CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA: BILANŢURI 2007 ŞI PERSPECTIVE 2008

La ora de bilanţuri şi retrospective, cînd facem numărătoarea inversă a zilelor şi orelor, Echipa PRO DIDACTICA, ce reprezintă o organizaţie ne-guvernamentală de referinţă în sistemul educaţional din R. Moldova trece în revistă succese remarcabile.

Graţie angajamentului recunoscut la nivel internaţional faţă de Calitate, Leadership, Tehnologie şi Inovaţie, Centrul a fost nominalizat la Premiul Internaţional BID (Business Initiative Directions) pentru Calitate, oferit de Arcul European al Convenţiei de la Frankfurt.
Cele mai importante proiecte educaţionale cu sprijin extern au fost:

 • „Un viitor pentru copiii noştri” (coordonator: Violeta DUMITRAŞCU) ţine în cîmpul atenţiei copiii din familii dezintegrate (copii ale căror părinţi sînt plecaţi la muncă peste hotare), şi are ca scop dezvoltarea abilităţilor de integrare socială a acestora.

La prima sa etapă de desfăşurare, septembrie 2005 – septembrie 2007, proiectul a fost pilotat în 6 Centre Comunitare din republică: LT Corneşti,  Ungheni; LT „I. Creangă”,  Cahul; LT Ochiul Alb, Drochia; Gimnaziul Albineţul Vechi, Făleşti; LT Mingir, Hînceşti şi DRÎTS Floreşti. Sprijinul financiar a fost oferit de către Fondul pentru Inovaţii şi Dezvoltare de Reţele, Institutul pentru o Societate Deschisă, Budapesta. În prezent proiectul este sprijinit financiar de către Fundaţia Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein.
Proiectul urmăreşte  realizarea unor acţiuni speciale, privind  informarea /sensibilizarea comunităţii asupra problemei apariţiei unui nou grup de risc – copiii din familiile dezintegrate, dezvoltarea competenţelor profesionale ale specialiştilor din educaţie şi ale celor din diverse organizaţii comunitare şi nonguvernamentale,  editarea unor materiale-suport în sprijinul acestor persoane. Astfel a fost elaborat şi distribuit în toate şcolile din republică ghidul operaţional Învăţ să fiu, iar în curînd acestea vor beneficia de auxiliarulCitind, învăţ să fiu.
Echipa de formatori din proiect a desfăşurat în toate Direcţiile de Învăţămînt din republică seminarii de abordare a problemelor cu care se confruntă copiii rămaşi singuri acasă. La acestea au participat directori adjuncţi pentru educaţie din şcoli şi specialişti principali Educaţie de la DRÎTS.
În perioadele de vacanţă a anului de studii 2007-2008, în cadrul Programului de  formare profesională de burse prevăzut de proiect sînt implicaţi 120 de profesori- diriginţi din raioanele: Comrat, Ciadîr-Lunga, Vulcăneşti şi Taraclia.
      Atragem atenţia asupra faptului că la ziua de azi  numărul total al copiilor din familii dezintegrate a atins cifra de 99547. Aceasta vorbeşte, din păcate, despre creşterea continuă a numărului de copii supuşi pericolului de a rămîne singuri acasă, număr care în anul 2006 era cu 5453 de persoane mai mic.
În cadrul proiectului “Un viitor pentru copiii noştri” funcţionează de asemenea un site cu acelaşi nume (coordonator Silvia BARBAROV), care se editează în limbile română, rusă şi engleză (www.prodidactica.md/viitor). La elaborarea materialelor  care abordează problematica copiilor rămaşi singuri acasă, şi-au adus contribuţia atît autori autohtoni, cît şi din România: psihologi, cercetători, profesori, jurnalişti etc. Rubricile “Evenimente” şi “Experienţe” oglindesc activităţi  desfăşurate în teritoriu atît de echipa de proiect, cît şi de cei implicaţi în procesul de remediere a situaţiei copiilor din familii dezintegrate. Un suport de valoare în ajutorul profesorilor-diriginţi, al psihologilor şi al tuturor celor interesaţi de această problemă îl oferă versiunea electronică a ghidului Învăţ să fiu. În afară de acesta, de un util folos sînt rubricile “Metafore magice“, “Resurse didactice” şi “Legături utile”.

 • „Pentru o mai bună guvernare şi responsabilizare în şcoală” (coordonatori Viorica GORAŞ-POSTICĂ, Rima BEZEDE) a avut drept obiectiv crearea unui cadru de lucru necesar implementării unui model de luare a deciziilor care încurajează buna administrare şi transparenţa în sectorul educaţional din R. Moldova şi România. Implementarea proiectului a facilitat funcţionarea Consiliilor de administraţie din 7 licee din republică  ( LT „L. Damian”, Rîşcani; LT „Alecu Russo” Orhei; LT  Gura Galbenei, Cimişlia, LT Mingir, Hînceşti; LT „Alexandru cel Bun” Slobozia, Ştefan Vodă; LT „M. Eminescu” Comrat , LT Varniţa, Anenii Noi), prin amplificarea cooperării cu autorităţile locale, cu agenţii economici şi alţi actori comunitari importanţi. Echipele manageriale din proiect au beneficiat de mai multe programe de instruire, de un schimb eficient de experienţă şi, în prezent, după expertiza programelor de dezvoltare a şcolilor, lucrează la un plan de acţiuni concrete de implementare şi îmbunăţăţire a acestora.
 • „Asigurarea succesului şcolar prin depăşirea dificultăţilor la lectură şi scriere” (coordonator Viorica GORAŞ-POSTICĂ), sprijinit de RE:FINE, Institutul pentru o Societate Deschisă, Budapesta a fost iniţiat de Centrul pentru Resurse pentru Diversitate Etno-culturală din Cluj-Napoca şi s-a desfăşurat în cadrul reţelei SOROS, cu participarea experţilor-formatori din 6 ţări: România, Slovacia, Bulgaria, Slovenia, Croaţia şi Moldova.  În anul acesta s-a încheiat realizarea obiectivelor proiectului, axate pe elaborarea şi testarea unor instrumente de evaluare a abilităţilor de citit-scris şi elaborarea unei metodici coerente de optimizare a  capacităţilor de lectură şi scriere la copiii aflaţi în dificultate. La conferinţa de bilanţ din august rezultatele au fost diseminate printre specialiştii claselor primare de la toate direcţiile de învăţămînt şi a fost lansat Ghidul pentru învăţători şi părinţiDepăşirea dificultăţilor la lectură şi scriere. În baza ghidului au fost organizate seminare în mai multe raioane din republică, acestea continuînd şi în 2008, la solicitările din teren.
 • Proiectele de sprijin instituţional oferite de Fundaţia SOROS-Moldova şi de Fundaţia Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein au favorizat procesul de dezvoltare strategică  şi de reorganizare a Centrului, oferind şanse pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru înnoirea parcului de calculatoare şi pentru scrierea de noi proiecte.

Printre serviciile prestate menţionăm:

 • Dezvoltarea profesională a managerilor de grădiniţe în cadrul proiectului Ministerului Educaţiei şi Tineretului „Educaţie pentru toţi – Iniţiative de acţiune rapidă”. Printre beneficiarii proiectului au fost 105 formatori locali şi 1222 directori de grădiniţe, cărora li s-a oferit un program complex de instruire cu tematică actuală şi diversă, inclusiv: cultura organizaţională a grădiniţei, iniţierea parteneriatelor cu comunitatea, managementul proiectelor, elaborarea programului de dezvoltare a grădiniţelor etc. (coordonator Rima BEZEDE)
 • Educaţie de calitate in mediul rural din Republica Moldova, componenta: Ameliorarea predării-învăţării în şcolile rurale, în baza curriculumului modernizat de liceu, sub-componenta „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din liceu (coordonator: Silvia BARBAROV). Au fost organizate seminare în materie de curriculum, în baza Cadrului de referinţă şi a ghidurilor metodologice, pentru formatorii locali şi pentru profesorii de liceu, care vor contribui la optimizarea educaţiei de calitate în mediul rural din republică.
 • Program complex de formare a formatorilor şi educaţie a adulţilor organizat de AO „Deschidere” & „Family for you”, Multiplicatorii Proiectului KIM „Protecţia copilului în Republica Moldova – Consolidarea resurselor regionale”.
 • Programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice de la şcoala profesională din Grigorăuca, .Sîngerei, cu sprijinul AO „Hilfswerk Austria” în Republica Moldova.
 • Ciclul de seminare pentru învăţătorii claselor primare Depăşirea dificultăţilor la lectură şi scriere” şi „O oră de lectură”, organizate la DGÎTS Ungheni, Străşeni, Orhei, Călăraşi, Ştefan Vodă şi Soroca. În total au beneficiat 538 de cadre didactice.
 • Programe complexe pentru dezvoltarea profesională a echipelor mixte de cadre didactice din şcoala primară şi liceul teoretic „Ion Creangă” Hîrbovăţ, Anenii Noi.
 • Trainingul „Metode interactive de predare-învăţare, evaluare” în: Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, Colegiul Naţional de Comerţ, Chişinău;  LT Volintiri, Ştefan Vodă şi LT Mereni, Anenii Noi.
 • Training-uri psihopedagogice: „Proiectarea didactică” în instituţia LT Gura Galbenei, Cimişlia, şi „Elaborarea testelor de evaluare” la Colegiul Naţional de Medicină, mun. Chişinău.
 • Traininguri pentru diriginţi „Cunoaşterea de sine şi comunicarea interpersonală” „Educaţie pentru toleranţă”, „Educaţie pentru echitate de gen şi şanse egale”, „Educaţie pentru dezvoltarea comunităţii” în instituţiile: LT „Alexandru cel Bun” Slobozia, Ştefan Vodă şi LT Mereni, Anenii Noi.
 • Traininguri pentru manageri: „Managementul planificării strategice”, DGÎTS Străşeni.
 • Seminare metodologice pentru manageri: LT „C. Negruzzi” – „Corelarea stilurilor manageriale cu climatul moral-psihologic din şcoală”; LT „M. Lomonosov” – „Cultura organizaţională”; DGÎTS Călăraşi – „Comunicarea nonviolentă în soluţionarea conflictelor” (coordonator: Lilia NAHABA).

