Comunicat de presă: Eveniment de încheiere a proiectului Uniunii Europene DevRAM, Partea I

Devram logo_25.05

COMUNICAT DE PRESĂ

Eveniment de încheiere a proiectului Uniunii Europene DevRAM, Partea I

Astăzi, 30 iunie 2021, a avut loc evenimentul de încheiere a proiectului finanțat de UE „DevRAM”, Partea I. „Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea în lanțurile valorice interne și globale, în special în sectorului culturii de soia”.Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană și implementat în perioada aprilie 2018-august 2021 de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (AAD), în parteneriat cu Asociația Donau Soja din Austria și Centrul Educațional Pro Didactica și în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova.

Scopul principal al evenimentului a fost trecerea în revistă  a principalelor activități, realizări și a impactului proiectului; împărtășirea experiențelor și lecțiilor învățate de părțile interesate și beneficiari, modul în care aceasta va avea impact asupra activității lor viitoare și de a încuraja cooperarea și asocierea între părțile interesate, contribuind la sustenabilitatea proiectului.La evenimentul organizat pe câmpul demonstrativ de soia al Institutului de cercetare a culturilor de câmp „Selecția” din Bălți, au participat reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ai Ambasadei Austriei în Republica Moldova și ai Agenției Austriece pentru Dezvoltare, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Educației, Culturii și Sportului, Institutele de cercetare, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, participanți la lanțul valoric al soiei, colegii tehnice  agroalimentare, parteneri de dezvoltare etc. care vor fi invitați să guste produse din soia moldovenească fără-OMG, să participe la efectuarea testelor de laborator pentru detectarea OMG-urilor în frunzele și boabele de soia, precum și să se implice în multe alte activități interactive.

Dl Mihail Machidon, secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care a participat la eveniment, a menționat importanța proiectului în procesul de modernizare a sectorului agricol din Republica Moldova și alinierea acestuia la standardele europene în scopul facilitării accesului producătorilor moldoveni la piețele internaționale. Sprijinul multilateral al proiectului, oferit producătorilor, institutelor de cercetare, colegiilor tehnice, organismelor de certificare și exportatorilor va avea, fără îndoială, un impact notabil asupra sectorului de soia din Moldova și a lanțului valoric al soiei.

Dna Stella Avallone, Ambasadorul Austriei în Republica Moldova, a menționat că Austria și Moldova sunt strâns legate printr-o varietate de activități, în domeniul economiei, sectorului securității, afacerilor sociale, educației și culturii. Cooperarea pentru dezvoltare se concentrează pe educația orientată spre muncă și incluziune, pe mediu, apă și schimbările climatice, precum și pe guvernanță, statul de drept și consolidarea păcii. Între 1997 și 2019, proiectele Austriei în aceste domenii au totalizat aproximativ 58 de milioane de euro, iar Austria își va continua sprijinul pentru Moldova în perioada următoare.

Dl Gintautas Baranauskas, șef adjunct de cooperare, delegația UE în Republica Moldova, a subliniat că investiția în dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova este o prioritate cheie pentru Uniunea Europeană, în special prin oferirea de oportunități pentru accelerarea creșterii economice prin sprijinirea sectoarelor de afaceri, cercetare și educație. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați echipa Donau Soja Moldova la malai@donausoja.org sau tel. 079536418.

Informații generale:

În ultimii trei ani și jumătate, cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul proiectului DevRAM Partea I, instituțiile moldovenești de cercetare au participat la 8 evenimente internaționale de cercetare și dezvoltare sau AKIS și au beneficiat de echipamente moderne, sporindu-și capacitățile de a furniza piața cu soiuri noi de soia și tehnici de producție mai eficiente. 13 producători moldoveni de soia și un comerciant (Prograin Organic Moldova) au fost certificați conform standardului Donau Soja și o companie moldovenească de prelucrare a soiei (Angromix77) a fost certificată conform standardului „Produs fără-OMG”, punând la dispoziția consumatorilor moldoveni primele produse locale de soia certificate. În plus, Republica Moldova a reușit să acceseze o nouă destinație pe piața europeană, proiectul facilitând exportul soiei ecologice în Spania. În cadrul proiectului a fost evaluat cadrul de reglementare al biosecurității din Republica Moldova și a fost elaborat  Planul Național de Acțiune pentru Dezvoltarea Producției de Soia, integrat în Strategia Națională de Dezvoltare a Agriculturii. Instituțiile de cercetare și dezvoltare agricole din Moldova au semnat trei acorduri de cooperare cu omologii lor din Bulgaria, Serbia și România. Activitățile proiectului au dus, de asemenea, la organizarea a 19 câmpuri demo de soia și la 3 vizite de studiu pentru producătorii moldoveni. Au fost organizate 30 de evenimente de diseminare a celor mai bune practici și 12 ateliere publice pentru fermieri, producători și părți interesate, la care au beneficiat de instruire peste 738 de persoane, 4000 kg de soia au fost donate și două manuale cu cele mai bune practice de cultivare a soiei au fost publicate. De asemenea, trebuie menționat faptul că cinci companii și institute de cercetare au primit echipamente noi pentru semănat și testări. Fermieri, cercetători, ministerele de ramură și colegiile tehnice au participat la expoziții, târguri și vizite de studiu naționale și internaționale.

