SINGUR ACASĂ. O NOUĂ EDIŢIE A REVISTEI DIDACTICA PRO…

Acest număr este dedicat problemei copiilor rămaşi în grija bunicilor, a fraţilor mai mari, a rudelor etc., în urma plecării părinţilor la munci peste hotare. Rubrica QUO VADIS inserează un sondaj de opinie „Cîteva reflecţii despre noi şi migraţie”, participanţii scoţînd în evidenţă  avantajele şi dezavantajele acestui fenomen pentru societatea din R.Moldova. Rubrica cuprinde şi articole ce abordează consecinţele fenomenului migraţiei asupra familiei, în general, şi asupra copilului, în special.

Autorii opinează că destrămarea familiilor, lipsa de supraveghere parentală, comunicarea perturbată între părinţi şi copii etc. influenţează negativ dezvoltarea psihologică şi fizică a copiilor. Rubrica UN VIITOR PENTRU FIECARE COPIL  prezintă LT din s.Mingir, r. Hînceşti; LT din s.Ochiul Alb, r.Drochia şi LT Albineţul Vechi, r.Făleşti – şcoli-pilot din cadrul proiectului „Un viitor pentru copiii noştri”. EDUCAŢIE TIMPURIE, rubrică adresată în mod special educatorilor şi învăţătorilor,  prezintă o lecţie de dirigenţie la cl.III ”O familie armonioasă – o societate sănătoasă”. Alte 2 subiecte abordate în acest număr sînt: cîntecul de leagăn şi importanţa lui pentru copiii mici şi politica de editare şi aprovizionare cu manuaele pentru nivelul preşcolar şi cel primar.
În acest numărul a fost inaugurată  rubrica INCLUSIV EU, editată în parteneriat cu Centrul de Zi „Speranţa”. Incluziunea copiilor cu CES şi practici incluzive promovate în R.Moldova este ideea centrală pe care se axează materialele inserate. Articolele  de la rubrica EX CATHEDRA  iau în dezbatere aspecte ca: evaluarea la lecţiile de limba şi litertura română prin teste docimologice; evaluarea calităţii lecţiei; formarea vocabularului studenţilor economişti; cunoaşterea ştiinţifică la orele de fizică, chimie, biologie; însuşirea directă şi indirectă a lexicului etc. Despre şcoala din Baraboi la cei 110 ani şi reformele promovate de D.Gusti puteţi citi la rubrica VALORI PEDAGOGICE.  Ce înseamnă motivaţia în cadrul unei instituţii şi cum să ne organizăm timpul pentru a fi mai eficienţi sînt aspectele abordate la rubrica DOCENDO DISCIMUS.  Despre tehnicile Studiul de caz şi Proiectul  utilizate la lecţiile de istorie, matematică şi de educaţie pentru sănătate citiţi la rubrica DEZVOLTAREA GÎNDIRII CRITICE. Sorin Cristea, care semneză tradiţional rubrica DICŢIONAR, are în atenţie tema drepturilor copilului din perspectivă istorică şi politică.

QUO VADIS?
Cîteva reflecţii despre noi şi migraţie …………………………… 2
Gabriel Albu
Copii cu părinţi. Copii fără părinţi ……………………………. 10
Mariana Ianachevici
Lipsa de supraveghere parentală: migraţia părinţilor şi suferinţele copiilor       19
Tatiana Mînăscurtă
„Abandonaţi” acasă… (Aspecte ale dez­vol­tării psihosomatice a adolescenţilor) 22
Lilia Gorceag
Copii orfani cu părinţi în viaţă ………………………………….. 25
Svetlana Rusnac
Rolul familiei în formarea identităţii în perioada adolescenţei: efectele carenţelor familiale     26
Veronica Midari
Protecţia socială a copiilor rămaşi fără îngrijire părintească        30
Jana Costachi
Migraţia reglementată şi cea
nereglementată …………… 32
Igor GUZUN
„Singur acasă” este un film. Pentru mulţi copii din Moldova este însă o experienţă personală dramatică      34

UN VIITOR PENTRU FIECARE COPIL INGA MĂLAI
Liceul Teoretic din s. Mingir, r. Hînceşti ……………………. 37
Liceul Teoretic din s. Ochiul Alb,
r. Drochia …………………… 38
Liceul Teoretic din s. Albineţul Vechi,
r. Făleşti …………………….. 39

EDUCATIE TIMPURIE
Mariana Marin
O societate sănătoasă începe cu o familie armonioasă …. 41
Maria Vasiliev
Cîntecul de leagăn – modalitate
de comunicare cu copiii mici ……………………………………… 43
Larisa Vîrtosu
Managementul şi finanţarea aprovizionării cu manuale pentru nivelul preşcolar şi cel primar în economiile de tranziţie ……………………… 44

INCLUSIV EU
Viorica Cojocaru
O publicaţie în sprijinul incluziunii ……………………………. 48
O şansă pentru fiecare … 49
Centrul de Zi „Speranţa” – o lume
unde dizabilităţile şi abilităţile
devin posibilităţi …………. 50
Tatiana Jalbă
Iniţiere în domeniul educaţiei incluzive ………………………. 51
Proiect de Concepţie:
Incluziunea copiilor cu CES
în instituţiile de învăţămînt
preuniversitar din R. Moldova ………………………………….. 53
„Restructurarea sistemului rezidenţial va aduce beneficii şi copiilor cu nevoi speciale care nu au fost în instituţii…” Interviu cu Lucia Gavriliţă …………………………. 60
Ghenadie Cojocaru
Şcoala-grădiniţă nr.120 . 62
Nadia Cristea
Gimnaziul „Pro Succes” 64
Tatiana Jalbă
Mai puţine piedici – mai multe şanse …………………………. 65
Tatiana Vasian
Practici de incluziune în cîmpul muncii ……………………… 66
Dicţionar ……………………. 69

EVENIMENTE CEPD
Viorica Goraş-Postică
Conferinţa de bilanţ a proiectului „Asigurarea succesului şcolar prin depăşirea dificultăţilor la lectură şi scriere” şi lansarea ghidului pentru învăţători şi părinţi 71
Comunicat de presă .. 73
Violeta Dumitraşcu
Proiectul “Un viitor pentru copiii noştri”
în colaborare cu Direcţiile Raionale
de Învăţămînt …………….. 73
Program de Burse destinat diriginţilor  ……………………… 74
Lilia Nahaba
Servicii la solicitarea beneficiarului ……………………………. 74
Natalia Strajesco, Nina Uzicov
Comunicare pentru perspective ………………………………… 75

EX CATHEDREA
Valentin Crudu
Evaluarea calităţii lecţiei 76
Claudia Taiss
Atitudinile elevilor şi profesorilor faţă de evaluarea la limba şi literatura română
prin teste docimologice … 80
Svetlana Guţu
Aplicarea principiului interacţiunii
lexicului profesional/general
şi al interactivităţii formării
vocabularului studenţilor economişti …………………………. 83
Ion Botgros, Ludmila Franţuzan
Cunoaşterea ştiinţifică ca principiu de
unificare a educaţiei în cadrul
disciplinelor Fizica, Biologia, Chimia …………………………. 86
Aliona Ixari
Însuşirea directă şi indirectă a lexicului
prin utilizarea dicţionarului
şi citirea extensivă ……….. 89
Radu Burdujan
Conceptul de  competenţă
şi de dezvoltare  a competenţelor ……………………………….. 91
Olga Sugac
Metodologia de aplicare a modelului pedagogic de formare tehnologică iniţială şi artistico-tehnologică a inginerilor din industria confecţiilor textile ………………… 94

VALORI PEDAGIGICE
Loretta Handrabura
“BARABOIUL – şcoală făuritoare
de personalităţi” …………. 98
Marius Claudiu Langa
Aspecte inovatoare ale reformei
învăţămîntului românesc şi ale legislaţiei promovate de Dimitrie Gusti
în perioada interbelică . 100

DOCENDO DISCIMUS
Natalia Carabet
Managementul timpului 103
Alexandra Bursuc
Motivaţia – un concept  static
sau dinamic? …………….. 105

DEZVOLTAREA GINDIRII CRITICE
Lia Sclifos
Producerea cunoaşterii prin istorie (Fenomenul migraţiei între trecut şi prezent)         108
Ludmila Ursu
Proiectul. Aplicaţii pentru învăţămîntul matematic primar           112
Valentina Moţpan
Aplicarea Studiului de cazîn educaţia
pentru sănătate …………. 114

DICTIONAR
Sorin Cristea
Drepturile copilului …… 118

SUMMARY ……………… 120

EX LIBRIS ……. Coperta III