CAMPANIA DE ABONARE PENTRU ANUL 2017 LA REVISTA DE TEORIE ŞI PRACTICĂ EDUCAŢIONALĂ ,,DIDACTICA PRO…” CONTINUĂ

STIMAŢI MANAGERI, PROFESORI, EDUCATORI ŞI TOŢI CEI INTERESAŢI DE DOMENIUL EDUCAŢIONAL!

Campania de abonare pentru anul 2017 la revista de teorie şi practică educaţională DIDACTICA PRO… continuă. Abonamentele pot fi perfectate la oficiile distribuitorilor de presă:

  • POŞTA MOLDOVEI (indice 31546, preţ abonament anual – 234,6 lei)
  • MOLDPRESA (indice 31706)
  • PRESS INFORM-CURIER
  • MESAGERIA D&D

În anul 2017, principalele subiecte abordate în paginile revistei vor fi: Educaţie pe tot parcursul vieţii (Lifelong Learning); Educaţie pentru progres şi dezvoltare; Management instituţional participativ; Şcoala între standardizare şi poststandardizare; Instruirea diferenţiată; Evaluare în bază de descriptori; Licenţe libere şi facilitarea accesului la educaţie de calitate; Educaţie nonformală; Gândire critică pentru formarea competenţelor profesionale; Tehnologii didactice moderne etc.

Revista DIDACTICA PRO… oferă tuturor actorilor educaţionali, precum şi celor interesaţi de sistemul de învăţământ, suport informaţional, abordări educaţionale inovative şi instrumente de lucru eficiente, contribuind la edificarea unei culturi de învăţare de-a lungul întregii vieţi.

Obiective: Sprijinirea reformei educaţionale din republică; reflectarea principiilor noii educaţii; abordarea problemelor educaţionale, sensibilizarea opiniei publice; popularizarea experienţelor avansate din învăţământul preuniversitar şi universitar; promovarea tradiţiilor, a valorilor culturale şi spirituale româneşti şi ale etniilor conlocuitoare; promovarea aspiraţiilor de integrare europeană prin învăţământ.

Concept: Fiecare număr al revistei se axează pe o temă de importanţă majoră din domeniul educaţional. Informaţia este organizată pe rubrici: Quo vadis?; Ex cathedra; Management educaţional; Cuvânt. Limbă. Comunicare; Rubrica dirigintelui; Rubrica psihologului; Educaţie de gen; Docendo discimus; Exercito, ergo sum; Dezvoltarea gândirii critice; Dicţionar etc.

Tematici abordate: Noile paradigme în educaţie; Curriculumul Naţional: noi abordări; Reforma învăţământului: Quo vadis?; Evaluarea; Atestarea cadrelor didactice; Manualul şcolar: noi abordări; Parteneriatul educaţional; Dimensiuni culturale ale educaţiei; Formare de competenţe; Educaţie nonformală; Didactici particulare; Educaţie pentru carieră; Educaţie pentru dezvoltare durabilă; Educaţie pentru responsabilizare socială; Cercetare pedagogică; Educaţia artistică; Educaţia incluzivă; Educaţie prin şi pentru valori; Succesul şi insuccesul şcolar; Educaţie intelectuală; Educaţie ecologică; Educaţie socială; Jocul didactic; Pentru o şcoală a creativităţii şi inovaţiei; Educaţia morală; Educaţia şi tehnologiile informaţionale; Educaţie pentru integrare europeană; Educaţie timpurie; Educaţie pentru mass-media şi comunicare; Educaţie economică; Educaţie pentru toleranţă; Calitate şi relevanţă în educaţie; Educaţie juridică; Pentru o şcoală prietenoasă copilului; Şcoala şi dialogul intercultural; Resurse educaţionale deschise; Şcoala – centru comunitar; Acces la educaţie şi oportunităţi egale; Management strategic; Dezvoltarea gândirii critice; Educaţie multilingvă; Educaţie prin şi pentru lectură; Parteneriatul familie-şcoală; Inovaţia în educaţie etc.

Autori: cercetători ştiinţifici, psihologi, cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, publicişti etc. din R. Moldova, România, Israel, Belgia, Ucraina etc.

Beneficiari: manageri şcolari, cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, factori de decizie, psihologi şcolari, părinţi, elevi, studenţi, comunităţi ştiinţifice etc.

Realizări: 100 numere; 10 suplimente; numeroase mese rotunde; sondaje de opinie; interviuri etc.

 

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-ne:
tel: (022)542976; fax: (022)544199.
email: didacticapro@prodidactica.md
str. Armenească, 13, mun. Chişinău, MD-2012
http://www.prodidactica.md
http://www.prodidactica.md/revista/

VĂ MULŢUMIM CĂ SUNTEŢI ALĂTURI DE NOI!