CONCURS DE SELECTARE A UNUI GRUP DE EXPERŢI PRIVIND EFECTUAREA UNUI STUDIU DE EVALUARE A CAPACITĂŢILOR INSTITUŢIILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC (ÎPT)

CENTRUL EDUCAŢIONAL ”PRO DIDACTICA”

ANUNŢĂ

CONCURS DE SELECTARE A UNUI GRUP DE EXPERŢI PRIVIND EFECTUAREA UNUI

STUDIU DE EVALUARE A CAPACITĂŢILOR INSTITUŢIILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC (ÎPT)

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (2017/389-857)

Componenta: Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea în lanţul valoric domestic şi global, în particular a sectorului de cultivare a soia

Finanţator: Uniunea Europeană

Implementator: Agenţia Austriacă de Dezvoltare (ADA) prin Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Donau Soja

Proiectul îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, aşa încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

Perioada de derulare proiect: martie 2018 – februarie 2021.

Perioada de implicare experţi – mai-septembrie, 2018

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Achiziţie: Prestări Servicii. Poate aplica o companie de consultanţă sau consultanţi individuali conform cerinţelor din Termenii de Referinţă.

Termenii de Referinţă: Descrierea sarcinilor şi a cerinţelor faţă de studiu de evaluare a capacităţilor instituţiilor din învăţământul profesional tehnic (VET) este prezentată în documentul care poate fi accesat pe acest LINK (TOR VET Needs Assesement Final_02_05_2018)

Expert-cheie 1: Coordonator de Echipă (Team Lider)

Calificări şi abilităţi: Studii superioare în educaţie, economie sau domeniu conexe; experienţă profesională în domeniul evaluării capacitaţilor şi necesităţilor de dezvoltare, evaluări şi analize de politici, cercetare sau expertiză; experienţă în elaborarea sistemelor de evaluare, implementare, şi monitorizare a diferitelor politici economice, analiza pieţei  muncii sau a şcolilor ÎPT/VET;  experienţă în proiecte internaţionale de dezvoltare, în special în evaluarea compatibilităţii reţelelor de afaceri şi a pieţei muncii; experienţă dovedită în cercetarea cantitativă şi calitativă în domeniul educaţiei, economiei, agriculturii sau alte domenii relevante; cunoaşterea sistemului de învăţământ profesional din Moldova este un avantaj puternic; experienţă în implementarea proiectelor cu acoperire naţională; familiarizarea cu politicile şi criteriile de referinţă ale Comisiei Europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale, alte experienţe menţionate în TOR, Cunoaştere avansată a limbii engleze, iar cunoaşterea limbii române un avantaj preponderent.

Expert-cheie 2: Expert superior în domeniul VET

Calificări şi abilităţi: Studii superioare în domeniul educaţiei, VET sau al domenii conexe; experienţă în dezvoltarea curriculum-ului VET sau a standardelor ocupaţionale, cunoaşterea sistemelor de învăţământ (şi învăţământ profesional) şi experienţa profesională in acest domeniu în Moldova ar fi un avantaj. Experienţă în elaborarea proiectelor de dezvoltare instituţională, in special a standardele ocupaţionale, dezvoltarea si evaluarea curriculum-ului VET, materialelor de instruire pentru instituţiile din ÎPT, precum şi experienţă în proiecte de monitorizare, evaluare, elaborare şi activităţi de formare în domeniul de Curricula pentru instituţiile ÎPT, in special cu finanţare UE/BM; cunoştinţe şi experienţă în dezvoltarea ÎPT/VET, evaluarea şi elaborarea curriculumului şi tendinţelor în ţările UE şi OCDE; Nivel avansat de limba romană şi engleză (un mare avantaj).

