Comunicat de presă: Facilități moderne de instruire și noi oportunități de formare profesională în domeniul agroalimentar pentru tineri și adulți create cu suportul Uniunii Europene

Devram logo_25.05

COMUNICAT DE PRESĂ

FACILITĂȚI MODERNE DE INSTRUIRE ȘI NOI OPORTUNITĂȚI DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL AGROALIMENTAR PENTRU TINERI ȘI ADULȚI

CREATE CU SUPORTUL UNIUNII EUROPENE

Astăzi, 28 aprilie, cu suportul Uniunii Europene, la Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Stăuceni, Chișinău, a fost inaugurată Secția de Formare Continuă. Aceasta va oferi tinerilor și adulților, angajaților și angajatorilor o gamă extinsă de oportunități de instruire axate pe abordări inovatoare.

Datorită sprijinului financiar al proiectului Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova – DevRAM”, sălile de instruire au fost dotate cu mobilier modern, echipamente TIC,  sistem de aerisire și iluminare,  jaluzele, care respectă toate cerințele de mediu, precum și standardele de predare-învățare interactivă.

Secția de Formare Continuă are menirea de a contribui la creșterea calității educației tehnice și  profesionale în baza rezultatelor ”Raportului de evaluare a necesităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic din domeniul agroalimentar”, realizat în cadrul proiectului ”DevRAM” în 2018. De asemenea, aceasta se va concentra pe nevoile de dezvoltare profesională ale viitorilor specialiști, pentru a le asigura o mai bună integrare pe piața muncii. Oferta sa educațională va include, pentru început, două cursuri: ”Somelier” și „Turismul vitivinicol”, care vor fi predate în baza curricula elaborate în cadrul proiectului.

Tot astăzi au fost premiați cei 5 câștigători ai concursului „Cel mai bun plan de afaceri în domeniul agroalimentar”, care au primit granturi din partea Uniunii Europene în valoare de 24.000 de euro. La concurs au participat beneficiarii programului de elaborare a business planului: elevi din instituțiile ÎPT de profil și tineri fermieri dornici de a introduce și promova inovația durabilă în sectorul agroalimentar. Astfel, 51 de elevi și tineri fermieri au alcătuit planuri de afaceri și și-au dezvoltat propriile idei antreprenoriale.

Și Școala Profesională din Bubuieci, Chișinău, a beneficiat de susținere financiară din partea proiectului ”DevRAM”. Instituția a utilizat fondurile pentru dotarea serei cu sistem de irigare și amenajarea a 25 de locuri de instruire în domeniul floriculturii. Datorită acestor îmbunătățiri, generații actuale și viitoare de elevi de la specialitatea ”Floricultor” își vor forma competențele profesionale necesare. Noile facilități de formare practică le vor permite elevilor să dobândească pregătirea necesară, în conformitate cu cerințele actualizate, ceea ce le va facilita accesul pe piața de muncă.

Dl Mihail Machidon, Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, prezent la evenimente, a accentuat importanța educației agricole pentru economia Republicii Moldova și a atragerii tinerilor către acest sector. ”Modernizarea agriculturii naționale, pentru a deveni competitivă pe plan internațional, este posibilă doar prin fortificarea colaborării între instituțiile de învățământ, instituțiile de cercetare și agenții economici”.

Dna Stella Avallone, Ambasadorul Austriei în Republica Moldova, a menționat că Austria și Moldova sunt strâns legate printr-o gamă largă de activități în domeniul economiei și cel social, al securității, educației și culturii. Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare are drept direcții de intervenție învățământul profesional și incluziv, protecția mediului, asigurarea accesului la resurse de apă și adaptarea la schimbările climatice, precum și buna guvernare, statul de drept și consolidarea păcii. Între 1997 și 2019, Austria a oferit Moldovei asistență oficială pentru dezvoltare în valoare de aproximativ 58 de milioane Euro. Dna Avallone a subliniat importanța reformei instituționale inițiate de proiectul ”DevRAM”, Partea I, care a presupus revizuirea documentelor standard și a metodelor de lucru, reconceptualizarea procesului educațional și chiar a sălilor de clasă. În plus, acest proiect a creat sinergii și parteneriate durabile între instituțiile de învățământ, autoritățile de stat, comunitatea de afaceri și donatorii internaționali.

