ADA-prodidactica

Integrarea TIC în toate sferele de activitate şi competenţele digitale sunt factori importanţi de dezvoltare a oricărei ţări în era informaţională.

Ritmul dinamic al schimbărilor, inclusiv pe piaţa muncii (extinderea sectorului TIC; cererea în creştere de ingineri şi analişti de date, de competenţe digitale – o competenţă-cheie pentru secolul al XXI-lea) şi în peisajul tehnologic (IoT, AI, big data), trasează noi expectanţe faţă de sistemele educaţionale din întreaga lume. Republica Moldova se confruntă cu un decalaj pronunţat între competenţele în domeniul TIC cerute şi nivelul scăzut de alfabetizare digitală. Acest dezavantaj exclude mulţi cetăţeni dintr-o societate şi economie bazate pe TIC, reducând accesul acestora la serviciile publice şi sociale, care pot fi solicitate din ce în ce mai mult online, şi posibilitatea Moldovei de a participa la economia digitală globală.

În pofida unor progrese la nivel de politici, de investiţii în infrastructură şi de dezvoltare a curricula pentru specialităţile TIC, rezultatele la capitolul utilizarea tehnologiilor întru îmbunătăţirea proceselor de management şi de învăţare în şcoli lasă de dorit. Deşi majoritatea instituţiilor de învăţământ sunt dotate cu tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, o bună parte dintre ele sunt depăşite şi mai puţin folosite în predare şi învăţare.

În acest context, proiectul îşi propune sporirea numărului de tineri şi tinere din învăţământul profesional tehnic care posedă abilităţi relevante pentru piaţa muncii.

Perioada de implementare: Decembrie 2018 – Noiembrie 2021
Organizaţia de finanţare: Austrian Development Cooperation (ADC)

Scopul proiectului: Integrarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC) în învăţământul profesional tehnic, prin: sporirea suportului acordat managerilor, îmbunătăţirea competenţelor digitale ale cadrelor didactice, dezvoltarea conţinutului digital pentru anumite meserii şi specialităţi, dotarea corespunzătoare a instituţiilor, pentru realizarea unui proces educaţional de calitate.

Beneficiari: Cadrele didactice şi manageriale din 6 instituţii de învăţământ profesional tehnic, inclusiv Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale (CEITI)

Beneficiari finali: Circa 3000 de tineri şi tinere.

REZULTATELE ŞI ACTIVITĂŢILE DE BAZĂ

Proiectul va fi implementat pe parcursul unei perioade de 3 ani şi preconizează obţinerea următoarelor rezultate:

Rezultatul 1: Competenţele digitale sunt recunoscute şi susţinute continuu de instituţiile din învăţământul profesional tehnic la nivel strategic, ca parte a procesului de instruire şi a culturii organizaţionale.

Activităţi: Perfecţionarea abilităţilor cadrelor manageriale din 6 instituţii-pilot prin intermediul unor traininguri, vizite de studiu etc.; oferirea de suport în procesul de modernizare a infrastructurii TIC, de dezvoltare şi întreţinere a sistemelor informaţionale, de dotare şi adaptare a spaţiilor.

Rezultatul 2: Cadrele didactice şi maiştrii din instituţiile de învăţământ profesional tehnic posedă competenţe digitale mai bune.

Activităţi: Includerea în oferta de instruire a instituţiilor-pilot şi implementarea programelor ToT, a programului de mentorat, precum şi a programului de formare a competenţelor digitale; organizarea unei vizite de studiu.

Rezultatul 3: Conţinutul digital pentru meseriile şi specialităţile din învăţământul profesional tehnic este îmbunătăţit, iar resursele educaţionale deschise sunt utilizate mai des în predare, învăţare şi evaluare.

Activităţi: Elaborarea unor ghiduri de implementare a programelor de învăţământ din perspectiva integrării TIC; dezvoltarea conţinutului digital pentru 3 meserii şi specialităţi; realizarea unor cursuri având ca subiecte dezvoltarea conţinutului digital şi drepturile de autor; organizarea unei campanii de promovare a resurselor educaţionale deschise.

Rezultatul 4: Spaţiile de studiu sunt dotate cu cele necesare realizării procesului educaţional cu utilizarea TIC, precum şi a învăţării centrate pe elev.

Activităţi: Dotarea celor 6 instituţii-pilot cu echipament digital; organizarea de traininguri privind metodele de instruire axate pe utilizarea TIC; organizarea a 6 şedinţe online şi offline pentru cadrele didactice din instituţiile beneficiare.

TIC in VET. FINAL

STUDIU DE EVALUARE INIȚIALĂ A UTILIZĂRII TIC ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC