ANUNŢĂM STARTUL PROIECTULUI ”LECŢII EUROPENE 2: COMPONENTA EDUCAŢIE ANTICORUPŢIE”

Lectii europene-2

Recent, Centrul Educaţional a găzduit vizita expertului lituanian Daiva PENKAUSKIENE, directorul Centrului de Didactici Moderne din Vilnius, cu ocazia lansării unui nou proiect moldo-lituanian, finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Lituania din fondurile Programului de Cooperare pentru Dezvoltare şi Promovare a Democraţiei. Durata proiectului va fi de un an, până în aprilie, 2019, adresându-se elevilor cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, care învaţă Educaţia civică şi/sau disciplina opţională „Integrarea europeană pentru tine”. Iniţiativa în cauză sprijină activităţile de prevenire şi eradicare a corupţiei în stat, prin educarea unor cetăţeni conştiincioşi, critici şi responsabili, vizând dezvoltarea şi implementarea educaţiei anticorupţie în învăţământul secundar.

Obiectivele proiectului includ: elaborarea modulului Educaţie anticorupţie şi testarea/pilotarea acestuia cu profesorii, în calitate de modul la disciplina „Integrare europeană pentru tine”; elaborarea materialelor didactice pentru elevi şi  dezvoltarea canalelor de promovare şi a reţelei de sprijin intern în acest sens. Grupurile ţintă ale intervenţiei noastre se vor constitui din profesori şcolari ai cursului „Integrare europeană pentru tine” şi elevii implicaţi; în calitate de beneficiari direcţi vor fi AO CE PRO DIDACTICA şi comunitatea educaţională din Moldova, iar ca beneficiari indirecţi – alte ONG-uri şi instituţii de stat responsabile de prevenirea corupţiei etc.

Acest modul va completa curriculumul şcolar „Integrare europeană pentru tine”, precum şi curricula de educaţie civică şi dirigenţie, fiind pus la dispoziţia utilizatorilor în variantă digitală. Modulul va sprijini implementarea activităţilor anticorupţie la nivel de stat, ajutând astfel Centrul Naţional Anticorupţie să implementeze planul său de acţiune privind eradicarea fenomenului corupţiei.

În cadrul vizitei, expertul lituanian s-a întâlnit cu echipa de proiect, cu formatorii-experţi din proiect, Eugenia NEGRU şi Rodica EŞANU, cu care s-a dezbătut conceptul şi rezultatele aşteptate ale proiectului, cu accent pe promovarea unor bune practici, inspirate din ţările baltice. De asemenea, s-au vizitat două instituţii educaţionale din capitală, care vor fi implicate în viitorul proiect: LT ”Prometeu-Prim” şi Liceul Teoretic ”Aristotel”. Oaspetele a rămas impresionat de prestaţia cadrelor didactice, de interesul şi deschiderea administraţiei şi elevilor, deopotrivă, pentru studierea şi aplicarea unor practici bune pentru dezrădăcinarea fenomenului corupţiei la diverse niveluri.

Subliniem importanţa acestei investiţii în resursele umane şi în elaborarea materialelor didactice, care vor rămâne în sistem şi vor perpetua impactul experienţelor de succes ce vor contribui la edificarea unei societăţi democratice, guvernate în mod transparent, cu cetăţeni implicaţi şi incoruptibili.

În final, invităm cadrele didactice interesate de această problematică şi care vor preda în anul viitor de învăţământ, disciplina opţională Integrare europeană pentru tine în liceu, sa expedieze o scrisoare de motivare (în limitele unei pagini standard A4) pentru implicarea în proiect, până la 20 iulie curent, pe adresa: vpostica@prodidactica.md. Aceştia vor beneficia de un program de formare (la sf. lunii august curent) la CE PRO DIDACTICA, de materiale didactice la temă, dar şi de statutul de profesor-experimentator, pe parcursul unui semestru – toate confirmate printr-un certificat autorizat.

