TREI STANDARDE OCUPAȚIONALE NOI PENTRU SECTORUL AGROALIMENTAR

Devram-logo_page-0001 (1)

Pregătirea unor specialiști calificați este una dintre sarcinile primordiale ale sistemului de învățământ. Așteptările și cerințele pieţei muncii față de oferta educațională sunt exprimate în standardul ocupațional (SO), care ghidează procesul de formare profesională. Standardul ocupațional, un document relevant pentru sector, este elaborat în conformitate cu ”Metodologia de elaborare a standardelor ocupaționale” și este coordonat și aprobat de toți actorii implicați, în corespundere cu procedurile normative.

Necesitatea elaborării unor standarde ocupaționale pentru domeniul agroalimentar este dictată de tendințele de ultimă oră ale pieței muncii și de stringența dezvoltării acestui domeniu.

Recent, în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, a luat sfârșit munca la conceperea a trei standarde ocupaționale noi pentru domeniul agroalimentar:

 • Tehnician în industria alimentară, nivel 4 ISCED;
 • Tehnician asigurarea calității, nivel 4 ISCED;
 • Operator la linie în industria alimentară, nivel 3 ISCED.

Coordonarea procesului de analiză ocupațională, de elaborare a profilului ocupațional și a standardului ocupațional, de revizuire și validare a acestora, precum și a acțiunilor tuturor celor implicați i-a revenit Comitetului Sectorial ”AgroindVET”. Din grupul de lucru au făcut parte reprezentanți ai autorităților publice (Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului), ai unor întreprinderi moderne (S.A. „JLC”, F.C.P. ”Pegas” SRL; S.A. ”Bucuria”; Fabrica de Brânzeturi – Drochia; S.A. ”Carmez”; S.A. ”Basarabia Nord”; S.A. ”Orhei-Vit”, filiala Căușeni; S.A. ”IUGinterTRANS”, „Milina”; F.P.C. ”ROGOB” SRL; S.A. ”Franzeluța”; Î.M. ”Südzucker Moldova” S.A.), dar și ai mai multor consilii raionale (Soroca, Drochia, Ungheni, Rezina, Râșcani, Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești, Dondușeni), aceștia din urmă fiind responsabili de determinarea gradului de actualitate a SO și de antrenarea în proces a firmelor de profil din raion.

Procesul de elaborare a SO a demarat cu o analiză, pentru a defini specificaţiile ocupaţionale curente, cât şi cele de viitor, în vederea asigurării relevanţei standardelor ocupaționale. Aceasta a avut ca reper câteva întrebări: Sunt ocupațiile abordate necesare sectorului agroalimentar? Sunt ele practicate? Viitorii specialiști au șanse de angajare conform calificării? Etc.

Analiza domeniului agroalimentar, specific și vast prin varietatea sa ramurală, a fost una complexă și provocatoare din perspectiva cuprinderii întregului spectru al activității: ramuri dezvoltate pe plan național și ramuri cu potențial sporit de dezvoltare. O altă provocare a ținut de varietatea sarcinilor de lucru; diversitatea materiilor prime, a proceselor tehnologice și a produselor finite, care au făcut dificilă reflectarea tuturor aspectelor legate de meseriile și specialitățile care vor pregăti cadre pentru ocupațiile în cauză.

Analiza ocupațională a demonstrat că fiecare dintre ocupațiile de nivel 4 ISCED, identificate în premieră pentru elaborare de SO, este de o însemnătate mare pentru sector, datorită ponderii, rolului şi valorii pe care o are în procesul de producere. Necesitatea acestora este determinată de actualitatea și importanța lor strategică, dar și de faptul că sunt prioritare în procesul de producere, grație sarcinilor de lucru și atribuțiilor funcționale.

 Axându-se pe o nouă abordare, analiza ocupațională a presupus:

 • o analiză a sectorului din punct de vedere geografic; observaţii directe în cadrul întreprinderilor; studierea fișelor de post (atât de la întreprinderi din Republica Moldova, cât și din România), în care sunt detaliate: activitățile generale, contextul muncii, cunoștințele, abilitățile și aptitudinile necesare; interviuri individuale, interviuri de grup/ateliere de lucru, chestionare;
 • o analiză a furnizorilor care oferă programe de formare profesională, capacitatea educațională, cererea și oferta de instruire;
 • o analiză a standardelor existente, inclusiv a celor utilizate în alte ţări.

Standardele ocupaționale au întrunit toate cerințele metodologice și procedurale de elaborare, asigurând formarea de competențe profesionale în conformitate cu atribuțiile și sarcinile de lucru specifice ocupației și cu rigorile impuse de piața muncii.

Standardele ocupaționale vor servi drept bază la:

 • ajustarea politicilor și a cadrului legal din domeniul de specialitate;
 • elaborarea fişelor de post;
 • angajarea personalului calificat;
 • elaborarea programelor de formare profesională;
 • desfășurarea examenelor de calificare,
 • elaborarea standardelor de calificare.

Absolvenții programelor de formare profesională cu calificările în cauză vor avea oportunitatea să se angajeze în calitate de tehnicieni sau operatori în toate ramurile industriei alimentare, datorită faptului că domeniul este unul vast și are o pondere semnificativă în economia țării.  Instituțiile de învățământ profesional tehnic cu profil agroalimentar care pregătesc asemenea specialiști sunt: Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți, Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, Colegiul Agroindustrial din Ungheni, Colegiul Agroindustrial din Râșcani, Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău etc.

Printre competențele care vor asigura durabilitatea ocupațiilor, care reies și din tendințele de dezvoltare a acestora și capacitățile potențialilor specialiști, se numără:

 • de producere și de procesare ecologică
 • de producere și de procesare modernă din perspectiva tehnologiilor și utilajelor actuale care corespund standardelor naționale și internaționale/europene de calitate;
 • de determinare/verificare a componenței chimice și a calității produselor la toate etapele lanțului alimentar
 • digitale;
 • de a lucra în echipă, de a rezolva situații de problemă, de a lua decizii prompt în diverse situații de producere
 • de depistare rapidă a defecțiunilor și a nonconformităților etc.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar.