Termene și condiții

 

Acasă
Despre revistă
Colegiul de redacție
Arhiva
Termene și condiții
Contacte

 

 

 

Termene și Condiții de Publicare în revista DIDACTICA PRO...

Condiții generale
Didactica Pro… acceptă pentru publicare articole ştiinţifice care abordează subiecte inovative din domeniul educaţional. Lucrările ştiinţifice pot fi prezentate în limbile română, engleză sau rusă.

Criterii minimale necesare a fi respectate:

 • Tema abordată se încadrează în domeniul de referinţă al revistei Didactica Pro…
 • Manuscrisul cuprinde elemente de originalitate, are un conţinut ştiinţific substanţial;
 • Nu prezintă deficienţe majore de structură logică şi de construcţie ştiinţifică etc.;
 • Sunt respectate condiţiile tehnice de redactare şi paginare ale revistei (font, paragraf, modalitatea de introducere a referinţelor bibliografice).

În cazul în care articolul este potrivit, redactorii îl vor expedia spre recenzare şi evaluare externă. În urma evaluării şi a comentariilor primite de la experţii externi, echipa de redactori va înainta manuscrisul colegiului de redacţie, pentru examinare şi decizie finală. Articolele vor fi publicate doar după parcurgerea următoarelor etape: evaluarea de tipul peer review – recenzarea de către experţi independenţi; evaluarea de către membrii colegiului de redacţie; revizuirea articolului de către autor (când este necesar).
Manuscrisele se prezintă cu 1,5-2 luni înainte de publicarea preconizată, pe suport electronic şi tipărite, în limba română, engleză sau rusă. Manuscrisul va fi semnat de către autor, fixându-se şi data prezentării acestuia.

Structure lucrărilor:

 • Titlul articolului (Times New Roman, bold, Font size 14, centrat), însoţit de traducere în limba engleză;
 • Autorul(ii) articolului (nume, prenume, titlul şi gradul ştiinţific, afilierea instituţională şi adresa de email);
 • Rezumatul (Times New Roman, Font size 12, cursiv, cca 150 de semne, în limbile română şi engleză);
 • Cuvintele-cheie (5-7, în limbile română şi engleză);
 • Introducere;
 • Conținutul propriu-zis;
 • Concluzii;
 • Recomandări;
 • Referințe bibliografice.

Lucrarea prezentată:

 • Foaie A4 cu margini: sus – 15 mm, jos – 20 mm, stânga – 20 mm, dreapta – 20 mm.
 • Volumul lucrării se va încadra în 5-7 pagini A4, Times New Roman, font 12, interval 1,5.

Materialul ilustrativ:

 • Materialul ilustrativ se va prezenta în formă grafică clară în format electronic (JPG sau TIF – nu mai puţin de 300 dpi).
 • Toate imaginile, graficele ş.a. vor fi însoţite de legendele corespunzătoare şi de indicarea sursei de provenienţă.
 • Numărul tabelelor, graficelor sau figurilor (atunci când este necesar) vor fi menţionate în text într-o paranteză (fig. nr.1); (tabelul nr.1).
 • Într-un articol se acceptă 3-5 figuri/diagrame/tabele.

 
Bibliografie:
Referinţele bibliografice se vor conforma cerinţelor CNAA din Republica Moldova.

 • Notele bibliografice din text se prezintă în original; titlurile lucrărilor nu se traduc şi nu se transliterează.
 • Bibliografia se amplasează după textul principal al articolului.
 • Referinţele sunt prezentate în succesiune numerică, în ordine alfabetică.
 • Referinţele la sursele bibliografice se indică în paranteze pătrate, inserate în text, de exemplu: [8].
 • Dacă sunt citate anumite părţi ale sursei, după indicele bibliografic se indică şi pagina (paginile), de exemplu: [8, p. 231].


Exemple de publicaţii tipărite:
Cărți:

 • Cerghit I., Neacşu I., Negreţ-Dobridor I., Pânişoară O. Prelegeri pedagogice. Iaşi: Polirom, 2001, 232 p.
 • Рыскина В. Л., Самсонова Е. В. Российские и зарубежные исследования в области инклюзивного образования. Москва: Форум, 2012. 105 c.

