ATELIERUL DE LUCRU ”ELABORAREA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE ŞI DE CALIFICARE ÎN DOMENIUL AGROALIMENTAR”

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROIECT: DEZVOLTAREA ZONELOR RURALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA (DevRAM)
Partea I: Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia
în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia

Pe data de 19 martie 2019, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc  atelierul de lucru ”Elaborarea standardelor ocupaţionale şi de calificare  în domeniul agroalimentar”, desfăşurat în cadrul proiectului ”DevRAM” Partea I: ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare şi partenerii săi.

Atelierul de lucru, la care au participat reprezentanţi ai mai multor instituţii (Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Comitetul Sectorial AgroindVET, Camera de Comerţ şi Industrie, Asociaţia Educaţie pentru Dezvoltare, Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională, Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri, Centrul Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional), a avut drept scop crearea unei platforme de comunicare pentru toţi actorii-cheie implicați în lanţul valoric Standarde Ocupaţionale (SO) – Standarde de Calificare (SC) – Oferta educaţională, cunoaşterea şi înţelegerea experienţelor de elaborare a SO şi SC în Republica Moldova, inclusiv în vederea preluării acestora în exerciţiul pentru domeniul agroalimentar, confirmarea necesităţii elaborării a SO şi SC în cadrul proiectului pentru anumite domenii ocupaţionale.

În cuvântul de salut, Alexander KARNER, Şeful Biroului de Coordonare pentru Cooperare Tehnică al Ambasadei Austriei în Republica Moldova, a subliniat  importanţa cooperării şi consensului între instituţiile de resort şi partenerii de dezvoltare la nivel de implementare a politicilor educaţionale corelate cu satisfacerea necesităţii pieţei muncii, în special privind elaborarea standardelor ocupaţionale ca bază pentru dezvoltarea ofertei educaţionale în domeniul agroalimentar.

Daniela PREAŞCA, coordonator de proiect, s-a referit la necesitatea elaborării Standardelor Ocupaţionale şi a Calificărilor Profesionale ca fundament pentru un Cadru Naţional al Calificărilor (CNC) şi un Clasificator al Ocupaţiilor coerent şi transparent, atât pentru formarea profesională iniţială, cât  şi cea continuă, dar şi a dezvoltării sistemului de formare şi educaţie profesională din Republica Moldova, bazată pe standardele ocupaţionale şi calificările profesionale corespunzătoare,  în vederea alinierii CNC la Cadrul European de Calificări (European Qualification Framework)..

În continuare, Georgeta MINCU, manager de proiect, a prezentat cadrul logic şi algoritmul de elaborare a standardelor ocupaţionale, inclusiv relevanţa transpunerii conţinuturilor acestora în standarde de calificare. A urmat o activitate în grupuri privind confirmarea necesităţii elaborării SO şi SC pe următoarele domenii ocupaţionale: i) asigurarea calităţii produselor alimentare şi alimentaţia publică, ii) industria alimentară, inclusiv prelucrarea produselor de origine vegetală şi animală, şi iii) aspecte generale ale domeniului agronomie.

În final, participanţii au formulat concluzii şi recomandări concrete pentru buna derulare a proiectului pe dimensiunea ”Elaborarea standardelor ocupaţionale în domeniul agroalimentar”, şi anume:

  • Fundamentul pentru dezvoltarea sistemului de formare şi educaţie profesională pentru nivelurile III si IV ISCED din Republica Moldova trebuie să fie construit pe Standarde Ocupaţionale, din care să rezulte Standardele de Calificare, acestea, la rândul lor, trebuind aliniate la Cadrul European al Calificărilor (EQF).
  • Metodologia de elaborare a Standardelor Ocupaţionale necesită o analiză şi o revizuire din punctul de vedere al corespunderii aplicării acesteia pentru ocupaţiile de nivelurile IV, V şi de niveluri mai înalte.
  • Se reafirmă sau reiterează necesitatea actualizării Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM), dar şi elaborării unui Clasificator comun al Calificărilor Naţionale, aliniat la EQF, care să cuprindă toate nivelurile de educaţie şi să coreleze cu CORM. Se reafirmă necesitatea elaborării a şapte Standarde Ocupaţionale şi zece Standarde de Calificare în domeniile ocupaţionale analizate pentru completarea ofertei educaţionale conform cererii pieţei muncii.

Denumirile domeniilor ocupaţionale din cadrul proiectului vor fi stabilite în procesul de analiză ocupaţională.

În cadrul atelierului, desfăşurat într-o atmosferă constructivă, a fost creată o platformă de comunicare, care îşi propune să se întrunească periodic, aceasta fiind deschisă şi pentru alţi actori implicaţi în procesul de dezvoltare a Standardelor Ocupaţionale şi de Calificare.

Proiectul ”DevRAM”. Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Donau Soja, cu suportul financiar al Uniunii Europene, îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între ADA şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.