Instituțiile de învățământ profesional tehnic agricol și-au consolidat capacitatea organizațională, au pregătit managerii și profesorii pentru a face față mai bine nevoilor pieței și să stabilească legătura dintre colegii și comunitatea de afaceri.

Сele mai importante rezultate ale proiectului pe această dimensiune, cu impact major și de durată asupra beneficiarilor din șapte școli-pilot, dar și din celelalte 12 instituții de învățământ profesional tehnic agricol, sunt:

 • elaborarea și validarea a 8 standarde ocupaționale și a 8 standarde de calificare, a curricula ”Standarde de calitate în domeniul agroalimentar” și ”Agricultură ecologică”;
 • circa 600 de participări ale cadrelor manageriale și didactice la programe de formare continuă;
 • dotarea cu mobilier și echipament a 2 secții de formare continuă (Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul și Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificația din Stăuceni) și a 7 săli de instruire practică;
 • elaborarea și lansarea de programe de formare continuă a adulților;
 • crearea a 7 tururi virtuale și a 11 pagini web ale instituțiilor agricole;
 • elaborarea a 15 planuri de afaceri, inclusiv 5 implementate cu sprijinul financiar al proiectului;
 • participarea a peste 200 de elevi și cadre didactice la expoziții naționale și internaționale etc.

Devram logo_EN_25.05

PRESS RELEASE

CLOSING EVENT DevRAM Part I

 Today, 30 June 2021, the project EU funded project “DevRAM Part I – Increasing the competitiveness of the agri-food sector through integration to domestic and global value chains, in particular in the soya sectorheld its Closing Event.

The project, funded by the European Union, was implemented during April 2018 – August 2021 by the Austrian Development Agency (ADA), with the consortium partners Donau Soja Association from Austria and Pro Didactica Educational Center, in cooperation with the Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment and the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova.

A broad overview of the main activities, achievements and impacts of the project was presented during the Closing Event. Stakeholders and beneficiaries shared their experiences and lessons learned, the implications for their future activities, opportunities for cooperation and matchmaking between stakeholders thereby the project sustainability. The event, organised on the soya demonstration field of the Research Institute of Field Crops “Selectia” from Bălți, was attended by representatives of the Delegation of the European Union to the Republic of Moldova, the Austrian Embassy in the Republic of Moldova and the Austrian Development Agency,  the Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment, the Ministry of Education, Culture and Sport, Research Institutes, the Ministry of Health, Labour and Social Protection, soya value chain actors, agri-food VET schools, development partners, etc. They were invited to taste Moldovan non-GMO soya products, participate in taking lab non-GMO tests on soya leaves as well as involved in a series of interactive activities.

Mr. Mihail Machidon, State Secretary, Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment, who attended the event, referred to the importance of the project in the process of modernizing the agricultural sector in the Republic of Moldova and aligning it with European standards in order to facilitate the access of Moldovan producers to international markets. The multi-faceted support of the project, provided to the producers, research institutes, VET, certification bodies and exporters will undoubtedly have a notable impact on Moldova’s soya sector and value chain.

Stella Avallone, Austrian Ambassador to the Republic of Moldova, mentioned that Austria and Moldova are closely linked through a variety of activities, in the field of economy, the security sector, social affairs, education and culture. Development cooperation is focusing on labor-oriented and inclusive education, on environment, water and climate change, as well as on governance, rule of law and peacebuilding. Between 1997 and 2019 Austria’s projects in these fields totaled around 58 million Euros and Austria will continue its support for Moldova in the next period.

Mr. Gintautas Baranauskas, Deputy Head of Cooperation, EU Delegation to the Republic of Moldova, underlined that investing in the development of rural areas in the Republic of Moldova is a key priority for the European Union, in particular by providing opportunities to accelerate economic growth through support to the business, research and education sectors.

