CONCURS DE SELECTARE A FORMATORILOR PENTRU INSTRUIREA CADRELOR DIDACTICE ȘI MANAGERIALE DIN ÎPT

soya

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

 ANUNȚĂ

 CONCURS DE SELECTARE

A FORMATORILOR PENTRU INSTRUIREA CADRELOR DIDACTICE ȘI MANAGERIALE DIN ÎPT

Proiectul:  Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (2017/389-857)

Partea I: Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia

Finanţator: Uniunea Europeană

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Perioada de derulare a proiectului:  aprilie 2018 – februarie 2021

Perioada de prestare a serviciilor:  martie 2019 –  noiembrie 2020

Termeni de referinţă: Descrierea sarcinilor şi a cerinţelor faţă de formatori (vezi aici)

Achiziţie: Prestări servicii de elaborare și implementare a programelor de instruire

Proiectul Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile  valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, astfel încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă cerințelor angajatorilor.

Obiectivul consultanței:  Elaborarea și implementarea programelor de instruire pentru cadrele didactice și manageriale din ÎPT (sectorul agroalimentar).

La concurs pot participa persoane fizice sau juridice  – formatori/traineri/consultanți cu o experienţă de cel puţin 5 ani în domeniu; cu abilităţi de a elabora suporturi de curs, de a proiecta, a desfășura, a evalua activităţi de formare şi/sau programe de instruire destinate cadrelor didactice și manageriale din ÎPT.

Prestatorul va oferi servicii de instruire la următoarele subiecte:

 1. Management și marketing educațional, inclusiv planificare strategică;
 2. Formare de formatori în instruirea adulților;
 3. Utilizarea TIC în procesul de predare;
 4. Modele și tehnologii inovative în domeniul disciplinei de specialitate, de exemplu:
 • Agricultura performantă și agricultura ecologică;
 • Reglementarea utilizării plantelor, alimentelor, organismelor modificate genetic, inclusiv evaluarea securității alimentelor obținute din OMG;
 • Schimbările climatice și impactul acestora asupra agriculturii, inclusiv asupra agriculturii ecologice;
 • Alte module relevante specialităților agroalimentare.

Responsabilităţi de bază (detalii, vezi TERMENI DE REFERINŢĂ):

 • Analiza de necesități ale beneficiarilor;
 • Elaborarea Agendei și a Suportului de curs/curriculumului;
 • Evaluarea inițială și finală;
 • Realizarea activităților de formare;
 • Realizarea activității de follow-up și monitorizarea progresului participanților;
 • Elaborarea unui ghid metodologic privind predarea programului propus;
 • Elaborarea raportului de activitate și prezentarea materialelor în variantă electronică.

 Calificări:

 • Studii superioare în domeniile: educație, management, agroalimentar, în alte domenii relevante;
 • Experiență profesională în domeniul programului propus;
 • Minimum 5 ani de experienţă în elaborarea şi realizarea programelor de formare continuă și în calitate de formator;
 • Experiența în calitate de formator în activitățile C.E. PRO DIDACTICA constituie un avantaj.

Abilități:

 • Abilităţi de analiză și evaluare a necesităților de instruire, de organizare şi de management al timpului;
 • Abilități de lucru în echipă; abilităţi excelente de comunicare şi de relaţionare interpersonală, flexibilitate; abilități de lucru cu adulţii, de diseminare a experienței și a lecțiilor învățate;
 • Abilități excelente de operare pe calculator, de utilizare a tehnologiilor de instruire moderne;
 • Grad înalt de responsabilitate, tact şi diplomaţie în interacţiune cu beneficiarii proiectului;
 • Capacitatea de a colabora cu colegii într-un mediu multicultural și multietnic, cu deschidere și respect pentru diversitate.

 Dosarul pentru concurs va conține:

 1. Curriculum vitae, de preferință în conformitate cu modelul A, inclusiv date de contact ale persoanelor de referință, angajatorii anteriori;
 2. Scurtă descriere a propunerii de formare (1-3 pagini), conform modelului B;
 3. Propunere de buget  – numărul estimat de zile lucrătoare pentru programul propus.

Termenul limită de depunere a dosarului – 11 martie 2019.

Potenţialii candidaţi vor expedia dosarele pe adresele de email lnahaba@prodidactica.md și prodidactica@prodidactica.md, cu specificarea „Formator  AGRI-VET”.  Pentru mai multe detalii, contactați-ne pe adresele de email indicate mai sus, până pe data de 4.03.2019.

TERMEN EXTINS: CONCURS DE RECRUTARE A FORMATORILOR/CONSULTANȚILOR PENTRU ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE INSTRUIRE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE ȘI MANAGERIALE DIN ÎPT DIN PERSPECTIVA INTRODUCERII STANDARDELOR DE CALITATE ÎN SECTORUL AGROALIMENTAR

Soya-logo

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

ANUNȚĂ

CONCURS DE RECRUTARE A FORMATORILOR/CONSULTANȚILOR PENTRU ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE INSTRUIRE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE ȘI MANAGERIALE DIN ÎPT DIN PERSPECTIVA INTRODUCERII STANDARDELOR DE CALITATE ÎN SECTORUL AGROALIMENTAR

(TERMEN EXTINS: 4 martie)

Citește mai mult

ROLUL EDUCAȚIEI INTERCULTURALE ÎN FORMAREA INIȚIALĂ ȘI CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE, DEZBĂTUT LA CLUBUL PAIDEIA

Pe 15 februarie curent, mai mulți profesori din diferite instituții preuniversitare au participat la ședința ordinară a Clubului de dezbateri educaționale Paideia de la PRO DIDACTICA, unde au discutat pe marginea politicilor actuale, dar și a practicilor curente de dezvoltare a competenței interculturale. În calitate de facilitator, dna prof. univ. Viorica Goraș-Postică a organizat întrunirea în cheia cadrului de proiectare și învățare ERRE, propunând sarcini specifice de valorificare a potențialului participanților și provocând schimbul de experiențe avansate de educație interculturală (EIC), naționale și internaționale. Prezentarea integrală a demersului în cauză poate fi accesată AICI.

Pornind de la faptul că diversitatea culturală a devenit o realitate inevitabilă și nici pe departe nu mai este un clișeu contemporan (Cf. Anca Nedelcu), profesorii au identificat că EIC comportă categoric mai multe avantaje decât dezavantaje. De asemenea, fiind întrebați cât de mult îi reprezintă EIC sau se regăsesc  în domeniul dat, marea majoritate a răspuns că foarte mult. După ce au fost analizate documentele recente de politică educațională din perspectiva EIC, practicienii și-au expus opiniile pe marginea relevanței acestora în contextele în care ei activează, subliniind unele probleme  cu care se confruntă ei, alături de elevi și părinți, dar și împărtășind anumite căi de soluționare a acestora. Activitatea practică a avut ca obiectiv colectarea și dezbaterea sugestiilor din partea practicienilor pentru dezvoltarea curriculară a EIC, atât cu referire la formarea inițială, cât și cea continuă a cadrelor didactice. Astfel, printre recomandările propuse de către participanți echipelor de autori, care vor dezvolta Curriculumul național preuniversitar,  în anul 2019, au fost:  diversificarea ofertelor educaționale de EIC; includerea în listele de texte recomandate a textelor valoroase, inclusiv nonliterare, de frontieră – eseu, reportaj, studii de caz – cu tematică interculturală, de exemplu:  Eu sunt Malala…”,  ”În ultima bancă” etc.; inițierea unor biblioteci digitale, cu filme documentare sau artistice pentru educația EIC, a unor portofolii didactice, ghiduri, culegeri de proiecte didactice, auxiliare; includerea mai multor ore de comunicare orală; mai multe sugestii pentru organizarea și diversificarea lecțiilor outdoor, de educație interculturală nonformală;  a se recomanda mai multe ore efectuate  sub formă de ateliere de lectură, de discuție; a se elabora suporturi informaționale actualizate la tematica EIC; de inclus conținuturi tematice de EIC , începând cu Abecedarul, însoțite de suporturi didactice interactive, DVD-uri, soft-uri educaționale.

Recomandările pentru managerii și profesorii universitari, în vederea optimizării EIC a studenților, viitori profesori, au fost următoarele: predarea unui curs special, fie și opțional de Educație interculturală, ”se poate și în locul obiectelor inutile și neînțelese de mulți studenți, gen economie, politologie, neadaptate deloc la specificul facultății”; mai multe ore practice de EIC, de didactică aplicată la disciplinele socio-umanistice;  oferirea de instrumente practice de evaluare a competenței interculturale; invitarea profesorilor din alte țări cu anumite cursuri la tematica dată; extinderea parteneriatelor educaționale dintre școală și universitate, de identificare comună a problemelor și a soluțiilor de EIC; a organiza cu viitorii pedagogi Zilele EIC în universitate, în care să se facă mai multe vizite în școli a profesorilor și studenților;  a desfășura practicile pedagogice, dar și școli de iarnă, de vară cu studenții și în afara țării; a iniția, inclusiv de către studenți festivaluri ale etniilor conlocuitoare în diferite localități etc.

În continuare, necesitățile și doleanțele practicienilor și ale școlii, în general, vor fi valorificate de noi în cadrul proiectului Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice, sprijinit de Fundația Pestalozzi din Elveția și implementat pe parcursul aa. 2018-2020.

Prof. univ. Viorica Goraș-Postică