ATELIER DE CONSULTARE A CURRICULUMULUI LA LIMBA ENGLEZĂ APLICATĂ ÎN DOMENIUL TIC PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC POSTSECUNDAR

 

Logo-1024x143

Pe data de 28 decembrie 2017, Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale a găzduit atelierul de consultare a Curriculumului Limba engleză aplicată în domeniul TIC pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar, elaborat în cadrul proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” pe parcursul anului 2017. Autorii curriculumului, doamnele Rodica PĂDURARU şi Olga MOROZAN, ambele cu experienţă bogată de predare şi cercetare în domeniu, au prezentat structura, principiile noului curriculum la limba engleză aplicată, şi au desfăşurat o lecţie model în baza unităţilor propuse de învăţare. Participanţii – profesorii de limbă engleză, din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar care au programe la specialităţile TIC, au apreciat noile idei prezentate de autori şi au confirmat utilitatea acestora în îmbunătăţirea calităţii predării limbii engleză la specialitate. Au fost identificate provocările cu care se confruntă profesorii la clasă, printre acestea fiind enumerate lipsa accesului la calculatoare în cadrul lecţiilor de limbă engleză aplicată în domeniul TIC, precum şi nevoia de formare continuă de calitate a cadrelor didactice.

Oxana Draguta,
coordonator de proiect

CONFERINŢA DE BILANŢ A PROIECTULUI ”EDUCAŢIE PENTRU PACE PRIN PROMOVAREA CULTURII BUNEI VECINĂTĂŢI ÎN CLASELE PRIMARE”

CBV

La 27 decembrie curent, peste 40 de cadre didactice şi manageri din diferite localităţi ale ţării, dar şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi ai direcţiilor raionale de învăţământ au participat la Conferinţa de bilanţ a proiectului ”Educaţie pentru pace prin promovarea culturii bunei vecinătăţi în clasele primare”. Evenimentul are loc în cadrul proiectului sus-numit, implementat pe tot teritoriul Republicii Moldova, inclusiv regiunea transnistreană şi UTAG, cu sprijinul financiar al reţelei internaţionale de edificare a păcii – GPPAC (Parteneriate Globale pentru Prevenirea Conflictelor Armate) www.gppac.net. Obiectivele activităţii includ: evaluarea intermediară a pilotării disciplinei opţionale ”Cultura bunei vecinătăţi” în clasa a IV-a cu genericul ”Ţara mea – mândria mea”; parcurgerea analitică a conţinuturilor curriculare ale acestui obiect; facilitarea unui schimb de experienţă pe marginea pilotării disciplinei în clasa a IV-a, dar şi lansarea procesului de promovare extinsă a acestuia la scara întregii republici.

Curriculumul disciplinei date este structurat pe modulele: Mediul geografic; Istoria; Cultura tradiţională şi contemporană; Limba vecinului; Axiologia şi Conflictologia şi propune dezvoltarea unui ansamblu coerent de competenţe specifice, precum: formarea unei atitudini responsabile şi respectuoase faţă de localitatea, ţara natală ca element fundamental al educaţiei patriotice; augmentarea competenţei sociale şi a responsabilităţii tinerilor pentru bunăstarea ţării lor, componente necesare ale simţului civic; formarea abilităţilor de dialogare şi negociere, de rezolvare a disputelor şi a situaţiilor de conflict, în conformitate cu principiile democratice şi principiile culturii păcii; manifestarea unui interes durabil pentru istoria, cultura, viaţa şi problemele ţării; formarea unei atitudini constructive faţă de dezvoltarea şi optimizarea situaţiei din ţară; implicarea activă pentru formarea unei poziţii personale şi a capacităţii de a genera noi idei constructive.

Printre succesele imediate, recunoscute de către copii şi cadrele didactice se numără: însuşirea unor teme teoretice noi şi interesante, chiar dacă unele sunt mai voluminoase; memorizarea unor poezii originale; analiza detaliată a proverbelor propuse în diferite limbi ale etniilor conlocuitoare în Republica Moldova; lucrul cu diferite dicţionare; analiza variată a cuvintelor noi; alcătuirea unor texte, folosind anumiţi termeni din diferite domenii ale vieţii; practicarea unor sarcini interactive de comparare, analiză logică, interpretare, dar şi reprezentarea viziunii copiilor prin intermediul desenelor, simbolurilor, emblemelor etc.

Aşteptăm în continuare un impact durabil al activităţilor din proiect, manifestat prin comportamente paşnice şi civilizate ale copiilor, învăţătorilor şi părinţilor în comunităţile lor, dar şi prin recurgerea la cunoştinţe acţionale funcţionale pentru interacţiuni constructive şi edificatoare de pace şi bună înţelegere în oricare alte contexte. Misiunea tuturor participanţilor va fi să promoveze în mod extins educaţia pentru pace, încurajând cultura bunei vecinătăţi a tuturor locuitorilor, indiferent de limba pe care o vorbesc, de etnia pe care o reprezintă, de confesiunea religioasă sau alte valori preferate.

Coordonatoare de proiect:
Viorica Goraş-Postică,
dr.hab.prof.univ. interim.