Expert-cheie 3: Agricultură

Calificări şi abilităţi: Studii superioare în domeniul agriculturii sau în domenii conexe; cunoştinţe şi experienţa în dezvoltarea rurală şi a agriculturii din Moldova – ar fi un avantaj; cunoaşterea dezvoltării lanţului valoric a produselor agricole; cunoştinţe şi experienţă în dezvoltarea în domeniul educaţiei şi formării profesionale în ţările UE şi OCDE şi tendinţele regionale; abilitatea de a combina şi de a evalua date, cunoaşterea software-ului statistic şi de analiză a datelor; cunoaşterea limbii engleze ar constitui un avantaj;

Condiţii de Aplicare:

Potenţialii candidaţi vor expedia

 • CV-ul, numele şi informaţia de contact a trei persoane de referinţă, inclusiv a angajatorilor precedenţi, cu sublinierea experienţei relevante subiectului (in cazul expertului individual),
 • Certificat de Înregistrare, Profilul Organizaţiei (maximum 2 pagini) cu sublinierea experienţei relevante, şi CV-urile experţilor-cheie. (în cazul companiilor/instituţiilor). Se recomandă de utilizat formatele de prezentare a Ofertelor conform formatului anexat – LINK (Service Contract Application Form)
 • O descriere a înţelegerii Termenilor de Referinţă, explicată într-o Metodologie de efectuare a studiului de evaluare a capacităţilor şi necesităţilor ÎPT/VET (maxim 5 pagini), preferabil conform formatului anexat – LINK ( Sample for Methodogy)
 • Oferta financiară (care va include separat – rata de consultanţă/zi, cheltuieli de transport, alte cheltuieli relevante considerate substanţiale)

Data limită – extins până la 21 mai 2018, ora 12:00.

Propunerile vor fi transmise în format electronic pe adresele Centrului Educaţional PRO DIDACTICA (prodidactica@prodidactica.md şi cc: gmincu@prodidactica.md), până la 21 mai 2018, ora 12:00, specificând Ref: Expert Agri-VET Evaluation Study. Pentru detalii ne puteţi contacta la tel: 069105166, 022 541994.

La interviu vor fi invitaţi doar candidaţii preselectaţi.

 

ANUNŢ PENTRU PROFESORII LA DISCIPLINELE BIOLOGIE ŞI EDUCAŢIE CIVICĂ

Invităm cadrele didactice la disciplinele biologie şi educaţie civică, doritori să se alăture echipei de formatori ai Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, să depună dosarul (CV-ul şi scrisoare de motivare) pentru a participa la un program de formare de 3 zile în domeniul educaţiei pentru sănătatea reproductivă a tinerilor, care avea loc indicativ în perioada 10-12 aprilie 2018. Cadrele didactice care vor fi instruite, vor avea posibilitatea de a participa în calitate de formatori pentru alte cadre didactice şi în procesul de pilotare/implementare a cursului opţional „Educaţia pentru Sănătate”.

Programul de formare se va desfăşura în cadrul proiectului „Promovarea educației pentru sănătate a tinerilor”, implementat de CE PRO DIDACTICA, începând cu luna martie 2018, cu sprijinul Agenţiei ONU pentru drepturile şi sănătatea reproductivă. Scopul proiectului este de a creşte nivelul de cunoştinţe ale adolescenților (10-19 ani) despre sănătatea lor și de a-i abilita să solicite predarea în școli a educaţiei pentru sănătate adecvată vârstei și sensibilă la mediul cultural, inclusiv sănătatea reproducerii, drepturile omului și prevenirea violenței bazate pe gen. Activităţile proiectului vor include revizuirea programului de învăţământ la disciplina opţională „Educaţie pentru sănătate”, formarea cadrelor didactice la disciplina respectivă din 5 raioane-ţintă, precum şi alte activităţi de mobilizare comunitară.

Termenul limită de depunere a dosarului este 30 martie 2018 la adresa odraguta@prodidactica.md.

CONCURS DE ANGAJARE ÎN FUNCŢIA DE MANAGER DE PROIECT

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

ANUNŢĂ

CONCURS DE ANGAJARE

ÎN FUNCŢIA DE MANAGER DE PROIECT

Proiectul Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea în lanţul valoric domestic şi global, în particular a sectorului de cultivare a soia, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Donau Soja, îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, aşa încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

Perioada de derulare: martie 2018 – februarie 2021.

Managerul de proiect va activa în cadrul echipei Centrului şi va fi responsabil de managementul, coordonarea şi implementarea integrală a activităţilor din proiect. Printre acestea se numără: analiza de nevoi ale instituţiilor vocaţionale şi ale sectorului agroalimentar în vederea asigurării standardelor de calitate, inclusiv din agricultura ecologică; elaborarea standardelor ocupaţionale şi a calificărilor necesare pentru atingerea standardelor de calitate în sectorul agroalimentar; elaborarea/actualizarea curricula/programelor de studiu şi a materialelor didactice; dezvoltarea capacităţilor instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniu; participarea la expoziţii anuale de produse agroalimentare certificate şi ecologice etc.

