Comunicat de presă: Facilități moderne de instruire pentru tinerii de la Colegiul Agroindustrial din Ungheni

Devram logo_25.05

COMUNICAT DE PRESĂ

FACILITĂȚI MODERNE DE INSTRUIRE PENTRU TINERII DE LA

COLEGIUL AGROINDUSTRIAL DIN UNGHENI

Astăzi, 24 mai 2021, în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, a avut loc o vizită de monitorizare la Colegiul Agroindustrial din Ungheni.

Colegiul Agroindustrial din Ungheni este una dintre cele șapte instituții de învățământ profesional tehnic cu profil agricol care au participat la programul de granturi „Consolidarea capacității tehnice a instituției în vederea implementării standardelor de calitate în sectorul agroalimentar”, desfășurat în cadrul proiectului „”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM). Suportul de care a beneficiat colegiul a contribuit la fortificarea substanțială a bazei tehnico-materiale a instituției, formarea cadrelor didactice și manageriale, actualizarea paginii web, realizarea unui tur virtual al instituției, procurarea a două utilaje agricole pentru instruirea practică a elevilor: semănătoare de precizie plantera A6  și o stropitoare cu rampă.

Anual, cei circa 200 de elevi care își fac studiile la specialitățile  ”Agronomie” și  ”Mecanică agricolă” vor avea posibilitatea să exerseze și să-și dezvolte abilitățile de utilizare a semănătorii și stropitorii, de întreținere a plantelor, dar și de executare a operațiilor de mentenanță a echipamentelor și utilajelor.

Modernizarea echipamentului destinat desfășurării procesului instructiv-educativ va contribui la creșterea calității pregătirii profesionale a elevilor, la promovarea standardelor ecologice de gestionare a terenurilor, care sunt, de asemenea, profitabile din punct de vedere financiar, a fost posibilă cu sprijinul proiectului Uniunii Europene „DevRAM”, Partea I.

Prezent la eveniment, Mihail Machidon, Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a accentuat importanța educației agricole pentru economia Republicii Moldova și a atragerii tinerilor către acest sector. „Asigurarea competitivității agriculturii naționale pe plan internațional este posibilă doar prin modernizarea acesteia, prin formarea unor specialiști competenți, printr-o colaborare durabilă între instituțiile de învățământ, instituțiile de cercetare și agenții economici”.

Ilona Gruenewald, Manager de proiecte Agricultură și Dezvoltare Rurală, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, a subliniat faptul că sprijinul acordat dezvoltării zonelor rurale din Republica Moldova, cu accent deosebit pe sporirea calității învățământului agricol, este o prioritate-cheie pentru Uniunea Europeană. Crearea de oportunități pentru tineri, precum și de formare profesională a adulților sunt elemente cruciale pentru profesionalizarea industriei agroalimentare din Republica Moldova, pentru integrarea acesteia la nivel european și asigurarea unui acces sporit la piețele internaționale, ceea ce va contribui la dezvoltarea economică a țării.

Lina Acălugăriței, Manager de program, Biroul de Coordonare pentru Cooperare Tehnică, Ambasada Austriei la Chișinău, a menționat că Agenția de Dezvoltare a Austriei implementează proiecte în Republica Moldova de 17 ani, acestea fiind axate pe servicii sociale și comunitare, participarea tinerilor și a adulților în procesele locale de luare a deciziilor, programe cu impact sectorial atât asupra ​​educației, cât și a protecției mediului. Prin implementarea proiectului „DevRAM”, Partea I, care a inclus revizuirea documentelor standard, reconceptualizarea procesului educațional și a sălilor de clasă, crearea de parteneriate durabile între instituțiile de învățământ, autoritățile de stat, mediul antreprenorial și donatorii internaționali, ADA a contribuit la îmbunătățirea învățământului profesional tehnic agricol din Republica Moldova începând cu 2018.

Datorită schimbărilor efectuate cu suportul proiectului Uniunii Europene „DevRAM”, Partea I procesul de formare inițială în învățământul profesional tehnic agricol va fi mult mai aproape de piața muncii pentru mii de tineri.

*

Proiectul Uniunii Europene „DevRAM”, Partea I a acordat asistență pe mai multe dimensiuni. Unele dintre rezultatele proiectului cu impact major asupra comunității includ: bază tehnico-materială îmbunătățită,  programe de formare pentru manageri, cadre didactice și elevi, formare de formatori, laboratoare de  instruire practică modernizate, realizare de pagini web și tururi virtuale, participare la expoziții naționale și internaționale, sunt doar câteva dintre rezultatele proiectului cu impact major asupra celor șapte instituții beneficiare, dar și a învățământului agricol în ansamblu.

