COMUNICAT DE PRESĂ: DONARE ECHIPAMENT CĂTRE INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU CULTURILE DE CÂMP (ICCC) „SELECȚIA” ȘI CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN SERVICII ȘI PRELUCRAREA ALIMENTELOR CESPA

devram_15.12

Vineri, 26 februarie 2021, ora 10:00

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp (ICCC) „Selecția”, Bălți, str. Calea Ieşilor 28

Astăzi, 26 februarie 2021, cu sprijinul Uniunii Europene, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp (ICCC) „Selectia” din Bălți a primit o donație de echipament performant pentru semănat. În plus, Institutul Selectia și alte 4 entități au primit scanere rapide pentru detectarea OMG-urilor și micotoxinelor.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „DevRAM Partea I – Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia  în lanțurile valorice interne și globale, în special în sectorul soiei” finanțat de Uniunea Europeană (UE) și implementat de către Agenţia austriacă pentru dezvoltare (AAD), în parteneriat cu Centrul Educațional Pro Didactica și Asociația Donau Soja din Austria. Unul dintre obiectivele principale ale proiectului este îmbunătățirea accesului la piețe și creșterea cererii de produse agroalimentare certificate și ecologice pe piețele naționale și globale.

Proiectul are o colaborare fructuoasă cu ICCC „Selectia” în transferul de cunoștințe către fermieri prin platforme demonstrative organizate în comun și zile ale câmpului, care le-au permis producătorilor să se familiarizeze cu cele mai bune tehnologii disponibile în cultivarea soiei și să identifice cele mai productive soiuri de soia și mijloace de producție pe piaţă.

Echipamentul primit va contribui la consolidarea capacităților Institutului și la asigurarea unui proces de semănat de înaltă calitate, asigurând rezultate mai bune pe platformele demonstrative și abilitând oamenii de știință și cercetătorii locali să îmbunătățească calitatea cercetării și transferul de know-how către producătorii de soia.

De asemenea, astăzi a avut loc o vizită de monitorizare la CESPA din Bălți, al cărui  ”Laborator al specialistului modern” a fost dotat recent cu echipament performant. Setul procurat cu suportul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I a inclus: un cuptor electric cu convecţie şi aburi, filtru de apă, dospitor, mixer planetar şi cântar electronic. Laboratorul va fi spațiul de instruire practică în cadrul unor cursuri de formare continuă în domeniu, la care vor putea participa cadrele didactice din instituțiile de învățământ professional tehnic, precum și toți cei interesați de creștere profesională.

Noile facilități  de instruire le vor permite celor 150 de elevi de la specialitatea ”Tehnologia alimentației publice” și 60 de elevi de la specialitatea ”Cofetar” să dobândească deprinderi practice solicitate pe piața muncii, ceea ce le va facilita integrarea profesională ulterioară.

În următorii 10 ani, acest echipament le va permite elevilor să exerseze şi să dobândească abilităţi şi deprinderi practice în următoarele domenii: procesul de fabricare, promovarea tehnologiilor noi, elaborarea de noi reţete, siguranţa preparatelor culinare în consumul alimentar, deservirea consumatorilor în unităţile de alimentaţie publică etc.

Dl Mihail Machidon, secretar de stat, Ministerul  agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, care a participat la eveniment, a menționat importanța modernizării sectorului agricol în Moldova și alinierea acestuia la standardele europene pentru a facilita accesul producătorilor moldoveni la piețe globale. Domnul Secretar de stat a menționat de asemenea că Planul național de acțiuni, recent elaborat, pentru dezvoltarea sectorului de soia în Republica Moldova va contribui la sporirea cultivării și procesării soiei în Republica Moldova.

Dna Magdalena Mueller-Uri, șefa Secţiei operaţiuni din cadrul Delegaţiei UE în Republica Moldova, a subliniat că investiția în dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova este o prioritate cheie pentru Uniunea Europeană, în special prin oferirea de oportunități de a accelera creșterea economică prin sprijinirea sectoarelor de afaceri, cercetare și educație.

Dna Stella Avallone, Ambasadorul Austriei în Republica Moldova, a menționat că Austria și Moldova sunt strâns legate printr-o gamă largă de activități în domeniul economiei, securității, educației și culturii. Cooperarea pentru dezvoltare este axată pe educația incluzivă, orientată spre muncă, pe mediu, apă și schimbările climatice, precum și pe guvernanță, statul de drept și consolidarea păcii. În perioada dintre anii 1997 și 2019, valoarea proiectelor Austriei în aceste domenii s-a ridicat la aproximativ 58 de milioane euro și Austria intenționează să își continue sprijinul pentru Moldova în perioada următoare.

