CONCURS PENTRU CONTRACTAREA SERVICIILOR JURIDICE

soya-4

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

ANUNŢĂ

CONCURS PENTRU CONTRACTAREA SERVICIILOR JURIDICE

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator: Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorţiu cu C.E. PRO DIDACTICA şi Donau Soja Association

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 – februarie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: Octombrie 2019  –  decembrie 2020
Termeni de referinţă: Descrierea sarcinilor şi cerinţelor față de serviciile juridice (vezi TERMENI DE REFERINŢĂ)
Tip achiziţie: Prestări servicii

 

Proiectul „Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova”, Partea 1 ”Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat, în perioada aprilie 2018-2021, de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Asociația Internațională Donau Soja (Austria), cu suportul financiar al Uniunii Europene, își propune să contribuie la construirea de lanțuri valorice agroalimentare competitive, moderne și durabile în Republica Moldova, orientate spre următoarele patru obiective principale:

 • Consolidarea capacităților de inovare și educație în sectorul agroalimentar din Republica Moldova;
 • Sporirea accesului la piețe și extinderea cererii de produse agroalimentare certificate și ecologice pe piața internă și cea externă;
 • Utilizarea standardelor și a certificării în scopul sporirii performanței lanțurilor valorice;
 • Promovarea unui mediu favorabil implementării standardelor de calitate în sectorul agroalimentar și alinierea cadrului legal și a documentelor de politici la standardele de calitate ale Uniunii Europene.

Pentru implementarea activităților prevăzute în cadrul logic al proiectului, dar și cu scopul consultării, reprezentării, asistării în chestiuni juridice de orice natură, al implicării în elaborarea/actualizarea/îmbunătățirea cadrului legal aferent domeniilor proiectului, se anunță contractarea serviciilor juridice (atât de către persoane fizice, cât și juridice).

Calificările necesare:

 • Studii sau experiență în domeniul juridic cu tangență în educație/agricultură/piața muncii (licență sau master);
 • Cel puțin 5 ani de experiență în domeniul prestării serviciilor juridice;
 • Experiență în cadrul unor activități/proiecte similare finanțate de UE sau de alți donatori reprezintă un avantaj;
 • Abilități eficiente de comunicare;
 • Abilități avansate de utilizare a calculatorului, Microsoft Excel, Word, Power Point;
 • Cunoașterea la un nivel avansat a limbilor română, rusă și engleză.

Dosarul pentru concurs va conține:

 1. Curriculum vitae, cu evidențierea experienței relevante responsabilităților enumerate, însoțit de documente care să certifice experiența și calificarea candidatului.
 2. Propunere financiară pentru 5 zile lucrătoare/lună.

Locație: Chișinău, Republica Moldova (inclusiv sediul C. E. PRO DIDACTICA)

Termen-limită de depunere a dosarului: 

Ofertanții vor expedia dosarele la adresele de e-mail lnahaba@prodidactica.md (Lilia Nahaba) și prodidactica@prodidactica.md, cu specificarea Servicii juridice DevRAM până pe 29 septembrie 2019.

RELANSAREA ŞEDINŢELOR CLUBULUI DE DEZBATERI EDUCAŢIONALE ”PAIDEIA”

CLUBUL DE DEZBATERI EDUCAŢIONALE ”PAIDEIA”

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă relansarea şedinţelor Clubului de dezbateri educaționale PAIDEIA, începând cu 11 octombrie 2019. Urmează a fi puse în discuţie subiecte de maximă actualitate şi necesitate profesională și personală pentru cadrele didactice şi manageriale. Şedinţele clubului se vor desfăşura de 2 ori pe lună în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, mun. Chișinău, str. Armenească, 13.

Tematica şedinţelor propuse:

Tematica

Data

Ora

Formator

Cum dezvoltăm Inteligenţa Emoţională?

11 octombrie 15:00-18:00 Svetlana Şişcanu
Valenţe formative ale jocului didactic la ore 25 octombrie 15:00-18:00 Raisa Gavriliță

Abordarea didactică a romanului

8 noiembrie 15:00-18:00 Tatiana Cartaleanu
 Educația multilingvă: practici naționale și internaționale de succes  22 noiembrie 15:00-18:00 Viorica Goraș-Postică
Competențele specifice 3 și 6. Atelierul transdisciplinar: literatură, pictură și muzică 6 decembrie 15:00-18:00 Viorica Oleinic
Tatiana Bologan
Numele propriu: aspecte lingvistice și socioculturale 20 decembrie 15:00-18:00 Olga Cosovan

 

Cadrele didactice, care vor frecventa şedinţele, vor beneficia de certificate de participare.

Taxa de participare: 70 lei.

Pentru înscriere, vă rugăm să completați următorul FORMULAR sau să ne contactaţi la numerele de telefon:
022-54-29-77; 022-54-25-56; 022-54-19-94.