Proiectul Uniunii Europene „Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova”, Partea I. ”Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia” este implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Asociația Internațională Donau Soja (Austria).

Devram logo_EN_25.05

PRESS RELEASE

MODERN TRAINING FACILITIES FOR YOUNG PEOPLE OF THE AGROINDUSTRIAL COLLEGE FROM UNGHENI

Today, 24 May 2021, a monitoring visit took place at the Agroindustrial College from Ungheni within the European Union project “DevRAM”, Part I.

The Agroindustrial College from Ungheni is one of 7 VET institutions that participated in the grant program „Strengthening the technical capacity of the institution to implement quality standards in the agri-food sector”, implemented by the project “DevRAM”, Part I. Under this activity, the college received substantial capacity building and trainings, an up-dated web page, a video tour for further students and 2 agricultural equipment for practical trainings of students: Precision seed drill planter A6 and a Sprinkler with ramp.

Each year, about 200 students, studying „Agronomy” and „Agricultural Mechanics”, will have the opportunity to practice and increase their skills in the use of seed drills and sprinklers, sowing and plant maintenance. Additional trainings will be provided on equipment and machineries maintenance and repairment.

The modernization of equipment used in trainings by the college will increase the quality of education, will promote environmentally friendly standards of land management that are also financially-profitable and is possible with the support of the European Union project “DevRAM”, Part I.

Mr. Mihail Machidon, the State Secretary of the Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment, stressed the importance of agricultural education for the economy of the Republic of Moldova and the attraction of young people to this sector. „Ensuring the competitiveness of national agriculture at the international level is possible only by modernizing it, by training competent specialists, by a sustainable collaboration between educational institutions, research institutions and economic agents.”

Ms. Ilona Gruenewald, the Programme Manager for rural development and Agriculture, EU Delegation to the Republic of Moldova, underlined that supporting the development of rural areas in the Republic of Moldova with a particular focus on quality of education in agri-food sector, is a key priority for the European Union. Creating opportunities for youth as well as offering lifelong learning opportunities are key elements in the professionalisation of the agri-food industry of the Republic of Moldova, as well as for its integration and increased access to high value markets, which contributes to economic growth and development of the country.

Ms. Lina Acalugaritei, Program Manager, Coordination Office for Technical Cooperation, Austrian Embassy in Chisinau, mentioned that the Austrian Development Agency has already been supporting projects in Moldova for 17 years, providing social and community services, stimulate the participation of young people and seniors in local decision-making processes, programs with sectoral impact in both education and environmental protection. Through the implementation of the ”DevRAM” project, Part I, which included the revision of standard documents, the reconceptualization of the educational process and classrooms, the creation of sustainable partnerships between educational institutions, state authorities, entrepreneurial environment and international donors, ADA achieved to enhance the agri-VET education in the Republic of Moldova as of 2018.

Thanks to the improvement made with the support of the European Union project ”DevRAM”, Part I, the initial and continuing training process in the agri-food technical vocational education will be much closer to the labour market for thousands of students and specialists in the field.

*

The project ”DevRAM”, Part I, financed by the European Union, includes a series of support areas. Some of the project´s outcomes with major impact on the community include the strengthening the capacity of vocational education institutions in the agri-food sector, improved technical and material base, training programs for managers, teachers and students, training of trainers, modernized practical training laboratories, creation of websites and virtual tours, participation in national and international exhibitions. The project works directly in seven VET institutions, with an extended impact on all agri-VET institutions in the Republic of Moldova.

The project ”DevRAM”, Part I is financed by the European Union and implemented by the Austrian Development Agency (ADA), in partnership with the PRO DIDACTICA Educational Center and the Donau Soja International Association (Austria).

Devram logo_RU_25.05

ПРЕСС-РЕЛИЗ

 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОЛЛЕДЖА ГОРОДА УНГЕНЫ

 Сегодня, 24 мая 2021 года, в рамках проекта Европейского Союза «DevRAM», Часть I, состоялся мониторинговый визит в Агропромышленный колледж города Унгены.

