CONCURS PENTRU CONTRACTAREA SERVICIILOR DE ELABORARE A STANDARDELOR OCUPAȚIONALE

soya-4

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

ANUNŢĂ CONCURS PENTRU

CONTRACTAREA SERVICIILOR DE ELABORARE A STANDARDELOR OCUPAŢIONALE

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator: Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorţium cu C.E. PRO DIDACTICA şi Donau Soja Association

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 – februarie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: Mai 2019 – octombrie 2019
Termeni de referinţă: Descrierea sarcinilor şi cerinţelor faţă de exerciţiul de elaborare a Standardelor Ocupaţionale (vezi TERMENII DE REFERINȚĂ)
Tip achiziţie: Prestări servicii

Proiectul DevRAM, Partea I îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi cea externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, aşa încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă concurs pentru selectarea unei entităţi juridic constituite/operator economic cu pregătirea şi experienţa necesară elaborării Standardelor Ocupaţionale (SO) în domeniul agroalimentar (vezi tabelul) în conformitate cu HG 863 din 08.10.2014 cu modificările ulterioare [1]. Achiziţia este structurată în 3 loturi. Ofertele pot fi prezentate atât pentru un singur lot, cât şi pentru 2 sau 3 loturi. În vederea formulării ofertei tehnice şi financiare, a se studia Termenii de Referinţă anexaţi:

Domeniul SO Nivelul IV ISCED – CNC Nivelul III ISCED
LOT 1. Procesarea producţiei de origine vegetală Tehnician în industria alimentară

Cod CORM 311928 (actualmente corespunde CNC 72150) şi altele relevante sectorului

Identificarea necesităţii SO pentru domeniul de procesare a producţiei de origine vegetală pentru nivelul III ISCED
LOT 2. Procesarea producţiei de origine animală Tehnician în industria alimentară

 

Cod CORM 311928 (actualmente corespunde CNC 72140) şi altele relevante sectorului

Identificarea necesităţii SO pentru domeniul de procesare a producţiei de origine animală
LOT 3 Asigurarea calităţii produselor alimentare Tehnician în siguranţa alimentelor 

Cod CORM 313906/311944  (actualmente corespunde CNC 72110) şi altele relevante sectorului

Identificarea necesităţii SO pentru domeniul de siguranţă a produselor alimentare

CORM  grupa de  bază 7515 sau 3119 (de exemplu, 311911  sau 311912), inclusiv care ar corespunde CNC 721009

Principalele etape în procesul de elaborare a SO ce urmează a fi respectate de către ofertanţi sunt:

 • Confirmarea sectorului (ramura economică) din care reies Standardele Ocupaţionale şi de Calificare. Consultarea autorităţilor naţionale şi internaţionale, a registrelor, clasificatoarelor şi metodelor statistice relevante;
 • Identificarea ocupaţiei ca bază la elaborarea standardului, în corespundere cu CORM şi cu alte clasificatoare internaţionale;
 • Identificarea şi consultarea părţilor interesate de dezvoltarea procesului, consultarea părţilor interesate relevante domeniului, cât şi identificarea grupurilor de lucru constituite din persoane cu experienţă şi cunoştinţe în domeniul ocupaţiei;
 • Efectuarea analizei ocupaţionale (definirea ocupaţiei, dezvoltarea cadrului de competenţe, identificarea funcţiilor majore în companii, identificarea abilităţilor, cunoştinţelor şi deprinderilor – produsul final = profilul ocupaţional);
 • Elaborarea Standardului Ocupaţional – echipa va include persoane cu experienţă în domeniu şi cu experienţă de muncă în ocupaţia dată;
 • Verificarea şi validarea SO de către persoanele implicate în toate etapele de elaborare a SO.

Criteriile de eligibilitate:

 • Persoană juridică, care se încadrează în prevederile pct. 11-12 din HG 863 din 08.10.2014;
 • Prezentarea ofertei tehnice, în conformitate cu Termenii de Referinţă şi formularele indicate;
 • Prezentarea ofertei financiare, în conformitate cu Termenii de Referinţă şi formularele indicate.

Dosarul pentru concurs va fi prezentat în conformitate cu cerinţele din Termenii de Referinţă, şi anume va conţine:

În scopuri administrative:

 • Formular de identificare legală, cu certificatul de înregistrare (găsiţi modelul – ANEXA 1);
 • Formularul de identificare financiară, semnat de reprezentantul legal (găsiţi modelul – ANEXA 2);

Pentru oferta tehnică

 1. Domeniul de activitate al companiei, inclusiv descrierea experienţei relevante domeniului dat ( 5 pagini).
 2. Abordarea organizatorică şi metodologică, care include înţelegerea domeniului de activitate (TOR) şi a unui plan de lucru preliminar (se recomandă utilizarea modelului anexat).
 3. Curriculum Vitae al coordonatorului şi secretarului desemnat de Comitetul Sectorial precum şi o listă a persoanelor ce urmează să fie implicate, indicând rolul şi gradul de implicare.

Pentru oferta financiară

 1. Numărul estimat de zile lucrătoare cu bugetul total per misiune şi fazele-cheie: dezvoltarea PO, dezvoltarea sistemului de operare, validarea sistemului de operare, precum şi bugetul călătoriei prezentat separat, dacă se consideră necesar. (găsiţi modelul anexat)

Oferta financiară va fi prezentată în fişiere sigilate, sau protejate prin parolă, dacă sunt trimise prin e-mail în format electronic.

Termen limită de depunere a dosarului: 28 Mai 2019.

Potenţialii candidaţi vor expedia dosarele la adresa de e-mail gmincu@prodidactica.md sau prodidactica@prodidactica.md cu specificarea Servicii de elaborare a Standardelor Ocupaţionale.

Pentru mai multe detalii, contactaţi-ne la adresele de e-mail gmincu@prodidactica.md sau dpreasca@prodicatica.md