În acest context, aducem mulţumiri echipei performante de formatori constituite din: Tatiana CARTALEANU, Olga COSOVAN, Loretta HANDRABURA, Lia SCLIFOS, Serghei LÎSENCO, Angela GRAMA-TOMIŢĂ, Tatiana TURCHINĂ, Maria LUNGU, Ludmila ŞCHIOPU, Cristina BELDIGA, Tatiana MOCA, Viorica ROTARU, Gheorghe ŞALARU, Lidia BEZNIŢCHI, Victor SÎNCHETRU, Edgar CAZAC, Nicu CREŢU, Svetlana ŞIŞCANU, Galina FILIP, Livia STATE, Mariana MARIN, Rodica ŢURCANU, Olga LÎSENCO etc.
Revista de teorie şi practică educaţională DIDACTICA PRO…. (redactor şef MARIANA VATAMANU-CIOCANU) a apărut în 3 numere duble cu următoarea tematică: Educaţia incluzivă; Educaţia timpurie; Singur acasă. Şi pentru anul 2008 revista invită managerii, profesorii, educatorii, părinţii, studenţii, elevii şi pe toţi cei interesaţi de domeniul educaţional să perfecteze abonamente atît la sediul redacţiei, cît şi la agenţiile de presă „Poşta Moldovei”, „Moldpresa”, „Business-Elita”, „Omnia-Pressa”. Printre temele abordate vor fi: Pentru o societate a cunoaşterii, Învăţămîntul vocaţional, ONG-urile educaţionale, Educaţia interculturală, Educaţia antreprenorială, Educaţia pentru echitate de gen şi şanse egale etc.
Clubul PAIDEIA a funcţionat în primul semestru şi a oferit spaţiu pentru dezbaterea unor probleme psihopedagogice actuale, la care au participat peste 70 de profesori în cadrul a 14  întruniri.
Colecţia de carte Biblioteca PRO DIDACTICA s-a completat cu următoarele titluri:

 • Învăţ să fiu. Ghid pentru psihologi, diriginţi, profesori (în limbile română şi rusă), Colectiv de autori, coordonator: Violeta DUMITRAŞCU, tiraj -2000ex.
 • Educaţie pentru echitate de gen şi şanse egale, autori: Loretta HANDRABURA, Viorica GORAŞ-POSTICĂ, tiraj – 1000 de exemplare
 • Depăşirea dificultăţilor la lectură şi scriere, autori: Tatiana CARTALEANU,  Viorica GORAŞ-POSTICĂ, Loretta HANDRABURA, tiraj -1500 de exemplare.

Centrul de resurse – Biblioteca PRO DIDACTICA a continuat să deservească cititorii, în total înregistrîndu-se un număr de peste 600 de persoane. S-au oferit donaţii de carte la toate direcţiile de învăţămînt, inclusiv UTA Găgăuzia şi Transnistria, la 30 de licee, 7 gimnazii, 3 universităţi  şi donaţii particulare la peste 1000 de cadre didactice, inclusiv studenţi şi tineri profesori, în total peste 35 de titluri de carte.
Echipa Centrului, constituită din coordonatori şi asistenţi cu experienţă avansată, a depus un efort considerabil pentru administrarea raţională a proiectelor şi pentru prestarea unor servicii de calitate.
Oferta de programe şi servicii  pentru 2008 va include seminare şi traininiguri pentru managerii din grădiniţe, şcoli, licee, colegii, universităţi şi se va axa pe valorile educaţionale prioritare pentru integrarea într-o Europă a cunoaşterii şi pentru asigurarea calităţii totale.
Pe pagina web a Centrului www.prodidactica.md vom insera  în continuare noutăţile despre evenimentele importante din activitatea noastră şi vom fi bucuroşi să sprijinim aici şi acum procesul de renovare şi eficientizare a educaţiei în Republica Moldova.

Echipa Centrului Educaţional PRO DIDACTICA