CONCURS DE ANGAJARE ÎN FUNCŢIA DE ASISTENT(Ă) DE PROIECT (FULL-TIME)

CEPD

CENTRUL EDUCAȚIONAL PRO DIDACTICA

ANUNȚĂ CONCURS DE ANGAJARE ÎN FUNCȚIA DE ASISTENT(Ă) DE PROIECT (FULL-TIME)

(Data limită: 20 decembrie 2018)

Proiectul Competenţe digitale pentru angajare în economia modernă, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, îşi propune să contribuie la creşterea numărului de tineri, fete şi băieţi, care posedă competenţe  relevante, inclusiv profesional tehnice, pentru angajare, locuri de muncă decente şi antreprenoriat. Proiectul vizează integrarea tehnologiilor informaţionale în sistemul de învăţământ profesional tehnic, astfel crescând accesul la studii de calitate şi relevante.

Proiectul se implementează cu sprijinul Agenţiei pentru Dezvoltare a Austriei / ADA. Perioada de implementare: decembrie 2018 – noiembrie 2021.

Perioada de angajare: 15 ianuarie 2019 – noiembrie 2021.

Responsabilităţi de bază:

 • Să asigure asistenţă de documentare şi logistică pentru evenimentele (ex. întruniri, instruiri, conferinţe) organizate în cadrul proiectului.
 • Să participe la procesul de planificarea activităţilor cu echipa de implementare, şi să elaboreze după caz documentele care rezultă în urma acestora.
 • Să faciliteze traducerea scrisă şi orală în/din engleză, română, rusă documente aferente proiectului la solicitarea directorului de program, coordonatorului de proiect sau partenerilor străini.
 • Să comunice politicos prin email sau în caz de necesitate – prin telefon cu persoanele cu care interacţionează în proiect, inclusiv cu partenerii străini ţinând cont de limba de comunicare a acestora.
 • Să se documenteze privitor la serviciile şi bunurile care urmează a fi procurate inclusiv prin solicitarea de oferte de la prestatori de servicii/furnizori şi comunicarea ulterioară cu aceştia până la încheierea tranzacţiei cu semnarea tuturor documentelor confirmative.
 • Să asigure păstrarea şi arhivarea documentelor (inclusiv în format electronic) aferente proiectului în condiţii corespunzătoare.
 • Să realizeze activităţi financiar-contabile ale proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale şi regulamentele interne.
 • Să atenţioneze directorul de program şi coordonatorul de proiect asupra riscurilor sau dereglărilor depistate în procesul de lucru care ar putea perturba buna implementare a activităţilor din proiect.
 • Să se documenteze privitor la serviciile şi bunurile care urmează a fi procurate inclusiv prin solicitarea de oferte de la prestatori de servicii/furnizori şi comunicarea ulterioară cu aceştia până la încheierea tranzacţiei cu semnarea tuturor documentelor confirmative.
 • Să îndeplinească alte activităţi zilnice de secretariat în cadrul proiectului.

Calificări:

 • Studii profesional tehnice sau superioare de profil (ex. ştiinţe sociale, alte domenii conexe).
 • Cunoaşterea avansată a limbilor engleză şi română, inclusiv a terminologiei din domeniul educaţiei şi tehnologiilor informaţionale (vorbit şi scris).
 • Utilizator PC avansat, cu cunoştinţe şi abilităţi excelente de utilizare a aplicaţiilor software din pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Microsoft Project, Adobe Acrobat.

Alte cerinţe:

– abilităţi bune de elaborare de memo-uri, mesaje, scrisori, documente, rapoarte etc.;
– abilităţi avansate de realizare a sarcinilor, de organizare a timpului, de respectare a termenilor-limită;
– dorinţa şi abilitatea de a învăţa lucruri noi;
– responsabilitate,  disciplină, corectitudine şi seriozitate;
–  gândire critică şi creativă;
–  cunoştinţe privind tehnologiile moderne în educaţie vor constitui un avantaj.

PENTRU A APLICA: Potenţialii candidaţi vor expedia o scrisoare de motivare prin e-mail (cu specificarea Concurs Asistent de proiect), explicând interesul manifestat faţă de poziţia dată; o copie a CV-ului, numele şi informaţia de contact a două persoane de referinţă, inclusiv cel puţin un angajator precedent.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
odraguta@prodidactica.mdprodidactica@prodidactica.md  

Data limită – 20 noiembrie 2018
La interviu vor fi invitaţi doar candidaţii preselectaţi.

CONCURS DE ANGAJARE ÎN FUNCȚIA DE MANAGER DE PROIECT

CEPD

CENTRUL EDUCAȚIONAL PRO DIDACTICA

ANUNȚĂ CONCURS DE ANGAJARE ÎN FUNCȚIA DE MANAGER DE PROIECT

Proiectul Competențe digitale pentru angajare în economia modernă, implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, are drept scop să contribuie la creșterea numărului de tineri, fete și băieți, care posedă competențe relevante, inclusiv profesional tehnice, pentru angajare, locuri de muncă decente și antreprenoriat. Proiectul își propune să integreze tehnologiile informaționale în sistemul de învățământ profesional tehnic, astfel crescând accesul la studii de calitate și relevante.

Proiectul se implementează cu sprijinul Agenției pentru Dezvoltare a Austriei / ADA.

Perioada de implementare: decembrie 2018 – noiembrie 2021.

Managerul de proiect va activa în cadrul echipei Centrului și va fi responsabil de managementul, coordonarea și implementarea integrală a activităților din proiect. Managerul de proiect va raporta Directorului de Proiect.