Lilia Nahaba,
Coordonatoare de program

CONCURS DE RECRUTARE A UNOR EXPERŢI/UNUI GRUP DE EXPERŢI PENTRU DEZVOLTAREA ŞI IMPLEMENTAREA DE PROGRAME DE FORMARE A COMPETENŢELOR DIGITALE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC

Shiftedu

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

anunţă

concurs de recrutare a unor experţi/grup de experţi pentru dezvoltarea şi implementarea de programe de formare a competenţelor digitale ale cadrelor didactice din învăţământul profesional tehnic

Proiectul Competenţe digitale pentru angajare în economia modernă, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA cu sprijinul financiar al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Programului Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare, are ca obiectiv integrarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC) în învăţământul profesional tehnic, prin: sporirea suportului acordat managerilor, îmbunătăţirea competenţelor digitale ale cadrelor didactice, dezvoltarea conţinutului digital pentru anumite meserii şi specialităţi, dotarea corespunzătoare a instituţiilor, pentru realizarea unui proces educaţional de calitate.

Experţii/grupul de experţi (un coordonator şi 4-5 conceptori de programe de formare) selectaţi în urma concursului se vor implica în activităţile Componentei 2. Cadrele didactice şi maiştrii din instituţiile de învăţământ profesional tehnic posedă competenţe digitale mai bune, cele mai relevante fiind: dezvoltarea şi implementarea programului de formare a formatorilor şi a programului de formare a competenţelor digitale ale cadrelor didactice din învăţământul profesional tehnic.

Studiul de evaluare iniţială, realizat în perioada martie-mai 2019, recomandă preluarea şi adoptarea Standardelor Europene de Competenţe Digitale – DigComp la toate nivelurile, inclusiv în elaborarea programului de formare a cadrelor didactice. De asemenea, acesta a identificat câteva domenii-cheie pentru a fi incluse în programul de formare a competenţelor digitale:

 1. Bazele psihopedagogice ale instruirii asistate de calculator;
 2. Conceperea, proiectarea şi realizarea materialelor didactice digitale;
 3. Instrumentele avansate de lucru cu documente de tip text, calcul tabelar şi prezentări electronice, instrumente multimedia;
 4. Sisteme de management al învăţării şi sisteme de management al conţinuturilor învăţării;
 5. Utilizarea instrumentelor colaborative şi de comunicare;
 6. Tehnici de prelucrare audio/video, fotografia digitală;
 7. Instrumente de evaluare şi teste electronice;
 8. Securitatea online şi eticheta online;
 9. Utilizarea produselor-program destinate gestionării resurselor umane;
 10. Asigurarea respectării drepturilor de autor şi a drepturilor conexe online. Resurse educaţionale deschise;
 11. Tendinţe globale, cadrul legal, competenţele sec. XXI..

Perioada de activitate a experţilor este octombrie 2019-martie 2020, cu posibilitate de extindere. Responsabilităţile vor fi repartizate între experţii selectaţi în funcţie de pregătire/experienţă şi disponibilitate.

Responsabilităţi:

 • Elaborarea programului de formare a formatorilor privind competenţele digitale pe domeniul de specialitate;
 • Elaborarea programului de formare a competenţelor digitale ale cadrelor didactice din învăţământul profesional tehnic;
 • Formarea de formatori pentru programul de formare a competenţelor digitale ale cadrelor didactice;
 • Coordonare, organizare şi facilitare a atelierelor de lucru cu conceptorii (în cazul coordonatorului);
 • Alte obligaţiuni şi responsabilităţi necesare realizării scopului proiectului.

Calificări:

 • Studii universitare în pedagogie, economie sau în alte domenii conexe;
 • Minimum 3 ani de experienţă în domeniul conceperii şi realizării programelor de formare a cadrelor didactice;
 • Minimum 2 ani de experienţă în calitate de expert în dezvoltare curriculară (în învăţământul profesional tehnic va fi un avantaj);
 • Abilităţi avansate de analiză, de planificare strategică şi de sinteză;
 • Abilităţi avansate de organizare şi de management al timpului;
 • Cunoaşterea bună, la nivel de comunicare şi de scriere, a limbilor română şi rusă.

Alte cerinţe: 

 • Abilităţi avansate de cooperare şi de lucru în echipă;
 • Abilităţi excelente de comunicare şi de relaţionare interpersonală;
 • Grad înalt de responsabilitate;
 • Tact şi diplomaţie în interacţiunea cu instituţiile beneficiare ale proiectului;
 • Rezistenţă la situaţii de stres, flexibilitate şi creativitate în desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei.

Dosarul va fi transmis prin e-mail la adresele: odraguta@prodidactica.md, prodidactica@prodidactica.md (cu specificarea Concurs Experţi în dezvoltarea de programe de formare) şi va conţine: scrisoare de motivare în care să menţionaţi modulul ales şi să argumentaţi alegerea (pentru experți; în cazul grupului de experți, se va prezenta succint domeniul de expertiză al fiecărui membru), o copie a CV-ului cu indicarea experienţei relevante concursului, numele şi datele de contact ale unei persoane de referinţă.

Data limită –  28 septembrie 2019.

Vor fi contactaţi şi invitaţi la interviu doar candidaţii preselectaţi.