For more information, please contact Donau Soja Moldova team at malai@donausoja.org or tel.079536418

Background information:

In the last three and a half years, with the support of European Union via the DevRAM Part I project, Moldovan Research institutions participated in 8 international R&D or AKIS[1] events and benefitted from modern equipment, enhancing their capacities to supply the market with new soya cultivars and more efficient production techniques. 13 Moldovan soya producers and one trader (Prograin Organic Moldova) were certified according to the Donau Soya Standard and one Moldovan soya processing company (Angromix77) was certified according to the standard „Non-GMO produced” making the first local certified soya products available to Moldovan consumers. In addition, the Republic of Moldova has managed to access a new European market destination, by exporting organic soya to Spain.

The Moldovan biosafety regulatory framework was assessed and the National Action Plan for the Development of Soya Production was developed and integrated into the National Agriculture Development Strategy. Moldovan agricultural R&D institutions signed three cooperation agreements with their counterparts from Bulgaria, Serbia and Romania. The project activities also resulted in 19 soya demo fields being organized and 3 study visits for Moldovan producers. 30 best practices dissemination events and 12 public workshops for farmers, producers and policy makers were organised, over 738 people trained, 4000 kg of soya donated and two manuals on soya cultivation published. It should be also mentioned that five companies and research institutes received new equipment. Farmers, researchers, line Ministries and VET schools attended national and international exhibitions, fairs and study visits.

The agricultural technical vocational education institutions strengthened their organizational capacity, trained the managers and teachers to be better prepare to respond to the market needs and liaising schools with the business community.

7 VET institutions were direct beneficiaries of the project, with extended impact on all agri-food 12 VET schools in Moldova. The following main results can be listed:

 • elaboration and validation of 8 occupational standards and 8 qualification standards, of the curricula “Quality standards in the agri-food field” and “Organic agriculture”;
 • about 600 participations of managerial and teaching staff in continuous training programs;
 • endowment with equipment of 2 continuous training sections (the Centre of Excellence in Horticulture and Agricultural Technologies from Taul and the Centre of Excellence in Viticulture and Vinification from Stauceni) and of 7 practical training rooms;
 • developing and launching adult continuing education programs;
 • creation of 7 virtual tours and 11 web pages of agri-food VET institutions; trained 51 young farmers in business plan development and granted 5 business start-ups;
 • participation of over 200 students and teachers in national and international exhibitions, etc.

[1] R&D or AKIS – research and development or Agricultural knowledge and innovation systems

Devram logo_RU_25.05

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Заключительное Мероприятие DevRAM, Часть I

Сегодня, 30 июня 2021 года, проект, финансируемый ЕС, «DevRAM Часть I – Повышение конкурентоспособности агропродовольственного сектора за счет интеграции в национальные и глобальные производственно-сбытовые цепочки, в частности в соевый сектор» провел своё заключительное мероприятие.

Проект, финансируемый Европейским Союзом, был реализован в период с апреля 2018 г. по август 2021 г. Австрийским Агентством по Развитию (ADA) с партнерами консорциума Donau Soja Association из Австрии и Образовательным центром Pro Didactica в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова.

На заключительном мероприятии был представлен широкий обзор основных мероприятий, достижений и воздействия проекта. Заинтересованные стороны и бенефициары поделились своим опытом и извлеченными уроками, последствиями для их будущей деятельности, возможностями для сотрудничества и установления контактов между заинтересованными сторонами, что обеспечит устойчивость проекта в будущем. В мероприятии, организованном на демонстрационном поле сои Научно-исследовательского института полевых культур «Selectia» из Бельц, приняли участие представители Делегации Европейского Союза в Республике Молдова, Посольства Австрии в Республике Молдова и Австрийского агентства по развитию, Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Министерство образования, культуры и спорта, научно-исследовательские институты, Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, участники производственно-сбытовой цепочки сои, агропродовольственные учебные заведения ПОО, партнеры по развитию и т. д. На мероприятии участнников пригласили отведать молдавские соевые продукты, не содержащие ГМО, принять участие в прохождении лабораторных тестов на отсутствие ГМО на листьях сои, а также принять участие в серии интерактивных мероприятий.

Г-н Михаил Макидон, Государственный Секретарь Министерства Сельского Хозяйства, Регионального Развития и Окружающей Среды, присутствовавший на мероприятии, отметил важность проекта в процессе модернизации аграрного сектора в Республике Молдова и приведения его в соответствие с европейскими стандартами для того чтобы облегчить доступ молдавских производителей на международные рынки. Многогранная поддержка проекта, оказываемая производителям, исследовательским институтам, ПОО, органам сертификации и экспортерам, несомненно, окажет заметное влияние на соевый сектор и производственно-сбытовую цепочку сои в Молдове.