Responsabilităţi de bază:

 • Managementul şi coordonarea eficace şi eficientă a proceselor de iniţiere, planificare, implementare, promovare, monitorizare, evaluare şi încheiere ale proiectului;
 • Coordonarea activităţii echipei de proiect, inclusiv alocarea sarcinilor de lucru şi stabilirea responsabilităţilor, evaluarea performanţei membrilor echipei;
 • Identificarea şi implementarea măsurilor de asigurare a calităţii şi, eventual, de remediere a deficienţelor depistate cu scopul de a asigura realizarea obiectivelor proiectului;
 • Elaborarea planurilor de activitate şi a rapoartelor, ţinând cont de capacităţile şi resursele disponibile, dar şi de constrângerile impuse, gestionarea activităţilor de proiect în limitele termenelor agreate;
 • Elaborarea şi completarea corectă şi la timp a documentaţiei însoţitoare a proiectului şi păstrarea acesteia în conformitate cu cerinţele Centrului;
 • Gestionarea utilizării resurselor din cadrul proiectului, inclusiv activităţi de analiză şi estimare a costurilor, elaborare a bugetelor, planificare şi alocare/realocare a resurselor financiare conform necesităţilor, precum şi monitorizarea respectării planurilor şi bugetelor aprobate;
 • Planificarea, administrarea şi monitorizarea procurărilor de echipament, servicii; angajării de consultanţi, personal pentru servicii etc.
 • Identificarea, analiza şi evaluarea riscurilor, elaborarea strategiilor de răspuns la riscuri cu scopul de a exclude şi/sau minimiza impactul negativ al acestora pentru proiect;
 • Stabilirea şi menţinerea unor relaţii profesionale cu membrii echipei, beneficiarii, actorii de resort şi partenerii proiectului, corespunzător cerinţelor Centrului;
 • Organizarea şi facilitarea şedinţelor săptămânale de progres al proiectului şi prezentarea rapoartelor săptămânale de progres directorului de proiect;
 • Iniţierea, revizuirea, coordonarea şi/sau aprobarea unor eventuale schimbări la proiect, ajustarea implementării proiectului;
 • Organizarea şi conducerea şedinţelor Grupului Consultativ;
 • Coordonarea şi comunicarea directă cu finanţatorii, partenerii şi beneficiarii proiectului;
 • Executarea altor sarcini şi responsabilităţi necesare realizării scopului proiectului.

Calificări:

 • Studii universitare în agricultură, economie, management şi/sau educaţie ori în alte domenii relevante;
 • Minimum 5 ani de experienţă în managementul proiectelor, inclusiv în domeniul agriculturii ecologice şi/sau vocaţional;
 • Abilităţi excelente de utilizare a aplicaţiilor software din pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Microsoft Project, Adobe Acrobat, Microsoft Outlook, Share Point şi Internetului;
 • Abilităţi excelente de comunicare în scris şi oral în limbile română şi engleză; de a face prezentări; de a elabora memo-uri, mesaje, scrisori şi regulamente interne, documente şi rapoarte etc.;
 • Abilităţi avansate de organizare şi de management al timpului;
 • Experienţa în coordonarea proiectelor agricole va constitui un avantaj.

Alte cerinţe:

 • Abilităţi avansate de cooperare şi de lucru în echipă;
 • Abilităţi excelente de comunicare şi relaţionare interpersonală;
 • Gândire critică, analiză sistemică, abilităţi de soluţionare a unor probleme complexe;
 • Capacitate de luare promptă şi obiectivă a deciziilor;
 • Optimism şi capacitate de depăşire prin exemplul propriu a situaţiilor de stres, dificile etc.

PENTRU A APLICA: Potenţialii candidaţi vor expedia o scrisoare de motivare prin e-mail (cu specificarea Concurs Manager Proiect), explicând interesul manifestat faţă de poziţia dată; o copie a CV-ului, numele şi informaţia de contact a două persoane de referinţă, inclusiv a angajatorilor precedenţi.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
rbezede@prodidactica.md, prodidactica@prodidactica.md  

Data limită – 25 februarie 2018
La interviu vor fi invitaţi doar candidaţii preselectaţi.