Coordonator: Viorica Goraş-Postică,
tel. de contact 069366848

CONCURS DE SELECTARE A UNUI GRUP DE EXPERŢI PRIVIND EFECTUAREA UNUI STUDIU DE EVALUARE A CAPACITĂŢILOR INSTITUŢIILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC (ÎPT)

CENTRUL EDUCAŢIONAL ”PRO DIDACTICA”

ANUNŢĂ

CONCURS DE SELECTARE A UNUI GRUP DE EXPERŢI PRIVIND EFECTUAREA UNUI

STUDIU DE EVALUARE A CAPACITĂŢILOR INSTITUŢIILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC (ÎPT)

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (2017/389-857)

Componenta: Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea în lanţul valoric domestic şi global, în particular a sectorului de cultivare a soia

Finanţator: Uniunea Europeană

Implementator: Agenţia Austriacă de Dezvoltare (ADA) prin Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Donau Soja

Proiectul îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, aşa încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

Perioada de derulare proiect: martie 2018 – februarie 2021.

Perioada de implicare experţi – mai-septembrie, 2018

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Achiziţie: Prestări Servicii. Poate aplica o companie de consultanţă sau consultanţi individuali conform cerinţelor din Termenii de Referinţă.

Termenii de Referinţă: Descrierea sarcinilor şi a cerinţelor faţă de studiu de evaluare a capacităţilor instituţiilor din învăţământul profesional tehnic (VET) este prezentată în documentul care poate fi accesat pe acest LINK (TOR VET Needs Assesement Final_02_05_2018)

Expert-cheie 1: Coordonator de Echipă (Team Lider)

Calificări şi abilităţi: Studii superioare în educaţie, economie sau domeniu conexe; experienţă profesională în domeniul evaluării capacitaţilor şi necesităţilor de dezvoltare, evaluări şi analize de politici, cercetare sau expertiză; experienţă în elaborarea sistemelor de evaluare, implementare, şi monitorizare a diferitelor politici economice, analiza pieţei  muncii sau a şcolilor ÎPT/VET;  experienţă în proiecte internaţionale de dezvoltare, în special în evaluarea compatibilităţii reţelelor de afaceri şi a pieţei muncii; experienţă dovedită în cercetarea cantitativă şi calitativă în domeniul educaţiei, economiei, agriculturii sau alte domenii relevante; cunoaşterea sistemului de învăţământ profesional din Moldova este un avantaj puternic; experienţă în implementarea proiectelor cu acoperire naţională; familiarizarea cu politicile şi criteriile de referinţă ale Comisiei Europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale, alte experienţe menţionate în TOR, Cunoaştere avansată a limbii engleze, iar cunoaşterea limbii române un avantaj preponderent.

Expert-cheie 2: Expert superior în domeniul VET

Calificări şi abilităţi: Studii superioare în domeniul educaţiei, VET sau al domenii conexe; experienţă în dezvoltarea curriculum-ului VET sau a standardelor ocupaţionale, cunoaşterea sistemelor de învăţământ (şi învăţământ profesional) şi experienţa profesională in acest domeniu în Moldova ar fi un avantaj. Experienţă în elaborarea proiectelor de dezvoltare instituţională, in special a standardele ocupaţionale, dezvoltarea si evaluarea curriculum-ului VET, materialelor de instruire pentru instituţiile din ÎPT, precum şi experienţă în proiecte de monitorizare, evaluare, elaborare şi activităţi de formare în domeniul de Curricula pentru instituţiile ÎPT, in special cu finanţare UE/BM; cunoştinţe şi experienţă în dezvoltarea ÎPT/VET, evaluarea şi elaborarea curriculumului şi tendinţelor în ţările UE şi OCDE; Nivel avansat de limba romană şi engleză (un mare avantaj).

Expert-cheie 3: Agricultură

Calificări şi abilităţi: Studii superioare în domeniul agriculturii sau în domenii conexe; cunoştinţe şi experienţa în dezvoltarea rurală şi a agriculturii din Moldova – ar fi un avantaj; cunoaşterea dezvoltării lanţului valoric a produselor agricole; cunoştinţe şi experienţă în dezvoltarea în domeniul educaţiei şi formării profesionale în ţările UE şi OCDE şi tendinţele regionale; abilitatea de a combina şi de a evalua date, cunoaşterea software-ului statistic şi de analiză a datelor; cunoaşterea limbii engleze ar constitui un avantaj;

Condiţii de Aplicare:

Potenţialii candidaţi vor expedia

  • CV-ul, numele şi informaţia de contact a trei persoane de referinţă, inclusiv a angajatorilor precedenţi, cu sublinierea experienţei relevante subiectului (in cazul expertului individual),
  • Certificat de Înregistrare, Profilul Organizaţiei (maximum 2 pagini) cu sublinierea experienţei relevante, şi CV-urile experţilor-cheie. (în cazul companiilor/instituţiilor). Se recomandă de utilizat formatele de prezentare a Ofertelor conform formatului anexat – LINK (Service Contract Application Form)
  • O descriere a înţelegerii Termenilor de Referinţă, explicată într-o Metodologie de efectuare a studiului de evaluare a capacităţilor şi necesităţilor ÎPT/VET (maxim 5 pagini), preferabil conform formatului anexat – LINK ( Sample for Methodogy)
  • Oferta financiară (care va include separat – rata de consultanţă/zi, cheltuieli de transport, alte cheltuieli relevante considerate substanţiale)

Data limită – extins până la 21 mai 2018, ora 12:00.

Propunerile vor fi transmise în format electronic pe adresele Centrului Educaţional PRO DIDACTICA (prodidactica@prodidactica.md şi cc: gmincu@prodidactica.md), până la 21 mai 2018, ora 12:00, specificând Ref: Expert Agri-VET Evaluation Study. Pentru detalii ne puteţi contacta la tel: 069105166, 022 541994.

La interviu vor fi invitaţi doar candidaţii preselectaţi.

 

ANUNŢ PENTRU PROFESORII LA DISCIPLINELE BIOLOGIE ŞI EDUCAŢIE CIVICĂ

Invităm cadrele didactice la disciplinele biologie şi educaţie civică, doritori să se alăture echipei de formatori ai Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, să depună dosarul (CV-ul şi scrisoare de motivare) pentru a participa la un program de formare de 3 zile în domeniul educaţiei pentru sănătatea reproductivă a tinerilor, care avea loc indicativ în perioada 10-12 aprilie 2018. Cadrele didactice care vor fi instruite, vor avea posibilitatea de a participa în calitate de formatori pentru alte cadre didactice şi în procesul de pilotare/implementare a cursului opţional „Educaţia pentru Sănătate”.

Programul de formare se va desfăşura în cadrul proiectului „Promovarea educației pentru sănătate a tinerilor”, implementat de CE PRO DIDACTICA, începând cu luna martie 2018, cu sprijinul Agenţiei ONU pentru drepturile şi sănătatea reproductivă. Scopul proiectului este de a creşte nivelul de cunoştinţe ale adolescenților (10-19 ani) despre sănătatea lor și de a-i abilita să solicite predarea în școli a educaţiei pentru sănătate adecvată vârstei și sensibilă la mediul cultural, inclusiv sănătatea reproducerii, drepturile omului și prevenirea violenței bazate pe gen. Activităţile proiectului vor include revizuirea programului de învăţământ la disciplina opţională „Educaţie pentru sănătate”, formarea cadrelor didactice la disciplina respectivă din 5 raioane-ţintă, precum şi alte activităţi de mobilizare comunitară.

Termenul limită de depunere a dosarului este 30 martie 2018 la adresa odraguta@prodidactica.md.