Dl Gintautas Baranauskas, Șef adjunct al Departamentului Operațiuni în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a menționat că sprijinirea dezvoltării zonelor rurale din Republica Moldova, cu beneficii socio-economice concrete pentru comunitățile sale, este o prioritate-cheie pentru Uniunea Europeană. Crearea de oportunități pentru tineri și oferirea de condiții pentru învățare pe tot parcursul vieții sunt esențiale pentru profesionalizarea sectorului agroalimentar al Republicii Moldova, pentru integrarea și sporirea accesului acestuia pe piața internațională, ceea ce va contribui la creșterea economică și dezvoltarea țării.

Grație îmbunătățirilor realizate cu suportul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM” procesul de formare inițială și continuă în învățământul profesional tehnic agricol va fi mult mai aproape de piața muncii pentru mii de elevi și specialiști din domeniu.

*

Proiectul Uniunii Europene ”DevRAM” a acordat asistență pe mai multe dimensiuni. Îmbunătățirea bazei tehnico-materiale,  desfășurarea de programe de formare pentru manageri, cadre didactice și elevi, formare de formatori, modernizarea sălilor de  instruire practică, realizare de pagini web și tururi virtuale, participare la expoziții naționale și internaționale sunt doar câteva dintre rezultatele proiectului cu impact major asupra comunității celor 7 instituții beneficiare, dar și a învățământului agricol din Republica Moldova în ansamblu.

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova – DevRAM” este implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Asociația Internațională Donau Soja (Austria).

Devram logo_EN_25.05

PRESS RELEASE

Modern training facilities and new training opportunities in the agri-food sector for youth and adults with the support of the European Union

 Today, 28 April 2021, with the support of the European Union, the Centre of Excellence in Viticulture and Vinification from Stauceni, Chisinau inaugurated the Continuing Vocation Education and Training (CVET) Department. The new department will provide expanded modern and innovative trainings for youth and adults, employees and employers.

With the support provided by the EU-funded project Development of Rural Areas in the Republic of Moldova (DevRAM), the training premises have now modern equipment and furniture, IT equipment, airing and illumination system, complying with all environmental requirements as well as learning and interactive teaching standards.

The new Continuing Education Department will increase the quality of technical vocational education based on the findings of the Capacity Needs Assessment Report [LINK] of Vocational Educational Institutions in agri-food sector, which was conducted by the DevRAM project in 2018. It also centres on the professional development needs of future trainees in order to ensure their better integration into the labour market. At the beginning, the Centre of Excellence in Viticulture and Vinification in Stauceni will offer two trainings on sommelier and wine tourism, which will be taught based on the curriculum developed earlier within the DevRAM project.

On the same day, the five winners of the “Best Business Plan Contest” received EU grants in the total amount of 24,000 Euros The beneficiaries of the program are students from Technical Vocational Education institutions as well as young farmers that are keen on introducing and further promoting sustainable innovation in the agri-food sector. Thus, 51 young farmers and students successfully attended the business plan training and developed their own business ideas.

In addition, the Vocational School in Bubuieci, Chisinau, also received financial support from the DevRAM project. The school utilised  the funding for equipping the greenhouse with irrigation systems and arranging 25 training places in floriculture. With the new arrangements, the current and future generations of florist students will have the opportunity to improve their professional skills. The new practical training facilities will allow students to acquire necessary job skills in line with up-to-date requirements that will  facilitate access to jobs.

