GÂNDIRE CRITICĂ PENTRU FORMAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE. CONSEPT IV

CONSEPT

În anul curent, la C.E. PRO DIDACTICA, în cadrul proiectului CONSEPT (faza IV), continuă implementarea programului de formare continuă Gândire critică pentru formarea competențelor profesionale, adresat cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic. Scopul acestuia rezidă în consolidarea performanței profesionale și asigurarea unui proces de predare-învățare calitativ, axat pe dezvoltarea abilităților de gândire critică și pe formarea competențelor elevilor.

Primul modul al programului s-a desfășurat în perioada 17-19 aprilie, în incinta Centrului. Formarea și dezvoltarea gândirii critice pentru competențele profesionale, ca idee de training, a reorganizat varianta clasică a primului modul LSDGC și i-a dat o nouă perspectivă. Decodificarea și aplicarea tehnicilor au demonstrat valențele lor formative în pregătirea profesională, impact asupra celor educați.

Dacă inițial a existat o oarecare reticență față de utilitatea tehnicilor și metodelor de dezvoltare a gândirii critice în învățământul profesional tehnic, prezentarea reciprocă, exercițiile de “spargere a gheţii” și activitățile participative i-au implicat pe cursanţi într-o dezbatere permanentă: cum să pregătim mai bine un profesionist al viitorului, care să manifeste autonomie și responsabilitate, cu abilități avansate de gândire critică – condiţii fundamentale pentru o integrare profesională și socială de succes.

Conținuturile (Conceptul de gândire critică, Cadrul ERRE – lecție model, Rezolvarea de probleme și luarea de decizii etc.), cât și tehnicile propuse (SINELG, Sarcina cu multiple modalități de prezentare, Discuția la manej, Ghid pentru învățare, Discuție ghidată, Scriere liberă, Lectură ghidată, Imaginație ghidată, Mozaic, Prezentare grafică, Eseu reflexiv de 5 minute, Alb și negru, Graficul T, Discuția ghidată, Turul galeriei, ”Din fotoliul autorului”, Brainstorming, Studiu de caz, Scriere liberă, Diagrama Venn, Asocieri forțate, ANP, 6 de ce? etc.) au fost descrise și analizate, urmând să fie, după adaptare, implementate în procesul de predare-învățare-evaluare, într-un mod original și contextualizat.

În baza evaluării finale a primului modul, putem afirma cu certitudine că programul și de această dată a avut un start promițător și va avea un impact important asupra pregătirii elevilor din învățământul profesional tehnic.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA este organizație-partener a Asociației Obștești Educație pentru Dezvoltare în implementarea Proiectului ”Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică în Republica Moldova/CONSEPT (faza IV)”, finanțat de Fundația ”Liechtenstein Development Service (LED)”

Rima BEZEDE, coordonator de proiect

TRAINING PENTRU CONCEPTORII DE CURRICULUM UNIVERSITAR LA ”EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ”

Pestalozzi

În perioada 17-19 aprilie curent, profesorii universitari, beneficiari ai proiectului Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţiala a cadrelor didactice, au participat la un training inedit de dezvoltare profesională în domeniul educației interculturale. În calitate de formator, am avut-o pe experta internațională prof. dr. Anca NEDELCU, de la Universitatea din București. Modulele parcurse în mod participativ au acoperit o tematică actuală și utilă, inclusiv: Pedagogia diversităţii; Necesitatea abordărilor interculturale în educaţie; Diversitatea culturală în educaţie: principii, dimensiuni, practici; Să ne uităm diferit la diferenţe! Reflecţie şi exerciţii;  Pedagogia diversităţii şi curriculumul şcolar; Profesorul competent din punct de vedere intercultural; Contexte nonformale şi educaţia interculturală;  Formarea cadrelor didactice din perspectiva interculturalismului: modele, dimensiuni, exemple; Design-ul Fişei disciplinei „Educaţie interculturală” și „Comunicare interculturală”.

Experiența profesională bogată a dnei NEDELCU i-au facilitat incursiunea complexă în problematica EIC, dar și analiza practicilor de succes din diferite țări ale lumii. Participanții au apreciat pozitiv programul de formare și competențele formatorului, subliniind că training-ul a răspuns pe deplin așteptărilor avute de ei și că suporturile pedagogice oferite le vor fi de mare folos în elaborarea modulelor EIC. Printre activitățile memorabile, consemnate de aceștia, enunțăm: structurile și metodele internaționale de EIC, filmele vizionate și comentariul lor detaliat din perspectiva funcționalității lor în contextul nostru, jocul BINGO, activitățile de educație nonformală (spectacolul ”Pasărea albastră” de la teatrul ”Eugen Ionesco” și vizita la Cimitirul central din capitală) etc.

În final, cursanţilor li s-au oferit certificate de participare, reiterându-se importanţa elaborării curriculumului universitar de Educație interculturală pentru viitoarele cadre didactice, în baza planului instituțional al fiecărei universități partenere: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat și Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți.

