помощь Австрии в целях развития Республики Молдовы составила в общей сложности около 58 миллионов евро. Г-жа Аваллоне подчеркнула институциональную реформу, инициированную «DevRAM», Часть I, которая включает пересмотр стандартных документов и методов работы, переосмысление образовательного процесса и даже учебных классов. Кроме того, этот проект создал синергию и устойчивое партнерство между образовательными учреждениями, государственными органами, бизнес-сообществом и международными донорами.

Благодаря усовершенствованиям, осуществленными при поддержке проекта Европейского Союза «DevRAM», Часть I, процесс начального и непрерывного обучения в рамках профессионально-технического образования в области агропродовольствия станет намного ближе к рынку труда для тысяч студентов и специалистов в этой области.

*

Проект «DevRAM», Часть I, финансируемый Европейским Cоюзом, оказал помощь по нескольким направлениям. Некоторые из результатов проекта, оказывающих большое влияние на сообщество, включают укрепление потенциала учреждений профессионального образования в агропродовольственном секторе, улучшение технической и материальной базы, учебные программы для менеджеров, преподавателей и студентов, обучение тренеров, модернизированные лаборатории для практических занятий, создание сайтов и виртуальных туров, участие в национальных и международных выставках. Проект осуществляется непосредственно в семи учреждениях ТПО, но его результаты распространяются на все учреждения ТПО в области сельского хозяйства в Республике Молдова.

Проект «Развитие сельских территорий в Республике Молдова  – DevRAM», Часть I. «Повышение конкурентоспособности агропродовольственного сектора путем интеграции во внутренние и глобальные производственно-сбытовые цепочки, в частности в соевом секторе», финансируемый Европейским Cоюзом и реализуемый Австрийским Агентством Развития (ADA), в партнерстве с Образовательным центром PRO DIDACTICA и Международной Ассоциацией Donau Soja (Австрия).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *