SCHIMBUL DE EXPERIENŢĂ CONTINUĂ ÎN CADRUL PLATFORMEI EDUCAŢIE ŞI SPORT PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI

undp-1024x252

Pe 11 mai curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a fost realizată masa rotundă, care a avut drept scop prezentarea rezultatelor analizei de necesităţi pentru dezvoltare şi schimb de experienţă în realizarea proiectelor de granturi mici.

Activitatea face parte din proiectul Platforma Educaţie şi Sport pentru consolidarea încrederii şi intensificarea colaborării între comunităţile de pe ambele maluri ale Nistrului,  realizat în cadrul Programului finanţat de Uniunea Europeană Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (SCBM) şi implementat de PNUD Moldova.

Citește mai mult

CONCURS DE SELECTARE A UNUI GRUP DE EXPERŢI PRIVIND EFECTUAREA UNUI STUDIU DE EVALUARE A CAPACITĂŢILOR INSTITUŢIILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC (ÎPT)

CENTRUL EDUCAŢIONAL ”PRO DIDACTICA”

ANUNŢĂ

CONCURS DE SELECTARE A UNUI GRUP DE EXPERŢI PRIVIND EFECTUAREA UNUI

STUDIU DE EVALUARE A CAPACITĂŢILOR INSTITUŢIILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC (ÎPT)

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (2017/389-857)

Componenta: Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea în lanţul valoric domestic şi global, în particular a sectorului de cultivare a soia

Finanţator: Uniunea Europeană

Implementator: Agenţia Austriacă de Dezvoltare (ADA) prin Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Donau Soja

Proiectul îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, aşa încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

Perioada de derulare proiect: martie 2018 – februarie 2021.

Perioada de implicare experţi – mai-septembrie, 2018

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Achiziţie: Prestări Servicii. Poate aplica o companie de consultanţă sau consultanţi individuali conform cerinţelor din Termenii de Referinţă.

Termenii de Referinţă: Descrierea sarcinilor şi a cerinţelor faţă de studiu de evaluare a capacităţilor instituţiilor din învăţământul profesional tehnic (VET) este prezentată în documentul care poate fi accesat pe acest LINK (TOR VET Needs Assesement Final_02_05_2018)

Expert-cheie 1: Coordonator de Echipă (Team Lider)

Calificări şi abilităţi: Studii superioare în educaţie, economie sau domeniu conexe; experienţă profesională în domeniul evaluării capacitaţilor şi necesităţilor de dezvoltare, evaluări şi analize de politici, cercetare sau expertiză; experienţă în elaborarea sistemelor de evaluare, implementare, şi monitorizare a diferitelor politici economice, analiza pieţei  muncii sau a şcolilor ÎPT/VET;  experienţă în proiecte internaţionale de dezvoltare, în special în evaluarea compatibilităţii reţelelor de afaceri şi a pieţei muncii; experienţă dovedită în cercetarea cantitativă şi calitativă în domeniul educaţiei, economiei, agriculturii sau alte domenii relevante; cunoaşterea sistemului de învăţământ profesional din Moldova este un avantaj puternic; experienţă în implementarea proiectelor cu acoperire naţională; familiarizarea cu politicile şi criteriile de referinţă ale Comisiei Europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale, alte experienţe menţionate în TOR, Cunoaştere avansată a limbii engleze, iar cunoaşterea limbii române un avantaj preponderent.

Expert-cheie 2: Expert superior în domeniul VET

Calificări şi abilităţi: Studii superioare în domeniul educaţiei, VET sau al domenii conexe; experienţă în dezvoltarea curriculum-ului VET sau a standardelor ocupaţionale, cunoaşterea sistemelor de învăţământ (şi învăţământ profesional) şi experienţa profesională in acest domeniu în Moldova ar fi un avantaj. Experienţă în elaborarea proiectelor de dezvoltare instituţională, in special a standardele ocupaţionale, dezvoltarea si evaluarea curriculum-ului VET, materialelor de instruire pentru instituţiile din ÎPT, precum şi experienţă în proiecte de monitorizare, evaluare, elaborare şi activităţi de formare în domeniul de Curricula pentru instituţiile ÎPT, in special cu finanţare UE/BM; cunoştinţe şi experienţă în dezvoltarea ÎPT/VET, evaluarea şi elaborarea curriculumului şi tendinţelor în ţările UE şi OCDE; Nivel avansat de limba romană şi engleză (un mare avantaj).

