OFERTA DE FORMARE 2017
FORMARE PENTRU CADRELE DIDACTICE

image3261

Centrul oferă cursuri de perfecţionare a cadrelor didactice şi manageriale, pe baza Licenţei de activitate acordate de Camera de Licenţiere a Republicii Moldova. Certificatele sînt valabile pentru procesul de atestare periodică a cadrelor didactice.

Pentru informaţii:
prodidactica@prodidactica.md

FORMARE DE FORMATORI

image17121

Cursurile sînt destinate persoanelor interesate să însuşească abilităţi de formator. Domenii: lucru cu adulţii, facilitarea activităţii în grup, team building, leadership, psihopedagogie generală, didactica disciplinelor, axiologia educaţiei, etc.

Pentru informaţii:
vpostica@prodidactica.md

PROGRAME APROBATE DE MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
PROGRAMUL SERVICII LA SOLICITAREA BENEFICIARULUI

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA oferă în continuare programe de formare la solicitarea beneficiarilor. Centrul organizează cursuri de perfecţionare a cadrelor didactice şi manageriale din învăţămîntul preuniversitar şi universitar, avizate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, conform ordinului nr. 822 din 13 august 2015.

Certificatele sînt valabile pentru procesul de atestare periodică a cadrelor didactice.

În anul de studii curent Vă oferim următoarele servicii de formare:

 • Formare de competenţe prin strategii didactice interactive;
 • Educaţie pentru echitate de gen şi şanse egale (program de 1-3 zile pentru diriginţi şi directori adjuncţi pentru educaţie);
 • Depăşirea dificultăţilor la lectură şi scriere (seminar pentru profesorii claselor primare);
 • O oră pentru lectură (seminar pentru profesorii claselor primare);
 • Psihopedagogie generală;
 • Didactici particulare (la fiecare disciplină): Tehnologii interactive de predare-învăţare-evaluare;
 • Evaluarea continuă la clasă;
 • Evaluarea sumativă a rezultatelor şcolare;
 • Evaluarea în baza standardelor educaţionale;
 • Lectură şi Scriere pentru Dezvoltarea Gîndirii Critice: Curs de iniţiere în LSDGC; Proiectarea lecţiilor; Strategii de promovare a gîndirii critice la disciplinele umaniste; Strategii de promovare a gîndirii critice la disciplinele reale; Învăţarea prin cooperare; Evaluarea lecţiilor în cheia LSDGC;
 • Management educaţional: Managementul lucrului în echipă; Managementul resurselor umane; Elaborarea proiectului de dezvoltare strategică a organizaţiei; Rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor; Evaluarea unităţii şcolare; Managementul timpului; Planificarea strategică; Elaborarea planurilor de dezvoltare a instituţiilor educaţionale; Motivarea angajaţilor; Abilităţi de lider; Abilităţi de delegare; Leadership situaţional; Managementul schimbării; Implementarea curriculumului şcolar; Arta dirijării; Abilităţile managerului eficient; Abilităţi de comunicare eficientă. Prezentarea reuşită;
 • Program pentru psihologi şcolari: Managementul stresului; Conflictul şi soluţionarea lui; Comunicarea asertivă; Cunoaşterea de sine şi comunicarea interpersonală. Aspecte psihologice în lucrul cu elevii (program pentru diriginţi în baza setului operaţional ÎNVĂŢ SĂ FIU);
 • Educaţie pentru toleranţă;
 • Educaţie pentru dezvoltarea caracterului;
 • Educaţie pentru dezvoltarea comunităţii;
 • Educaţie interculturală prin intermediul literaturii etniilor conlocuitoare în R. Moldova;
 • Să ne cunoaştem mai bine/Узнаем друг друга лучше (curs opţional de educaţie interculturală pentru înţelegerea alterităţii prin intermediul literaturii etniilor conlocuitoare în R. Moldova – română, ucraineană, rusă, găgăuză, bulgară, în limbile româna şi rusă);
 • Educaţie pentru integrare europeană;
 • Formare de formatori. Abilităţi de lucru cu adulţii. TOT;
 • Elaborarea proiectelor de finanţare;
 • Leadership Educaţional;
 • Cultura Bunei Vecinătăți

Costul fiecărui program de formare va fi stabilit în funcţie de specificul solicitării (mărimea grupului de cursanţi, locul desfăşurării, distanţa pînă la localitate, pauză cafea, prînz etc.).
Numărul de credite pentru fiecare program de formare se va calcula conform Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, secundar, special, complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate.

Lilia Nahaba
Coordonator de program
tel. (+373 22) 54 25 56, 54 19 94;
fax (+373 22) 54 41 99.
email: prodidactica@prodidactica.mdlnahaba@prodidactica.md