Viorica Goraș-Postică,
expert proiect

MASA ROTUNDĂ: CONEXIUNEA METODOLOGIEI DE ELABORARE A STANDARDELOR OCUPAȚIONALE ȘI A METODOLOGIEI DE ELABORARE, REVIZUIRE ȘI VALIDARE A STANDARDELOR DE CALIFICARE

soya-3

Membrii Platformei de comunicare constituite între instituțiile de resort și partenerii de dezvoltare în vederea elaborării standardelor ocupaționale și a celor de calificare ca bază pentru îmbunătățirea ofertei educaționale din învățământul profesional tehnic s-au întrunit în cea de-a doua ședință, la o masă rotundă. Evenimentul, desfășurat sub auspiciile proiectului finanțat de UE ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM). Partea I: ”Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia”, a avut loc pe data de 16 aprilie curent, în Sala de protocol a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

De data aceasta, în centrul atenției celor prezenți, reprezentanți ai unor organizații ce au un cuvânt greu de spus în instituirea unui cadru național al calificărilor (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS); Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; C.E. PRO DIDACTICA, Comitetul Sectorial AgroindVET,  Banca Mondială, Asociația Educație pentru Dezvoltare, Centrul Metodic pentru Învățământ, Centrul Republican de Dezvoltare a Învățământului Profesional, Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie etc.), a fost Metodologia de elaborare, revizuire și validare a standardelor de calificare și rezultatele pilotării acesteia pentru nivelurile de calificare ISCED 3-ISCED 6.

În deschiderea mesei rotunde, moderată de Tatiana GHERŞTEGA (MECC), Rima BEZEDE, președinte al C. E. PRO DIDACTICA, a reiterat importanța unei colaborări constructive și a sincronizării acțiunilor tuturor celor implicați în exercițiul de elaborare a standardelor ocupaționale și de calificare, în compatibilizarea ofertei de programe de formare profesională cu cererea de calificări profesionale, în capacitarea instituțiilor de învățământ profesional tehnic de a răspunde nevoilor pieței muncii.

Cu o prezentare generală a Metodologiei a venit Viorica CONDRUC (MECC), care s-a referit la cadrul legal și normativ pe care se fundamentează aceasta, scopul urmărit, principiile pe care se bazează procesul de elaborare a standardelor de calificare și etapele pe care le parcurge, rolurile și responsabilitățile fiecărei părți implicate în proces, accentuând în mod deosebit necesitatea verificării relevanței calificărilor pentru piața muncii și a revizuirii permanente a standardelor de calificare.

Întrebările și răspunsurile, argumentele și contraargumentele ce au urmat au canalizat discuția spre punctarea unor probleme în calea reușitei procesului de elaborare a standardelor de calificare și a soluțiilor la ele. Important de menționat viziunea comună că în cadrul platformei se va analiza și posibilitatea corelării metodologiilor de elaborare a standardelor ocupaționale și a standardelor de calificare.

Anastasia OCERETNÎI, Secretar de Stat (MSMPS), a menționat importanța luării în considerare, în instituirea unui sistem național de calificări unic, deschis și flexibil, a cerințelor angajatorilor, dar și a antrenării comitetelor sectoriale, care au rolul de portavoce a mediului de afaceri în transpunerea acestor cerințe în standarde de calificare, profesionale sau de competență.

Angela CUTASEVICI, Secretar de Stat (MECC) a subliniat importanța continuării cooperării acestui grup în cadrul platformei, pentru a ne asigura că instituțiile de educație și formare profesională satisfac cererea sectorului privat sau a pieței muncii, iar documentele de implementare pot fi concepute ținându-se cont de dimensiunile intersectoriale.

În opinia Otiliei DANDARA (USM), ajustarea documentelor de politici, a cadrului legislativ și normativ pe dimensiunile relevante, precum și clarificarea, simplificarea și aducerea la unison a conceptelor din domeniu este o altă prioritate. Georgeta Mincu, manager proiect, C.E. PRO DIDACTICA, a pledat pentru utilizarea în elaborarea standardelor ocupaționale naționale a bazei de date ESCO (clasificarea aptitudinilor/competențelor, calificărilor și ocupațiilor).  Profilurile ESCO care conțin o descriere a ocupației, o notă privind domeniul de aplicare, enumeră cunoștințele, aptitudinile și competențele necesare pentru diferite ocupații la scară europeană trebuie să fie puse la baza elaborării atât a standardelor ocupaționale, cât și a celor de calificare la nivel național.

Masa rotundă a avut loc într-o atmosferă de dialog competent, consistent, edificator, participanții arătându-se interesați de o nouă rundă de discuții, care să fie organizată cât mai curând posibil.

Proiectul ”Dezvoltarea Zonelor Rurale în Republica Moldova (DevRAM)”. Partea I: ”Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia” este implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA și Donau Soja Association cu suportul financiar al Uniunii Europene. Proiectul își propune să contribuie la sporirea capacității de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacității instituțiilor din educație și formare profesională  în domeniul agroalimentar și completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între ADA și Donau Soja, care sprijină construirea unor lanțuri valorice durabile și incluzive pentru soia ecologică și nemodificată genetic în Bosnia și Herțegovina, Serbia, Moldova și Ucraina.