Агропромышленный колледж города Унгены является одним из 7 учреждений ТПО, которые участвовали в грантовой программе «Укрепление технического потенциала учреждения для внедрения стандартов качества в агропродовольственном секторе», реализованной в рамках проекта «DevRAM», Часть I.  Получение грантa позволилo  существенное улучшение материально-технической базы колледжа, участие преподавателей и менеджеров в образовательных программах,  обновленние веб-страницы, создание видео-тура и приобретение  двух сельскохозяйственных агрегатов для практических занятий студентов: сеялка точного высева A 6 и опрыскиватель полевой навесной.

Ежегодно около 200 студентов, изучающих «Агрономию» и «Сельскохозяйственную механику», будут иметь возможность практиковать и повышать свои навыки в использовании сеялки и опрыскивателя, в  посеве и уходе за растениями, а также  по обслуживанию и ремонту оборудования и техники.

Модернизация оборудования, реализованное при поддержке проекта Европейского Союза «DevRAM», Часть I,  повысит качество обучения, будет способствовать продвижению экологически безопасных стандартов управления земельными ресурсами, которые также являются прибыльными с финансовой точки зрения и возможны при поддержке проекта Европейского Союза «DevRAM», Часть I.

Г-н Михаил Макидон, Государственный Секретарь Министерства Сельского Хозяйства, Регионального Развития и Окружающей Среды, отметил важность сельскохозяйственного образования для экономики Республики Молдова и привлечения молодежи в агропродовольственный сектор. «Прочное сотрудничество между образовательными и исследовательскими учреждениями и бизнес-сектором имеет решающее значение для обеспечения модернизации национального сельского хозяйства и повышения его конкурентоспособности на международном уровне».

Г-жа Илона Грюневальд, менеджер программы по развитию сельских районов и сельского хозяйства, Представительство ЕС в Республике Молдова, подчеркнула, что поддержка развития сельских территорий в Республике Молдова, с особым акцентом на повышение качества образования в агропродовольственном секторе, является ключевым приоритетом для Европейского Союза. Создание возможностей для молодежи, а также возможности обучения на протяжении всей жизни являются основными элементами в профессионализации агропродовольственной промышленности Республики Молдова, а также в ее интеграции и расширении доступа к международным рынкам, что способствует экономическому росту и развитию страны.

Г-жа Лина Акэлугэрицей, менеджер программ Координационного Бюро по Техническому Сотрудничеству Посольства Австрии в Кишиневе, отметила, что Австрийское Агентство по Развитию уже 17 лет внедряет в Молдове проекты, направленныe на улучшение социальных и общественных услуг, стимулирование участия молодежи и взрослых в местных процессах принятия решений, программы, имеющие отраслевое влияние как в области образования, так и в области защиты окружающей среды. Благодаря проекту «DevRAM», Часть I, который включил пересмотр стандартных документов, реконцептуализацию образовательного процесса и учебных классов, создание устойчивых партнерских отношений между образовательными учреждениями, государственными органами, предпринимательской средой и международными донорами, ADA способствует улучшению профессионального образования в сфере сельского хозяйства и ТПО в Республике Молдова с 2018 года.

Благодаря усовершенствованиям, осуществленными при поддержке проекта Европейского Союза «DevRAM», Часть I, процесс начального и непрерывного обучения в рамках профессионально-технического образования в области агропродовольствия станет намного ближе к рынку труда для тысяч студентов и специалистов в этой области.

*

Проект «DevRAM», Часть I, финансируемый Европейским Cоюзом, оказал помощь по нескольким направлениям. Некоторые из результатов проекта, оказывающих большое влияние на общество, включают укрепление потенциала учреждений профессионального образования в агропродовольственном секторе, улучшение технической и материальной базы, учебные программы для менеджеров, преподавателей и студентов, обучение тренеров, модернизированные лаборатории для практических занятий, создание сайтов и виртуальных туров, участие в национальных и международных выставках. Проект осуществляется непосредственно в семи учреждениях ТПО, но его результаты распространяются на все учреждения ТПО в области сельского хозяйства в Республике Молдова.

Проект «Развитие сельских территорий в Республике Молдова  – DevRAM», Часть I. «Повышение конкурентоспособности агропродовольственного сектора путем интеграции во внутренние и глобальные производственно-сбытовые цепочки, в частности в соевом секторе», финансируемый Европейским Cоюзом и реализуемый Австрийским Агентством по Развитию (ADA), в партнерстве с Образовательным центром PRO DIDACTICA и Международной Ассоциацией Donau Soja (Австрия).

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *