ATELIERUL DE LUCRU ”PREZENTAREA ȘI VALIDAREA REZULTATELOR PRELIMINARE PRIVIND EVALUAREA CAPACITĂȚILOR IÎPT DIN DOMENIUL AGROALIMENTAR”

Soya-logo

Pe data de 23 octombrie 2018, în incinta Centrului Educațional PRO DIDACTICA, a avut loc workshop-ul ”Prezentarea și validarea rezultatelor privind evaluarea capacităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic din domeniul agroalimentar”, desfășurat în cadrul proiectului ”Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia”.

La activitate, moderată de consultanții Vera CHILARI și Rodica REȘITCA, au participat cadre manageriale și didactice din cele 7 instituții de învățământ implicate în studiu: Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, 3 colegii (Colegiul Agroindustrial din Ungheni, Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi, Colegiul Agroindustrial din Grinăuți) și 3 școli profesionale (Școala Profesională din Nisporeni, Școala Profesională din Leova, Școala Profesională din Bubuieci) cu profil agricol.

În cuvântul său de salut, Rima BEZEDE, președinte al C. E. PRO DIDACTICA, a subliniat importanța identificării nevoilor de dezvoltare instituțională și profesională din învățământul vocațional de la noi, în vederea formulării unor recomandări ce ar veni în susținerea reformelor pe acest segment.

Vera CHILARI a făcut o prezentare generală a rezultatelor preliminare ale studiului privind evaluarea capacităților IÎPT din domeniul agroalimentar, referindu-se, totodată, la scopul acestuia, perioada de colectare a datelor, instrumentele cantitative și calitative utilizate, categoriile de respondenți etc. Printre constatările deduse în baza răspunsurilor oferite de cei chestionați, au fost enumerate următoarele: îmbătrânirea personalului didactic, neatractivitatea învățământului profesional tehnic agroalimentar pentru tinerii specialiști, lipsa unui sistem de atragere a cadrelor, ponderea mare a personalului auxiliar în raport cu cel didactic, interes scăzut pentru obținerea de grade didactice, lipsa de manuale și materiale didactice la disciplinele de specialitate, elaborarea planului de învățământ și a curricula în lipsa unor standarde ocupaționale și calificări, lipsa unui mecanism funcțional de urmărire a inserției socioprofesionale a absolvenților IÎPT, procentul mic de angajare a acestora în câmpul muncii etc.

Activitatea în plen a fost urmată de ateliere organizate în 4 grupuri, în cadrul cărora au fost abordate mai multe aspecte legate de organizarea procesului de formare în instituțiile de învățământ profesional tehnic: atractivitatea specialităților agricole, oportunitățile de angajare a absolvenților, inserția socioprofesională a acestora etc. (grupul I); calitatea instruirii și formării inițiale și continue în IÎPT (procesul de predare-învățare-evaluare, metodele de predare, calitatea continutului curricular, standardele ocupationale, calificările, conținuturile și modalitățile de dezvoltare la elevi și cadre didactice a capacităților digitale etc.) (grupul II); resursele umane (pregătirea inițială și continuă a cadrelor didactice, calitatea predării, instrumentele de motivare, cursurile de formare/perfecționare, cadrele didactice vs personalul auxiliar, fluctuația cadrelor etc.) (grupul III); parteneriatele cu mediul economic (organizarea stagiilor de practică, formele de colaborare, baza tehnico-materială, dotarea laboratoarelor etc.) (grupul IV).

În final, audiența s-a reunit pentru a sintetiza rezultatele discuțiilor constructive avute în ateliere, întru formularea unor recomandări.

Proiectul ”Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA și Donau Soja, cu suportul financiar al Uniunii Europene, își propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar și completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între ADA și Donau Soja, care sprijină construirea unor lanțuri valorice durabile și incluzive pentru soia ecologică și nemodificată genetic în Bosnia și Herțegovina, Serbia, Moldova și Ucraina.