Стелла Аваллоне, Посол Австрии в Республике Молдова, отметила, что Австрия и Молдова тесно связаны различными видами деятельности в области экономики, сектора безопасности, социальной защиты, образования и культуры. Сотрудничество в целях развития сосредоточено на ориентированном на труд и инклюзивном образовании, на защите окружающей среды, обеспечении доступа к воде и адаптации к изменению климата, а также на управлении, верховенстве закона и миростроительстве. В период с 1997 по 2019 год австрийские проекты в этих областях составили около 58 миллионов евро, и Австрия продолжит поддерживать Молдову в следующий период.

Г-н Гинтаутас Баранаускас, заместитель руководителя по сотрудничеству, Представительство ЕС в Республике Молдова, подчеркнул, что инвестирование в развитие сельских территорий в Республике Молдова является ключевым приоритетом для Европейского Союза, в частности, путем предоставления возможностей для ускорения экономического роста посредством поддержки бизнеса, исследований и образования.

Для дополнительной информации свяжитесь с командой Donau Soja Moldova по адресу malai@donausoja.org или по тел. 079536418

  Справочная информация:

 За последние три с половиной года при поддержке Европейского Союза в рамках проекта DevRAM Part I, исследовательские институты Молдовы приняли участие в 8 международных мероприятиях по исследованиям и разработкам, а также мероприятиям AKIS и получили современное оборудование, расширив свои возможности для поставки на рынок новых сортов сои и разработке более эффективных методов производства. 13 молдавских производителей сои и один трейдер (Prograin Organic Moldova) были сертифицированы в соответствии со стандартом Donau Soya Standard, а одна молдавская компания по переработке сои (Angromix77) была сертифицирована в соответствии со стандартом «Произведено без ГМО», что сделало первые местные сертифицированные соевые продукты доступными для Молдавских потребителей. Кроме того, Республике Молдова удалось выйти на новый европейский рынок сбыта, экспортируя экрлогическую сою в Испанию.

В рамках проекта также была проведена оценка нормативно-правовой базы Молдовы в области биобезопасности, и был разработан Национальный план действий по развитию производства сои, который был интегрирован в Национальную стратегию развития сельского хозяйства. Молдавские сельскохозяйственные научно-исследовательские институты подписали три соглашения о сотрудничестве со своими коллегами из Болгарии, Сербии и Румынии. Результатом деятельности проекта также стало организация 19 демонстрационных полей сои и 3 ознакомительных визита за границу для молдавских производителей. Было организовано 30 мероприятий по распространению передового опыта и 12 открытых семинаров для фермеров, производителей и политиков, на которых было обучено более 738 человек,  были предоставлены молдавским производителям бесплатно 4000 кг сои и опубликовано два руководства по выращиванию сои. Также стоит отметить, что пять компаний и научно-исследовательских институтов получили новое оборудование для посева и тестирования. Фермеры, исследователи, отраслевые министерства и учебные заведения ПОО имели возможность учавствовать в национальные и международные выставки, ярмарки и ознакомительные поездки.

Учреждения профессионально-технического образования в области сельского хозяйства укрепили свой организационный потенциал, обучили менеджеров и учителей лучше подготовиться к реагированию на потребности рынка и поддержали связи школ с бизнес-сообществом.

7 учебных заведений ПОО были прямыми бенефициарами проекта, оказав значительное влияние на все 12 агропродовольственных учебных заведений ПОО в Молдове. Можно перечислить следующие основные результаты: разработка и утверждение 8 профессиональных стандартов и 8 квалификационных стандартов, учебных программ «Стандарты качества в агропродовольственной сфере» и «Органическое сельское хозяйство»; около 600 участников управленческого и педагогического персонала в программах непрерывного обучения; оснащение оборудованием двух отделений непрерывного обучения (Центр передового опыта в области садоводства и сельскохозяйственных технологий из Цауля и Центр передового опыта в виноградарстве и винификации из Ставчен) и 7 кабинетов практических занятий; разработка и запуск программ непрерывного образования взрослых; создание 7 виртуальных туров и 11 веб-страниц агропродовольственных учреждений ПОО; 51 молодых фермера были обученны разработке бизнес-планов с возможностью открыть 5 предприятий; было организованно участие более 200 студентов и преподавателей в национальных и международных выставках и др.