Concurs de selectare a unui expert național pentru elaborarea setului de instrumente de evaluare a competenței interculturale (CIC) la studenții/viitorii pedagogi

Finanțator: Fundația pentru Copii “Pestalozzi”, Elveția

Perioada pentru realizarea sarcinii: octombrie-noiembrie 2022 (15 zile/expert)

Misiunea expertului constă în elaborarea setului de instrumente de evaluare și monitorizare a competenței interculturale la studenții/viitorii pedagogi în cadrul cursurilor universitare, din perspectiva educației interculturale și egalității de gen.

Context:

Proiectul Promovarea şi dezvoltarea educației interculturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice (faza a II-a) abordează problemele de promovare a EIC în documentele de dezvoltare strategică și problemele cu care se confruntă studenții, viitori profesori, de la programele de licență și master, din 6 universități – de management al claselor multiculturale, cu elevi, care provin din diferite regiuni culturale, geografice și lingvistice, dar și de didactică particulară a subiectelor cu tematică multi- și interculturală.

Scopul proiectului: Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale de EIC a viitoarelor cadre didactice, în vederea sprijinirii dezvoltării competențelor interculturale a copiilor și a tinerilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Integrarea și promovarea dimensiunii EIC în documentele de politică strategică a 6 universități cu profil pedagogic;
 • Integrarea dimensiunii EIC în curricula pedagogice de la programele de licență și master;
 • Cooperarea dintre 6 universități cu profil pedagogic și instituțiile de învățământ preuniversitar pentru dezvoltarea competențelor interculturale la copii și tineri.

Expertul urmează să îndeplinească următoarele sarcini:

 1. Identificarea specificului de dezvoltare a competenței interculturale, în baza rezultatelor proiectului până la etapa actuală;
 2. Consultarea conținuturilor curriculare pentru EIC în vederea contextualizării instrumentarului:
 3. Elaborarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale pentru studenții/viitorii pedagogi;
 4. Prezentarea setului de instrumente către beneficiari;
 5. Pilotarea instrumentelor;
 6. Revizuirea instrumentelor post-pilotare;
 7. Oferirea serviciilor de consultanță pentru profesorii care predau EIC și metodiștii din universitățile-partenere privind aplicarea instrumentelor;
 8. Pregătirea unui Raport de activitate finală care să prezinte rezultatele activității desfășurate în proiect.

Cerințele față de instrumentar:

 1. Competența interculturală evaluată să se încadreze în structura competențelor transversale pentru învățământul superior, dar și în structura competențelor dezvoltate la facultățile unde se implementează curricula de EIC. Această analiză să facă parte din partea introductivă a documentului;
 2. Fiecare instrument să definească clar elementul de competență interculturală evaluat.
 3. Instrumentarul să conțină caractersitica practică, dar și să permită măsurarea cantitativă/calitativă a competenței intercultural;
 4. Dimensiunea de comepetnță gender si de drepturile copiilor să facă parte din elementele de competență interculturală;
 5. Printre exemplele de instrumentar să figureze obligator acele digitale, de schimb între cultura națională contrapusă celei internaționale.

Criterii de eligibilitate:

 • Studii superioare în domeniile: educație, psihologie, psihopedagogie, alte domenii relevante;
 • Expertiză în formarea inițială a cadrelor didactice;
 • Experiență de elaborare a instrumentelor de evaluare a achizițiilor, formării rezultatelor învățării și a competențelor copiilor/elevilor/studenților;
 • Cunoașterea contextului, specificului multicultural din diferite zone ale Republicii Moldova.

Competențe, aptitudini și alte cerințe:

 • Abilități de analiză, scriere și comunicare;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Cunoașterea cadrului legislativ privind educația interculturală la nivel național;
 • Experiență de lucru cu studenții;
 • Competențe lingvistice avansate în limbile română și/sau rusă.

Dosarele vor include:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de intenție în care să fie descrisă esența unui instrument de evaluare a competenței intercularitate la studenții viitori pedagogi ;
 • Oferta financiară cu toate taxele incluse.

Detalii adiționale privind conținutul proiectului găsiți pe pagina web a proiectului: http://eic.prodidactica.md/

Modalitatea de aplicare pentru poziția solicitată:

Candidații care îndeplinesc cerințele de eligibilitate sunt invitați să expedieze prin e-mail: Curriculum Vitae, scrisoarea de intenție și oferta financiară, cu subiectul „Expert național elaborare instrumente de evaluare CIC la studenții/viitorii pedagogi ” la următoarea adresă: prodidactica@prodidactica.md, Cc: vscurtu@prodidactica.md. Pentru detalii, ne puteți contacta la tel: 069366848, 069233782.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. La interviu vor fi invitate doar persoanele selectate. Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 23 septembrie 2022, ora locală 18.00.