Responsabilităţi:

 • Managementul și coordonarea eficace și eficientă a activităților proiectului;
 • Supravegherea și coordonarea activității echipei de proiect, inclusiv distribuirea sarcinilor de lucru, stabilirea responsabilităților și evaluarea performanței membrilor echipei;
 • Identificarea și implementarea măsurilor de asigurare a calității și eventual de remediere a deficiențelor depistate cu scopul de a asigura atingerea obiectivelor proiectului;
 • Elaborarea planurilor de activitate și a rapoartelor ținând cont de capacități și resurse disponibile, dar și de constrângerile impuse, gestionarea activităților de proiect în cadrul termenilor agreați;
 • Completarea corectă şi la timp a documentelor şi păstrarea lor în conformitate cu cerinţele Centrului. Elaborarea şi dezvoltarea documentelor noi în caz de necesitate;
 • Asigurarea unui nivel înalt de calitate în elaborarea conținuturilor digitale și prestarea programelor de instruire;
 • Facilitarea ședințelor, meselor rotunde și altor evenimente în cadrul proiectului;
 • Gestionarea și controlul utilizării resurselor din cadrul proiectului, inclusiv activități de analiză și estimare a costurilor, elaborarea bugetelor, planificarea și alocarea/realocare a resurselor financiare conform necesităților, precum și monitorizarea respectării planurilor și bugetelor aprobate;
 • Planificarea, administrarea și monitorizarea procurărilor de echipament, servicii, consultanți, personal pentru servicii etc.
 • Identificarea, analiza și evaluarea riscurilor, elaborarea strategiilor de răspuns la riscuri cu scop de exclude și/sau minimiza impactul negativ al riscurilor pentru proiect;
 • Stabilirea şi menţinerea relaţiilor profesionale adecvate cerinţelor Centrului cu membrii echipei, beneficiarii, actorii de resort şi partenerii proiectului;
 • Organizarea și facilitarea ședințelor săptămânale de progres pentru proiect și prezentarea rapoartelor săptămânale de progres pe proiect principalelor părți interesate;
 • Inițierea, revizuirea, coordonarea și/sau aprobarea schimbărilor la proiect;
 • Organizarea și conducerea ședințelor Consiliului de Coordonare a proiectului;
 • Coordonarea și comunicarea directă cu finanțatorii, partenerii și beneficiarii proiectului;
 • Executarea altor sarcini și responsabilități necesare realizării scopului proiectului.

Calificări:

 • Studii universitare în pedagogie, ştiinţe sociale,TIC în educație sau alte domenii conexe;
 • Minimum 5 ani experiență în managementul proiectelor, inclusiv în domeniul TIC în educație și/sau profesional tehnic;
 • Experienţă de elaborare a conținuturilor educaționale şi de coordonare a instruirilor, seminarelor, atelierelor de lucru etc.;
 • Abilități excelente de utilizare a aplicațiilor software din pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Microsoft Project, Adobe Acrobat, Microsoft Outlook, Share Point și Internetului;
 • Abilități de comunicare în scris și oral în limbile engleză și română, inclusiv abilitatea de a face prezentări, elabora memo-uri, mesaje, scrisori și regulamentele interne, documente și rapoarte;
 • Abilităţi avansate de organizare şi de management al timpului;
 • Experiență în coordonarea proiectelor de integrare TIC în educație va constitui un avantaj.

Alte cerințe:

 • Abilități avansate de cooperare și de lucru în echipă;
 • Abilităţi excelente de comunicare şi relaţionare interpersonală;
 • Gândire critică, analiză sistemică și soluționarea problemelor complexe;
 • Capacitatea de a aplica judecata profesională și adoptare a deciziilor;
 • Coordonare, capacitate de convingere și comunicare eficace;
 • Toleranță la stres și abilitatea de a lucra sub presiune;
 • Optimism şi capacitatea de a depăşi prin exemplul propriu situaţiile de stres şi dificultate etc.

PENTRU A APLICA: transmiteţi prin e-mail (cu specificarea Concurs Manager Proiect) o scrisoare de motivare, explicând interesul manifestat faţă de poziţia dată; o copie a CV-lui, numele şi informaţia de contact a două persoane de referinţă, inclusiv a angajatorilor precedenţi.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA

odraguta@prodidactica.md, prodidactica@prodidactica.md

Data limită – 20 decembrie 2018.

Doar candidaţii preselectaţi vor fi contactaţi şi invitaţi la interviu.

CONCURS DE SELECTARE A UNUI GRUP DE EXPERŢI PRIVIND EFECTUAREA UNUI STUDIU DE EVALUARE INIŢIALĂ A COMPETENŢEI INTERCULTURALE ÎN MEDIUL UNIVERSITAR

Pestalozzi

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

ANUNŢĂ

CONCURS DE SELECTARE A UNUI GRUP DE EXPERŢI PRIVIND EFECTUAREA UNUI

STUDIU DE EVALUARE INIŢIALĂ A COMPETENŢEI INTERCULTURALE ÎN MEDIUL UNIVERSITAR

Proiectul: Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice

Finanţator: Fundaţia pentru copii Pestalozzi, Elveţia

Implementator:  Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Perioada de derulare a proiectului: iunie 2018 – decembrie 2020.

Proiectul îşi propune să contribuie la îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale de educaţie interculturală ale viitoarelor cadre didactice, în vederea sprijinirii dezvoltării competențelor interculturale la copii și tineri.

Citește mai mult