COMUNICAT DE PRESĂ: FACILITĂȚI MODERNE DE INSTRUIRE ȘI NOI OPORTUNITĂȚI DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL AGROALIMENTAR PENTRU TINERII ȘI ADULȚII DIN ZONA DE NORD A R. MOLDOVA

devram_15.12

Astăzi, 19 februarie, cu suportul Uniunii Europene, la Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, Dondușeni, a fost inaugurată Secția de Formare Continuă. Noua sală de instruire permite implementarea unor abordări educaționale moderne și inovatoare extinse, oferind oportunități de formare și programe de recalificare pentru toți doritorii, angajați sau proprietari aiunor ferme și întreprinderi agroalimentare.

Odată cu lansarea acestei săli de curs multifuncționale, formabilii vor avea ocazia să-și îmbunătățească competențele profesionale necesare sectorului agroalimentar, dar și unor domenii de activitate conexe. Pentru început, CEHTA va oferi două programe de instruirenoi: ”Standarde de calitate în domeniul agroalimentar” și ”Creșterea legumelor în teren protejat”. Acest lucru va contribui la sporirea calității pregătirii profesionale și la formarea unor specialiști competitivi pentru sector.

Sala, renovată și dotată cu echipament performant cu sprijinul proiectului finanțat de Uniunea Europeană ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)”, Partea I, întrunește  toate condițiile pentru asigurarea unui climat educațional favorabil și desfășurarea unui proces de predare-învățare interactiv.

Prezent la festivitatea de inaugurare, domnul Mihail Machidon, Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, s-a referit la importanța educației agricole pentru economia Republicii Moldova, reiterând că este crucial să existe o cooperare solidă între instituțiile de învățământ, cele de cercetare și sectorul de afaceri în vederea modernizării agriculturii naționale, pentru a deveni competitivă la nivel internațional, iar generația tânără trebuie atrasă către acest sector.

”Investițiile în dezvoltarea zonelor rurale reprezintă o prioritate-cheie pentru Uniunea Europeană în Republica Moldova, în special prin oferirea de oportunități de formare tinerilor  și de creștere economică”, a menționat domnul Gintautas Baranauskas, șef adjunct al Departamentului Operațiuni în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Domnul Gunther Zimmer, șeful Biroului de Coordonare al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), a subliniat că reforma instituțională inițiată de proiectul ”DevRAM”, Partea I prin revizuirea documentelor standard și a metodelor de lucru, prin reconceptualizarea procesului educațional și chiar a sălilor de clasă poate servi drept exemplu pentru reforma învățământului profesional tehnic. ”Mai mult, proiectul a creat sinergii și parteneriate durabile între instituțiile de învățământ, autoritățile de stat, comunitatea de afaceri și donatorii internaționali.”

În cadrul evenimentului au fost nominalizați și premiați cei trei elevi ”Ambasadori soia”, câștigători ai unui concurs desfășurat în cadrul proiectului ”DevRAM”, Partea I în toamna anului 2020, aceștia fiind încurajați să-și promoveze ideile de cultivare și producere a soiei.

Tot astăzi a fost organizată o vizită de monitorizare la Colegiul Agroindustrial din Râșcani, unde recent, cu suportul Uniunii Europene, a fost reutilat atelierul mecanic al specialității ”Mașini și aparate în industria alimentară”. Noile oportunități de instruire practică le vor permite mai multor generații de elevi, viitori tehnicieni mecanici, să dobândească competențe în conformitate cu cerințele actuale ale pieței muncii, ceea ce le va facilita integrarea profesională.

Datorită îmbunătățirilor realizate cu suportul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I procesul de formare inițială și continuă în învățământul profesional tehnic agroalimentar va fi mult mai aproape de piața muncii pentru mii de elevi și specialiști din domeniu.

*

Proiectul Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I a acordat asistență pe mai multe dimensiuni. Baza tehnico-materială îmbunătățită,  programe de formare pentru manageri, cadre didactice și elevi, formare de formatori, laboratoare de  instruire practică modernizate, realizare de pagini web și tururi virtuale, participare la expoziții naționale și internaționale sunt doar câteva dintre rezultatele proiectului cu impact major asupra comunității celor 7 instituții beneficiare, dar și a învățământului agricol în ansamblu.

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova”, Partea I. ”Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia” este implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Asociația Internațională Donau Soja (Austria).

  • devram_15.12

ПРЕСС-РЕЛИЗ

 Современные учебные заведения и новые возможности обучения в агропродовольственной сфере для молодежи и взрослых северной зоны Республики Молдова

Сегодня, 19 февраля 2021 года, при поддержке Европейского Союза, Центр передового опыта в области садоводства и сельскохозяйственных технологий (CEHTA) села Цаул Дондюшанского района, открыл Секцию профессионального образования и обучения (VET). Новый учебный зал предложит расширенные современные и инновационные подходы к обучению молодежи и взрослых, предоставит возможности обучения и программ переподготовки для сотрудников или владельцев ферм и сельскохозяйственных предприятий.