Mr. Mihail Machidon, State Secretary, Minister of Agriculture, Regional Development and Environment, who participated in today’s events, referred to the importance of agricultural education for the economy in the Republic of Moldova. He noted that solid cooperation between educational and research institutions, farmers and the business sector is crucial to ensure that national agriculture can be modernised and made internationally competitive. In addition, Mihail Machidon also highlighted that the young generation is attracted to invest in this sector.

Stella Avallone, Austrian Ambassador to the Republic of Moldova, mentioned that Austria and Moldova are closely connected by a vast scale of activities: in the field of economy, the security sector, social affairs, education and culture. Austrian Development Cooperation is focusing on labor-oriented and inclusive education, on the protection of the environment, providing access to water and adapting to climate change, as well as on governance, rule of law and peacebuilding. Between 1997 and 2019, Austria provided a total of about 58 Mil. Euros in official development assistance to Moldova. Ms. Avallone highlighted the institutional reform initiated by DevRAM project Part I, which includes the revision of standard documents and working methods, the reconceptualisation of the educational process and even the classrooms. Furthermore, this project has also created synergies and partnerships that will last between educational institutions, state authorities, the business community and international donors.

Mr. Gintautas Baranauskas, Deputy Head of Operations, EU Delegation to the Republic of Moldova, underlined that providing support for the development of rural areas in the Republic of Moldova, with concrete socio-economic benefits for its communities, is a key priority for the European Union. Creating opportunities for youth as well as offering life-long-learning opportunities are key elements in the professionalisation of the agri-food sector of the Republic of Moldova, as well as its integration and increased access to high value markets, which contributes to economic growth and development of the country.

With the improvement made with the support of the European Union project DevRAM, the initial and continuing training process in agri-food technical vocational education will be much closer to the labour market for thousands of students and specialists in the field.

*

The project DevRAM, financed by the European Union, includes a series of support areas. Some of the project´s outcomes with major impact on the community include the strengthening the capacity of vocational education institutions in the agri-food sector, improved technical and material base, training programs for managers, teachers and students, training of trainers, modernized practical training laboratories, creation of websites and virtual tours, participation in national and international exhibitions. The project works directly in seven VET institutions, with an extended impact on all agri-VET institutions in the Republic of Moldova.

The project DevRAM is financed by the European Union and implemented by the Austrian Development Agency (ADA), in partnership with the PRO DIDACTICA Educational Center and the Donau Soja International Association (Austria).

Devram logo_RU_25.05

ПРЕСС-РЕЛИЗ

 СОВРЕМЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ И ВЗРОСЛЫХ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Сегодня, 28 апреля 2021 года, при поддержке Европейского Союза в Центре передового опыта в области виноградарства и винификации в Стаученах, Кишинев, был открыт Департамент непрерывного профессионального образования и обучения. Новый департамент будет предоставлять расширенные современные и инновационные тренинги для молодежи и взрослых, сотрудников и работодателей.

Благодаря поддержке финансируемого ЕС проекта «Развитие сельских территорий в Республике Молдова –  DevRAM», учебные помещения были оснащены современной мебелью, ИТ-оборудованием, системой вентиляции и освещения, отвечающая всем экологическим требованиям, а также стандартам обучения и интерактивного обучения.

Новый Департамент непрерывного образования повысит качество профессионально-технического образования на основе результатов «Отчета об оценке потребностей профессиональных учебных заведений в агропродовольственном секторе», который был проведен в рамках проекта «DevRAM» в 2018 году. Он также сосредоточен на потребностях будущих стажеров в профессиональном развитии, для обеспечения их лучшей интеграции на рынке труда. Вначале Центр передового опыта в виноградарстве и винификации предложит два тренинга по сомелье и винному туризму, которые будут проводиться на основе учебной программы, разработанной ранее в рамках проекта «DevRAM».

Также, сегодня пять победителей конкурса «Лучший бизнес-план» получили гранты ЕС на общую сумму 24 000 евро. Бенефициарами данной программы стали студенты профессионально-технических учебных заведений, а также молодые фермеры, стремящиеся внедрить и продвигать устойчивые инновации в агропродовольственном секторе. Таким образом, 51 студентов и молодых фермеров успешно прошли тренинг по бизнес-планам и разработали собственные бизнес-идеи.