Expert-cheie 3: Agricultură

Calificări şi abilităţi: Studii superioare în domeniul agriculturii sau în domenii conexe; cunoştinţe şi experienţa în dezvoltarea rurală şi a agriculturii din Moldova – ar fi un avantaj; cunoaşterea dezvoltării lanţului valoric a produselor agricole; cunoştinţe şi experienţă în dezvoltarea în domeniul educaţiei şi formării profesionale în ţările UE şi OCDE şi tendinţele regionale; abilitatea de a combina şi de a evalua date, cunoaşterea software-ului statistic şi de analiză a datelor; cunoaşterea limbii engleze ar constitui un avantaj;

Condiţii de Aplicare:

Potenţialii candidaţi vor expedia

  • CV-ul, numele şi informaţia de contact a trei persoane de referinţă, inclusiv a angajatorilor precedenţi, cu sublinierea experienţei relevante subiectului (in cazul expertului individual),
  • Certificat de Înregistrare, Profilul Organizaţiei (maximum 2 pagini) cu sublinierea experienţei relevante, şi CV-urile experţilor-cheie. (în cazul companiilor/instituţiilor). Se recomandă de utilizat formatele de prezentare a Ofertelor conform formatului anexat – LINK (Service Contract Application Form)
  • O descriere a înţelegerii Termenilor de Referinţă, explicată într-o Metodologie de efectuare a studiului de evaluare a capacităţilor şi necesităţilor ÎPT/VET (maxim 5 pagini), preferabil conform formatului anexat – LINK ( Sample for Methodogy)
  • Oferta financiară (care va include separat – rata de consultanţă/zi, cheltuieli de transport, alte cheltuieli relevante considerate substanţiale)

Data limită – extins până la 21 mai 2018, ora 12:00.

Propunerile vor fi transmise în format electronic pe adresele Centrului Educaţional PRO DIDACTICA (prodidactica@prodidactica.md şi cc: gmincu@prodidactica.md), până la 21 mai 2018, ora 12:00, specificând Ref: Expert Agri-VET Evaluation Study. Pentru detalii ne puteţi contacta la tel: 069105166, 022 541994.

La interviu vor fi invitaţi doar candidaţii preselectaţi.

 

PROGRAME DE INSTRUIRE A CADRELOR DIDACTICE ALE CENTRULUI DE EXCELENŢĂ ÎN INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE (CEITI)

ATIC

În perioada 18-20 aprilie şi 24-26 aprilie 2018, au avut loc două programe de instruire pentru profesorii de informatică ai Centrului de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale (CEITI) la tema Platforme şi instrumente web interactive în procesul educaţional. Platforma Moodle a CEITI este utilizată în procesul de pregătire pentru examenele de calificare începând cu luna iunie 2017. Instruirile au urmărit scopul de consolidare a capacităţilor profesorilor de informatică de utilizare a platformei Moodle şi a altor instrumente în predare, precum şi de transmitere a acestor cunoştinţe colegilor de breaslă de la alte discipline.

Obiectivele specifice ale primului modul au vizat: dezvoltarea competenţelor de elaborare a conţinuturilor educaţionale pe platforma Moodle, proiectarea unor activităţi de învăţare interactive şi dezvoltarea competenţelor de gestionare a conţinuturilor educaţionale în clasa virtuală. Directorul adjunct şi formatorul Centrului de Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie, doamna Irina CIOBANU, a fost formator pe parcursul celor trei zile. Grupul de 24 de cadre didactice a dat dovadă de interes pentru utilizarea platformei Moodle şi prin urmare creşterea gradului de interacţiune cu elevii on-line în afara orelor de curs. Aceştia au menţionat că cursul a fost binevenit, pentru că va servi ca temelie pentru studiul individual şi pentru utilizarea acestui instrument în procesul de instruire şi evaluare.

În perioada 24-26 aprilie 2018, acelaşi grup de cadre didactice ale CEITI a făcut cunoştinţă cu o serie de instrumente web interactive pentru crearea de conţinuturi digitale educaţionale, pentru gestionarea informaţiei şi dezvoltarea unui mediu digital propriu disciplinei predate, pentru comunicarea digitală dintre profesor şi elev, precum şi au analizat competenţele digitale, pe care le dezvoltă aceste instrumente. Formatorii, Dr. Daniela MUNCA-AFTENEV şi doamna Olga MOROZAN, posedă o experienţă bogată de predare şi cercetare în domeniul utilizării TIC în educaţie şi filologie engleză, absolvente ale programelor de schimb americane, fondatoare ale Platformei educaţionale on-line pentru cadrele didactice din Republica Moldova, o comunitate on-line de peste tre mii de cadre didactice. Participanţii au apreciat cu punctaj maxim conţinutul, formatorii şi aspectele organizatorice. Majoritatea dintre participanți s-au referit la utilitatea instrumentelor învăţate şi au început imediat să le aplice în predare.

Oxana Draguța,
coordonator de proiect