FORMARE DE EXPERŢI PENTRU ELABORAREA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE

devram_15.12

Un partener în susţinerea politicilor ocupaţionale prin alinierea ofertei educaţionale la cererea pieţei muncii este Uniunea Europeană, prin proiectul „Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM), Partea 1, componenta „Dezvoltarea standardelor şi a calificărilor ocupaţionale necesare asigurării standardelor de calitate în sectorul agroalimentar”, care a oferit suport Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale în procesul de îmbunătăţire a Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaţionale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2020. Documentul constituie temeiul normativ în elaborarea standardelor ocupaţionale pentru ocupaţiile ce corespund nivelurilor de calificare 3, 4 şi 5 conform Cadrului Naţional al Calificărilor al Republicii Moldova.

În cadrul acestei componente au fost elaborate 7 standarde ocupaţionale noi pentru sectorul agroalimentar:

  • Tehnician în industria alimentară, nivel 4 CNCRM;
  • Tehnician asigurarea calităţii, nivel 4 CNCRM;
  • Operator la linie în industria alimentară, nivel 3 CNCRM;
  • Felcer veterinar, nivel 4 CNCRM;
  • Tehnician mecanic, nivel 4 CNCRM;
  • Maşinist reglor, nivel 3 CNCRM;
  • Tehnician în panificaţie şi patiserie, nivel 4

Acest parcurs al proiectului ”DevRAM”, Partea I a fost caracterizat de o colaborare fructuoasă cu numeroase organizaţii şi instituţii. În procesul de elaborare/validare a profilurilor şi a standardelor ocupaţionale au fost implicaţi reprezentanţi ai autorităţilor publice (Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului), ai comitetelor sectoriale pentru formare profesională şi ai mediului de afaceri etc.

În continuarea acestei colaborări, cu rezultate notorii pentru domeniul de competenţă, proiectul „DevRAM”, Partea I susţine Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale în procesul de concepere a pachetului educaţional necesar pregătirii experţilor în elaborarea standardelor ocupaţionale. Pachetul în cauză va conţine: standardul ocupaţional, programul de formare continuă şi curriculumul pentru pregătirea experţilor în elaborarea standardelor ocupaţionale.

Astfel, începând cu 14 ianuarie curent, în parteneriat cu Asociaţia pentru Educaţie şi Dezvoltare, vor avea loc un şir de acţiuni subscrise procesului de elaborare a standardului ocupaţional specialist/expert în elaborarea standardelor ocupaţionale. Acţiunea dată este subordonată asigurării cadrului normativ de corelare a ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii.

Standardele ocupaţionale sunt necesare pentru asigurarea calităţii pregătirii resurselor umane, identificarea calificărilor pe piaţa forţei de muncă şi corelarea formării profesionale iniţiale şi continue cu cerinţele pieţei muncii. Totodată, acestea servesc drept bază pentru: reformarea sistemului de învăţământ secundar profesional, dezvoltarea Cadrului Naţional al Calificărilor conform principiilor Cadrului European al Calificărilor, ajustarea politicilor din domeniul de specialitate, elaborarea programelor de formare profesională, actualizarea conţinuturilor curriculare, desfăşurarea examenelor de calificare, elaborarea fişei de post, angajarea de personal calificat.

Susţine educaţia agricolă!

 Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.