Сегодня был организован и мониторинговый визит в Профессиональное училище в селе Бубуечь муниципия Кишинэу, которое также получило финансовую поддержку от проекта «DevRAM». Школа использовала средства для оснащения теплицы ирригационной системой и организации 25 учебных мест по специальности «Цветоводство». Благодаря новым договоренностям нынешнее и будущие поколения студентов-флористов получат возможность улучшить свои профессиональные навыки. Новая производственная база позволит студентам-флористам приобрести необходимые профессиональные навыки в соответствии с современными требованиями, что облегчит им интеграцию в рабочую силу.

Г-н Михаил Макидон, Государственный секретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, участвующий в вышеупомянутых мероприятиях, отметил важность сельскохозяйственного образования для экономики Республики Молдова и привлечения молодежи в агропродовольственный сектор.

Он отметил, что прочное сотрудничество между образовательными и исследовательскими учреждениями, фермерами и бизнес-сектором имеет решающее значение для обеспечения модернизации национального сельского хозяйства и повышения его конкурентоспособности на международном уровне.

Г-жа Стелла Аваллоне, посол Австрии в Республике Молдова, отметила, что Австрию и Молдову тесно связывает огромный масштаб деятельности: в области экономики, социальной сфере, сектора безопасности, образования и культуры. Австрийскоe агентствo развития сосредоточено на ориентированном на труд и инклюзивном образовании, на защите окружающей среды, на обеспечении доступа к воде и адаптации к изменению климата, а также на управлении, верховенстве закона и мирном строительстве. В период с 1997 по 2019 год, официальная помощь Австрии в целях развития Республики Молдовы составила в общей сложности около 58 миллионов евро. Г-жа Аваллоне подчеркнула институциональную реформу, инициированную «DevRAM», которая включает пересмотр стандартных документов и методов работы, переосмысление образовательного процесса и даже учебных классов. Кроме того, этот проект создал синергию и устойчивое партнерство между образовательными учреждениями, государственными органами, бизнес-сообществом и международными донорами.

Г-н Гинтаутас Баранаускас, заместитель начальника Отдела Операций Представительства ЕС в Республике Молдова, подчеркнул, что инвестирование в развитие сельских территорий, с конкретными социально-экономическими выгодами для ее сообществ, является ключевым приоритетом для Европейского Союза. Создание возможностей для молодежи, а также возможность обучения на протяжении всей жизни являются ключевыми элементами в профессионализации агропродовольственного сектора Республики Молдова, а также его интеграции и расширения доступа к международным рынкам, что способствует экономическому росту и развитию страны.

Благодаря усовершенствованиям, осуществленными при поддержке проекта Европейского Союза «DevRAM», процесс начального и непрерывного обучения в рамках профессионально-технического образования в области агропродовольствия станет намного ближе к рынку труда для тысяч студентов и специалистов в этой области.

*

Проект «DevRAM», финансируемый Европейским Союзом, оказал помощь по нескольким направлениям. Некоторые из результатов проекта, оказывающих большое влияние на сообщество, включают укрепление потенциала учреждений профессионального образования в агропродовольственном секторе, улучшение технической и материальной базы, учебные программы для менеджеров, преподавателей и студентов, обучение тренеров, модернизированные лаборатории для практических занятий, создание сайтов и виртуальных туров, участие в национальных и международных выставках. Проект осуществляется непосредственно в семи учреждениях ТПО, но его результаты распространяются на все учреждения ТПО в области сельского хозяйства в Республике Молдова.

Проект «DevRAM» финансируется Европейским Cоюзом и реализуется Австрийским Агентством Развития (ADA), в партнерстве с Образовательным центром PRO DIDACTICA и Международной Ассоциацией Donau Soja (Австрия).