Pentru mai multe detalii, contactați echipa Donau Soja Moldova la malai@donausoja.org sau tel.079536418.

devram_15.12

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Передача оборудования Научно-исследовательскому институту полевых культур Selectia и Центру передового опыта в сфере услуг и пищевой промышленности из города Бельцы

 

Пятница, 26 февраля 2021 г., 10:00

Научно-исследовательский институт полевых культур (НИИПК) Selectia, г. Бельцы, ул. Calea Ieşilor 28

Сегодня, 26 февраля 2021 года, при поддержке Европейского Союза, Научно-исследовательский институт полевых культур Selectia из Бельц получил высокопроизводительную посевную технику. Кроме того, Институт Selectia и другие 4 предприятий получили сканеры для быстрого обнаружения ГМО и микотоксинов.

Мероприятие организовано в рамках проекта DevRAM Часть I – Повышение конкурентоспособности агропродовольственного сектора в Модлове путём интеграции культуры сои во внутренние и глобальные производственно-сбытовые цепочки, финансируемого Европейским Союзом (ЕС) и реализованного австрийским агентством развития (ADA) в партнерстве с Образовательным центром Pro Didactica и ассоциацией Donau Soja из Австрии. Одна из основных целей проекта – улучшить доступ к рынкам и увеличить спрос на сертифицированные и органические сельскохозяйственные продукты на национальном и зарубежных рынках.

Проект успешно сотрудничал с Институтом Selectia по передаче знаний фермерам путём совместно организованных демонстрационных платформ и дней поля, которые позволили фермерам узнать о лучших доступных технологиях выращивания сои и выявить наиболее продуктивные сорта сои и ресурсы, доступные на рынке.

Переданное оборудование будет способствовать укреплению потенциала Института и обеспечению высококачественного процесса посева, что приведет к лучшим результатам на демонстрационных платформах, давая возможность местным ученым и исследователям улучшить качество исследований и передать ноу-хау производителям сои.

Сегодня состоялся также мониторинговый визит в Центр передового опыта в области общественного питания и переработки пищевых продуктов, чья ”Лаборатория современного специалиста” недавно была оснащена высокопроизводительным оборудованием. Набор, приобретенный при поддержке проекта Евросоюза «DevRAM», Часть I, содержит: паровую конвекционную печь, фильтр для воды, ферментатор, планетарный миксер и электронные весы. В лаборатории будут проходить курсы непрерывного обучения, в которых примут участие преподаватели учреждений ПОО и все, кто заинтересованны в профессиональном росте.

Новая учебная база позволит 150 студентам специальности «Пищевые технологии» и 60 студентам специальности «Кондитер» приобрести практические навыки, необходимые на рынке труда, что будет способствовать их будущей профессиональной интеграции. В течение следующих 10 лет это оборудование позволит студентам приобрести навыки в следующих областях: производственный процесс, новые технологий, разработка новых рецептов, качество и безопасность кулинарных изделий, обслуживание потребителей на предприятиях общественного питания и т. д.

Г-н Михаил Макидон, Государственный секретарь, Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, присутствовавший на мероприятии, отметил важность модернизации сельскохозяйственного сектора в Молдове и приведения его в соответствие с европейскими стандартами, чтобы  способствовать доступу молдавских производителей к международным рынкам. Г-н Михаил Макидон также отметил, что недавно разработанный Национальный план действий по развитию соевого сектора в Молдове будет способствовать увеличению выращивания и переработки сои в Республике Молдова.

Г-жа Магдалена Мюллер-Ури, руководитель отдела операций, Представительство ЕС в Республике Молдова, подчеркнула, что инвестирование в развитие сельских местностей в Республике Молдова является ключевым приоритетом для Европейского Союза, в частности, путем предоставления возможностей для ускорения экономического роста за счет поддержки бизнеса, исследований и образования.

Г-жа Стелла Аваллоне, Посол Австрии в Республике Молдова, отметила, что Австрию и Молдову тесно связывает широкий масштаб деятельности в области экономики, безопасности, образования и культуры. Сотрудничество в целях развития сосредоточено на ориентированном на труд и инклюзивном образовании, окружающей среде, воде и изменении климата, а также на правлении, верховенстве закона и миротворчестве. В период с 1997 по 2019 года проекты Австрии в этих областях составили около 58 миллионов евро и Австрия по-прежнему привержена поддержке Молдовы в будущем.

За дополнительной информацией обращайтесь к команде Donau Soja Moldova по адресу malai@donausoja.org или по тел. 079536418.