Componenta: Formare continuă cadre didactice
Partener de implementare: Educație pentru Dezvoltare (AED)
Finanțator: Fundația Internațională Liechtenstein Development Service (LED)
Perioadă de implementare: Februarie 2023-decembrie 2025
Scopul proiectului: Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice din instituțiile din învățământ profesional tehnic prin implementarea programelor de perfecționare, acreditate de către ANACEC, ”Gândire critică pentru dezvoltarea competențelor” și ”Proiectul și portofoliul în abordarea didactică modernă”.

Activități principale:
1. Programul de formare ”Gândire critică pentru dezvoltarea competențelor profesionale” trasează o linie de conexiune între trainingurile standard ale proiectului de dezvoltare a gândirii critice și strategiile de dezvoltare a competențelor: competențe-cheie, competențe specifice sau competențe profesionale. Exersarea gândirii critice presupune realizarea următoarelor operații: conceptualizare, comparație, analiză, sinteză, evaluarea informațiilor; reflecție personală (şi colectivă), aplicare. Definiția extinsă a gândirii critice confirmă fără rezerve că oricare dintre capacitățile şi atitudinile vizate ţin şi de instrumentarul/arsenalul/apanajul lecturii şi comunicării. Strategia didactică de desfășurare a activităților din cadrul acestui programuli este trainingul, cu perioade de experimentare și aplicare, dar și cu sarcini pentru sesiunile de follow-up, care presupun prezentarea unui raport, a unei analize a impactului. Între sesiunea de formare (3 module a câte 3 zile) şi sesiunea de follow-up cursanții exersează realizarea transferului asupra activității cotidiene la clasă, prin aplicarea imediată a proiectelor. În cadrul sesiunilor se acordă prioritate activităților în perechi şi în grup; lucrul individual se va orienta spre studierea surselor de referinţă şi rodarea strategiilor/metodelor/tehnicilor asimilate. Primele experiențe în acest sens demonstrează că modulele de instruire profesională sunt favorabile dezvoltării gândirii critice, care începe cu asimilarea unor strategii de lectură a textului științific, din manuale și suporturi de curs, continuă prin exersarea și dezvoltarea abilităților de comunicare și cooperare, ca în cele din urmă să țintească în comportamente, atitudini, savoir-vivre și savoir-être. A-l învăţa pe elev să gândească în mod critic înseamnă a-l elibera de constrângeri şi stereotipuri, dar în cea mai mare măsură înseamnă şi a-l pregăti pentru viaţa care îi va reclama în permanență capacitatea de a gândi pe cont propriu, de a-şi analiza deciziile, de a reflecta, de a participa la o discuție, admițând din start că adevărul se va naște în procesul confruntării diferitelor opinii şi al analizei lor, acceptând că opinia ta nu este singura corectă. Respectiva strategie a determinat elaborarea acestui curs amplu, dedicat cadrului de proiectare didactică Evocare – Realizare a sensului – Reflecţie – Extindere (ERRE), care constituie un circuit închis de învățare explicită şi unde nu este permis să se omită unele etape şi să se treacă peste anumite activităţi, ceea ce este crucial pentru însușirea meseriei. Printre inovațiile pe care cadrul ERRE le-a adus în învățământul nostru, vom plasa pe primul loc asigurarea profesorilor cu o strategie a schimbării: din prezentator de informații şi evaluator profesorul se transformă în ghid, dirijor, îndrumător, sfetnic, designer, consilier, iar sarcina sa primordială este de a organiza şi de a facilita învăţarea, de a-i călăuzi pe elevi pe drumul cunoaşterii autentice.

2. Programul de formare continuă ”Portofoliul şi proiectul în abordarea didacticii moderne”, care cuprinde 3 module a câte 3 zile și o sesiune de follow-up, este adresat cadrelor  didactice care activează în învățământul profesional tehnic. În cadrul acestui program formatorii promovează consecvență în proiectarea strategică a activităților didactice care vizează domeniile cunoaștere, înțelegere, aplicare, analiză, sinteză şi creație. Aceste obiective implică adiacent competențele de comunicare: discuția în cadrul grupului/echipei; dialogul cu clienţii; utilizarea terminologiei domeniului şi argumentarea unui punct de vedere. Dată fiind situația atestată în școlile profesionale din Republica Moldova (ne referim la specificul traseelor individuale de formare a cadrelor care predau modulele de meserie), cursul are un pronunțat caracter inovator și, prin subiectele abordate, consolidează pregătirea didactică a acestora. Cursul se edifică şi se sprijină pe direcțiile prioritare în didactica modernă, vizând predarea, învățarea şi evaluarea, şi presupune implicarea plenară a cursanților în cadrul activităților de training şi în realizarea sarcinilor individuale, sincron şi asincron, indiferent dacă formarea se desfășoară cu prezență fizică sau on-line. Temele de casă, realizate în intervalul dintre module, sunt prezentate personal şi debrifate în prima sesiune din modulul următor sau la sesiunea de follow-up din final. Impactul acestui program de formare va fi mai puternic dacă instituția va delega mai mulți profesori, care vor deveni persoanele-resursă ale promovării programului și astfel vor asigura un parcurs firesc spre acumularea lucrărilor de portofoliu sau implementarea învățării şi evaluării prin proiecte. Cultivarea viziunii holistice asupra portofoliului, completat cu piese care formează şi valorifică competențele de toate nivelurile, şi asupra proiectului, care, la rându-i, se poate materializa într-o gamă de produse acceptabile şi evaluabile, îi va permite cadrului didactic să identifice, în propriul demers, momentele cele mai potrivite şi sarcinile cele mai adecvate pentru finalitățile disciplinei pe care o predă. La fel de important este să se exploreze la maximum potențialul inter-, pluri-, multi- şi transdisciplinar al instruirii pe module sau pe unități de învățare, în special prin colaborarea cadrelor didactice şi dirijarea procesului la nivel de  instituţie. Programul de formare valorifică, pe palierul conținuturilor, cele mai noi recomandări ale docimologiei şi cele mai mediatizate succese ale școlilor de performanță, dar fiecare dintre formabili va fi liber să realizeze atât transferul, cât şi adaptarea  metodologiei încetățenite, dând dovadă de suficientă flexibilitate şi creativitate didactică, pentru a-şi orienta demersul didactic după busola curriculumului aprobat.