Pestalozzi-EIC

Finanţator: Fundaţia pentru copii Pestalozzi, Elveția

Perioada de implementare: 1 martie 2021 – 31 decembrie  2023

Proiectul va aborda problemele cu care se confruntă studenții, viitori profesori, din 4 universități (licență) și 3 universități (masterat) – de management al claselor multiculturale, cu elevi, care provin din diferite regiuni culturale, geografice și lingvistice, dar și de didactică particulară a subiectelor cu tematică multi-, interculturală. În prezent, există atât necesitatea, cât și dorința, deschiderea instituțiilor de învățământ superior de a iniția/dezvolta cursuri universitare la programele de master și licență, în domeniul educației interculturale, în vederea abilitării tinerilor pentru aprecierea diversității, a îmbunătăţirii și valorificării avantajelor comunicării interculturale.

Scopul proiectului: Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale de EIC ale viitoarelor cadre didactice, în vederea dezvoltării competențelor interculturale la copii și tineri.

Obiective specifice:

 • Integrarea și promovarea dimensiunii EIC în documentele de politică strategică ale 7 universități cu profil pedagogic;
 • Integrarea dimensiunii  EIC în curricula pedagogice de la programele de licență și master;
 • Cooperarea dintre 7 universități cu profil pedagogic și instituțiile de învățământ preuniversitar pentru dezvoltarea competenței interculturale la copii și tineri.

Beneficiarii proiectului: 30 de manageri și peste 50 de cadre didactice universitare (profesori și metodiști), 700 de viitori profesori din 7 universități vor fi instruiți în metodologia de predare EIC și vor aplica EIC în cadrul stagiului de practica pedagogica (4 universități – programe de licență și 3 universități – programe de master), 850 de studenți din anii de studii I si II își vor îmbunătăți competentele interculturale în cadrul orelor de curs din 7 universități pedagogice inclusiv de la 3 facultăți de științe ale educației, filologie și istorie/educaţie civică și circa 8000 de elevi, care vor beneficia de această inițiativă.

     Activităţi şi rezultate:

 • Eveniment on-line de lansare a fazei a II-a a proiectului, cu participarea echipelor din 7 universități pedagogice, inclusiv profesori și manageri universitari,  reprezentanți ai MECC, reprezentanți ai mass-media;
 • Analiza documentelor strategice de la 7 universități din perspectiva EIC;
 • Ateliere online pentru managerii universitari cu privire la promovarea  EIC, prin intermediul documentelor strategice universitare, pe baza analizei de necesități;
 • Program de formare pentru personalul academic (manageri, profesori, metodiști) cu privire la mecanismele de transfer de cunoștințe EIC la nivel universitar;
 • Instruirea online a personalului academic (manageri, profesori, metodisti) în aplicarea mecanismelor dezvoltate de transfer de cunoștințe EIC  la fiecare nivel universitar prin intermediul Centrelor de Resurse EIC;
 • Analiza documentelor universitare curriculare și a celor de practică din programele de licență de la 4 universități noi și din programele de studii postuniversitare de la master de la 3 universități din faza I a proiectului;
 • Program de formarea cadrelor didactice universitare și a  metodiștilor cu privire la incluziunea dimensiunii de gen în cadrul cursurilor universitare EIC și a mentoratului de inserție profesională;
 • Instruirea on-line a cadrelor didactice universitare și a metodiștilor cu privire la aplicarea incluziunii de gen în cadrul cursurilor universitare EIC și a mentoratului de inserție profesională;
 • Instruirea cadrelor didactice universitare și a metodiștilor în domeniul dezvoltării competențelor digitale (integrarea instrumentelor digitale educaționale) în predarea cursurilor universitare EIC și în mentoratul de inserție profesională;
 • Programe de formare pentru profesori universitari din 4 universități noi privind dezvoltarea documentelor curriculare EIC pentru programe de licență și pentru profesori universitari din cele 3 universități din faza I-a a proiectului privind elaborarea documentelor curriculare universitare EIC pentru programe de master;
 • Elaborarea, editarea și publicarea a 7 seturi curriculare universitare EIC (curricula, ghidurile metodologice, manual cu materiale didactice) pentru programe universitare și postuniversitare;
 • Elaborarea seturilor metodologice de stagiu pedagogic EIC, inclusiv ghiduri metodologice de practică și manuale cu materiale didactice;
 • Activități de coordonare și monitorizare a procesului de elaborare și pilotare a documentelor strategice și curriculare din perspectiva EIC în universități și în școlile partenere pentru stagiile de practică;
 • Elaborarea unui set de instrumente pentru monitorizarea și evaluarea competenței interculturale(CI) a viitorilor profesori  în timpul cursurilor universitare și a unui set de instrumente pentru monitorizarea și evaluarea CI  a copiilor preșcolari/școlari și a tinerilor în timpul stagiului pedagogic;
 • Crearea unor Centre de resurse de EIC pentru cadrele didactice în 4 universități noi;
 • Dezvoltarea mecanismelor de transfer de cunoștințe EIC la nivel universitar prin intermediul Centrelor de Resurse universitare EIC;
 • Organizarea Programului de schimb intercultural la Trogen pentru copii și tineri din școlile din regiunile, unde au loc stagii de practică pedagogică;
 • Instruirea cadrelor didactice din instituțiile preșcolare și școlile în care se desfășoară stagii pedagogice EIC privind metodologia EIC, precum și cu privire la aplicarea competențelor metodologice EIC pentru a sprijini viitorii profesori în timpul stagiilor lor EIC în instituțiile preșcolare și școli;
 • Actualizarea și menținerea platformei digitale/site-ului EIC deja creat, cu materialele din domeniul EIC, propuse pentru manageri universitari, profesori, metodiști, pentru studenții, viitori profesori și pentru manageri, profesori școlari și educatori din grădinițe;
 • Promovarea rezultatelor proiectului în mass media și în revista Didactica Pro…;
 • Activități de follow-up pentru copiii și tinerii participanți la  schimbul intercultural din Trogen, cu participarea colegilor acestora;
 • Mese rotunde cu oficiali guvernamentali și/sau educaționali pentru promovarea educației EIC incluzive și echitabile de calitate;

Organizarea măsurilor/activităților educaționale comune EIC între 7 universități partenere și instituțiile preșcolare/școli, unde au loc stagii pedagogice EIC, etc.

Impactul aşteptat va viza contribuția la dezvoltarea durabilă și la asigurarea unei vieți pașnice împreună, prin valorificarea competenţei interculturale în planul universitar de învățământ și,  în perspectivă, pe termen lung, la creșterea nivelului de toleranță și non-discriminare în rândul copiilor și tinerilor, care reprezintă diferite grupuri etnice, religioase, lingvistice.