С открытием нового многофункционального центра, стажеры получат возможность повысить свои профессиональные навыки в агропродовольственном секторе и смежных областях деятельности. CEHTA предложит 2 новых курса: «Стандарты качества в агропродовольственной сфере» и «Выращивание овощей на охраняемых землях». Это будет способствовать обеспечению определенного качества профессионально-технического образования, которое направлено на повышение конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда.

Благодаря поддержке Европейского Союза, в рамках финансируемого проекта ”Pазвитие сельских территорий в Республике Молдова (DevRAM)”,Часть I, учебные помещения были отремонтированы и оснащены современным оборудованием, соответствующим всем экологическим требованиям, а также обучающими и интерактивными стандартами обучения.

Г-н Михаил Макидон, Государственный Секретарь, Министерство Сельского Хозяйства, Регионального Развития и Окружающей Среды, который участвовал в мероприятии,

отметил важность сельскохозяйственного образования для экономики Республики Молдова. Он подчеркнул, что прочное сотрудничество между образовательными и исследовательскими учреждениями, фермерами и бизнес-сектором имеет решающее значение для обеспечения модернизации национального сельского хозяйства и повышения его конкурентоспособности на международном уровне, что нужно  заинтересовать  молодое  поколение участвовать  в данном сектор.

Г-н Гинтаутас Баранаускас, заместитель начальника Отдела Операций Представительства ЕС в Республике Молдова, подчеркнул, что инвестирование в развитие сельских территорий является ключевым приоритетом для Европейского Союза в Республике Молдова, в частности, путем предоставления возможностей для молодежи и ускорения экономического роста и интеграции.

Д-р Гюнтер Циммер, глава местного отделения в Кишиневе Австрийского Агенства Развития (ADA), упомянул, что институциональная реформа, инициированная проектом, включает пересмотр стандартных документов и методов работы, переосмысление образовательного процесса и даже учебных классов. Самым большим достижением является институциональная реформа, инициированная проектом, которую можно привести в качестве примера для всей реформы VET. Кроме того, этот проект также создал синергию и партнерство, которое будет продолжаться между образовательными учреждениями, государственными органами, бизнес-сообществом и международными донорами.

Среди студентов ПТО были номинированы, награждены и поощрены 3 «Посланника Cои», являющимися победителями конкурса DevRAM в 2020 году, с целью дальнейшего продвижения своих идей по выращиванию и производству сои.

Также сегодня был организован мониторинговый визит в Агропромышленный колледж г. Рышкань, где недавно при поддержке Европейского Союза был переоборудован механический цех специальности «Машины и приборы в пищевой промышленности». Новые возможности практического обучения позволят нескольким поколениям студентов, будущих техников-механиков, приобрести навыки, соответствующие текущим требованиям рынка труда, что будет способствовать их профессиональной интеграции.

Благодаря усовершенствованиям, осуществленными при поддержке проекта Европейского Союза „DevRAM”, ЧастьI, процесс начального и непрерывного обучения в рамках профессионально-технического образования в области агропродовольствия станет намного ближе к рынку труда для тысяч студентов и специалистов в этой области.

*

Проект «DevRAM», Часть I, финансируемыйЕвропейскимCоюзом, оказалпомощьпонесколькимнаправлениям. Некоторыеизрезультатовпроекта, оказывающихбольшоевлияниенасообщество, включаютукреплениепотенциалаучрежденийпрофессиональногообразования в агропродовольственномсекторе, улучшениетехнической и материальнойбазы, учебныепрограммыдляменеджеров, преподавателей и студентов, обучениетренеров, модернизированныелабораториидляпрактическихзанятий, созданиесайтов и виртуальныхтуров, участие в национальных и международныхвыставках. Проектосуществляетсянепосредственно в семиучреждениях VET, нораспространяетсянавсеучреждения VET в областисельскогохозяйства в РеспубликеМолдова.

Проект «Развитиесельскихтерриторий в РеспубликеМолдова (DevRAM)», Часть I. «Повышениеконкурентоспособностиагропродовольственногосекторапутеминтеграциивовнутренние и глобальныепроизводственно-сбытовыецепочки, в частности в соевом секторе», финансируемыйЕвропейскимCоюзом и реализуемыйАвстрийскимАгентствомРазвития (ADA), в партнерстве с Образовательным центром PRODIDACTICA и Международной Ассоциацией DonauSoja (Австрия).