Centrul oferă pachete complexe de servicii de informare, formare şi consultanță, cuprinzând, în funcţie de solicitările beneficiarilor, unul din următoarele elemente, care vizează toate treptele de şcolaritate, inclusiv sectorul asociativ:

 • Evaluare de necesităţi;
 • Concepere programului de instruire;
 • Elaborare de curricula ale cursurilor;
 • Elaborare de suporturi de curs, materiale de instruire, inclusiv digitale;
 • Elaborare de materiale şi instrumente de evaluare;
 • Planificare şi organizare a activităţilor de formare (inițiere/informare, abilitare și perfecționare);
 • Consultanţă pentru scrierea lucrărilor de grad și pentru alte necesități de dezvoltare și evaluare instituțională; programe  individuale de dezvoltare personală şi profesională etc.

Domeniile de expertiză includ:

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
 • Formare continuă a cadrelor didactice:  psihopedagogie; didactică generală; didactica disciplinelor; Lectură şi Scriere pentru Dezvoltarea Gândirii Critice; formare de competențe prin strategii didactice interactive; managementul proiectului, pedagogie digitală; noile educații: educație interculturală, educație pentru înțelegerea alterității, educație pentru toleranță și integrare social, educație pentru echitate de gen și șanse egale, educație pentru dezvoltarea comunității, educație pentru integrare europeană, educație pentru dezvoltarea competențelor verzi etc.;
 • Formare continuă a cadrelor manageriale: management general și management educaţional;
 • Formare de formatori;
 • Dezvoltare personală: comunicare eficientă şi abilităţi de prezentare; managementul timpului; educaţie pentru dezvoltarea caracterului; managementul conflictelor; proiectarea carierei etc.
DEZVOLTARE CURRICULARĂ
  • Analiză de necesităţi;
  • Abilitarea resurselor umane;
  • Concepere şi elaborare de materiale curriculare; evaluarea calităţii documentelor elaborate şi a funcţionării acestora în instituţiile de învățământ;
  • Valorificări ale experienţelor teoretice şi practice în vederea îmbunătăţirii politicii educaţionale şi a documentelor curriculare;
  • Promovarea experienţelor avansate de formare a competenţelor şcolare etc.
DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ
  • Identificare de probleme;
  • Elaborare participativă a strategiilor de dezvoltare organizaţională pentru asigurarea calităţii educației;
  • Planificare strategică (PDS);
  • Managementul proiectelor, dezvoltarea relației dintre şcoală, familie şi comunitate prin edificarea de parteneriate;
  • Optimizarea educaţiei în mediul rural;
  • Eficientizarea educaţiei pentru copiii aflaţi în dificultate;
  • Managementul şedinţelor etc.

ACTIVITATEA CU COPIII ȘI TINERII, dezvoltată în ultimii  5 ani, care a fost realizată în mod direct prin profesorii și managerii, încadrați, cu preponderență în activitățile Centrului.