Începînd cu 4 februarie şi pînă pe 4 iunie 2011, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA implementează un program de formare pentru cadrele didactice de liceu din mediul rural, în vederea dezvoltării şi actualizării  competenţelor lor metodologice. Acest program se desfăşoară în cadrul proiectului „Educaţie de Calitate în Mediul Rural din Moldova”,sprijinit de către Banca Mondială şi coordonat de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

Tematica programului de formare cuprinde:

  • Managementul lecţiei din perspectiva asigurării caltăţii;
  • Dezvoltarea gîndirii critice, a comunicării, colaborării şi creativităţii la elevi;
  • Abordarea interdisciplinară a materiei de studiu;
  • Strategii educaţionale axate pe formarea competenţelor;
  • Organizarea învăţării din perspectiva educaţiei centrate pe elev;
  • Evaluarea competenţelor şi participarea elevilor în procesul de învăţare independentă şi autoevaluare;
  • Criterii de elaborare a curricula pentru disciplinele opţionale la liceu.

Activităţile principale din cadrul proiectului prevăd:

Elaborarea suportului de curs

În cadrul mai multor ateliere desfăşurate pe parcursul lunii februarie, o echipă de experţi naţionali, a elaborat conceptul şi conţinuturile materialelor de training atît pentru formarea formatorilor naţionali, cît şi pentru instruirea ulterioară a celor locali. Tot ei au construit şi designul activităţilor de formare. Autorii acestor elaborări sînt experţii: Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan, Lia Sclifos şi Rodica Solovei.
Programul de formare a formatorilor naţionali

În perioada 24 – 26 februarie s-a desfăşurat un training metodologic pentru formatorii naţionali. În calitate de formatori ai acestora au fost Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan, Lia Sclifos şi Rodica Solovei. Programul de formare a pus accentul pe cele 7 subiecte menţionate în tematica acestuia şi a conturat clar mesajul care urmează a fi transmis formatorilor locali.

Programul de formare s-a desfăşurat în perioada 5 – 27 martie, la care au participat 785 de cadre didactice din licee, inclusiv şefii Centrelor Metodice din toate raioanele republicii. Trainingul a fost  moderat de o echipă de 24 de formatori naţionali, cu experienţă atît în domeniul solicitat de programul în cauză, cît şi în cel al formării adulţilor.  Aceştia au implementat un program de 24 de ore de instruire.
Fiecare participant, viitor formator local în proiect, a beneficiat de un suport de curs în variantă hard, iar pentru desfăşurarea ulterioară a activităţilor în teritoriu – cîte un CD cu toată informaţia necesară pentru aceasta şi versiunea electronică a materialelor de training.

Întruniri ale monitorilor locali

În calitate de monitori locali au fost desemnaţi şefii Centrelor Metodice, care au ca sarcină organizarea şi monitorizarea activităţilor de formare în instituţiile fiecărui raion din cele 35 pe care aceştia le reprezintă.

Prima întrunire s-a produs pe 10 februarie, la care monitorilor li s-au adus la cunoştinţă sarcinile în proiect şi au fost discutate modalităţile de organizare a procesului de pregătire pentru etapa de formare a formatorilor locali.

Alte şedinţe au avut loc pe parcursul perioadei 5 – 27 martie, cînd s-au desfăşurat activităţile de formare a formatorilor locali, la care au fost luate în discuţie toate momentele importante, care ar contribui la buna organizare a trainingului metodologic in liceele rurale din republică. În scopul eficientizării acestora, monitorii locali au primit cîte un CD cu  materiale utile procesului.

Organizarea programului de instruire pentru toţi profesorii de liceu din mediul rural

La această etapă, pînă pe 10 mai, vor fi instruite cca 9500 de cadre didactice din toate liceele rurale ale republicii.
Certificarea participanţilor la programul de formare

Certificatele, cu menţionarea tematicii unui program de formare de 24 de ore, vor fi oferite profesorilor participanţi la finalul proiectului, în baza listelor prezentate de monitorii locali.

Coordonator de proiect, Silvia Barbarov