Articole în reviste și culegeri:

 • Botgros I., Franţuzan L., Zota L. Aspecte metodologice ale formării competenţei şcolare la lecţiile de chimie. În: Didactica Pro…, nr. 2 (66), 2011, pp. 25-31.

Surse electronice:

Alte condiții:
Manuscrisele şi varianta electronică a lucrărilor ştiinţifice pot fi prezentate direct la redacţie sau trimise prin poşta electronică: didacticapro@prodidactica.md.

Recenzare

Fiecare articol propus spre publicare este supus recenzării de tip peer review de către 2 experţi evaluatori. Aceştia pot fi membri ai Colegiului de Redacţie al revistei Didactica Pro... sau alţi reprezentanţi ai comunităţii academice din Republica Moldova şi din străinătate. Toţi experţii poartă titlul de profesor sau conferenţiar universitar/cercetător şi posedă competenţă ştiinţifică în domeniul de care ţine articolul recenzat. Experţii evaluează manuscrisele pe baza unor formulare de recenzare, pe care le primesc împreună cu articolele de analizat.

Criteriile care stau la baza procesului de recenzare de către experţi sunt: actualitatea subiectului; gradul de originalitate şi noutatea temei propuse; fundamentarea ştiinţifică a conţinutului; compararea rezultatelor obţinute cu realizările descrise în literatura ştiinţifică la profilul respectiv; claritatea şi acurateţea argumentării şi a construcţiei ştiinţifice; impactul preconizat asupra domeniilor la care face referire articolul; calitatea şi corectitudinea ştiinţifică; corectitudinea lingvistică; claritatea, concizia şi acurateţea textului; lipsa erorilor, a conceptelor greşite şi a ambiguităţilor; relevanţa surselor bibliografice etc.

Evaluarea se finalizează prin formularea de către recenzor a unor observaţii punctuale ţinând de forma şi fondul articolului şi prin atribuirea de către acesta a unuia dintre următoarele trei calificative:

 • Acceptarea lucrării pentru publicare, dacă aceasta corespunde rigorilor din punct de vedere al conţinutului ştiinţific şi al formei;
 • Acceptarea lucrării pentru publicare, după efectuarea unor corectări, completări etc.;
 • Neacceptarea lucrării pentru publicare.

Dacă între calificativele celor doi evaluatori sunt diferenţe majore, se va apela la un al treilea expert. Autorului i se vor comunica decizia şi recomandările experţilor.

Recenziile recepţionate sunt colectate de către redactorul-şef şi redactori într-un dosar separat pentru fiecare număr al revistei.
După recepţionarea manuscrisului corectat şi completat de autor (după caz, în funcţie de recomandările experţilor), articolul va fi înaintat aceloraşi evaluatori, care se vor pronunţa cu privire la oportunitatea publicării acestuia.


Textul final aprobat al articolului (după modificările sugerate de evaluatori şi avizul comitetului editorial) este trimis persoanei din redacţie care răspunde de planificarea editorială, urmând ca autorul să fie informat asupra datei apariţiei articolului în tipar. Decizia finală privind publicarea manuscriselor îi aparţine redactorului-şef. Autorul articolului respins are dreptul să propună spre publicare alte articole sau o variantă îmbunătăţită a articolului respins, pentru un alt număr al revistei.
Colegiul de redacţie îşi revendică dreptul de a respinge materialele ce nu corespund profilului revistei şi normelor tehnice de publicare, cât şi pe cele lipsite de valoare ştiinţifică şi pu¬blicate anterior sub diferite forme în alte reviste sau în cărţi.
Articolele recomandate pentru publicare în Revista Didactica Pro… trebuie să fie însoţite obligatoriu de:

 • declaraţia de autenticitate, semnată de autor(i) pentru materialul propus spre publicare, în conformitate cu legislaţia privitoare la dreptul de autor şi în scopul combaterii plagiatului şi a semnăturii în fals;
 • acordul scris al autorului pentru ca materialul să fie publicat.

Responsabilitatea pentru corectitudinea şi veridicitatea conţinutului articolelor le revine semnatarilor.

 
.

Acasă | Despre revistă | Colegiul de redacție | Arhiva |  Termene și condiții | Contacte