Dezvoltarea rapidă a TIC  oferă în mod constant noi oportunităţi şi noi provocări pentru toate sferele  activităţii umane. Educaţia nu este  o excepţie,  integrarea TIC în acest domeniu fiind o provocare globală.  Totuşi, chestiunea accesului este deocamdată pe agenda zilei  şi este strîns legată de acoperirea financiară. Există numeroase exemple care relevă faptul că noile tehnologii contribuie, prin costurile lor ridicate,  la sporirea decalajului dintre săraci şi bogaţi, dintre rural şi urban, dintre centru şi periferii etc. Unul dintre răspunsurile cele mai recente şi mai promiţătoare la problema dată este educaţia deschisă, inclusiv  accesul la resursele educaţionale deschise (RED), care  presupune acces deschis şi egal la educaţie, resurse deschise, competenţe digitale pentru profesori şi elevi, precum şi transparenţă şi integritate în şcoli. Conceptul de resurse educaţionale deschise este unul dintre rezultatele evoluţiei fireşti a  interacţiunii dintre cele două ramuri – educaţie şi TIC. Conform definiţiei propuse de UNESCO în anul 2002, RED sînt resurse educaţionale care pot fi utilizate şi reutilizate în mod liber, fără restricţii tehnologice, juridice şi costuri, de oricine. Folosirea acestora  în  realizarea de programe publice constituie unul dintre principiile de bază ale bunei  guvernări: ceea ce este produs pe  bani publici ar trebui să fie disponibil publicului gratuit.
În Republica Moldova, activitatea de producere a  RED este în  stadiu incipient, dar există importante oportunităţi pentru viitor. În acest context, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Institutul pentru o Societate Deschisă, în cooperare cu Programul de Sprijinire a Educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă, lansează proiectul Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum, implementat în perioada noiembrie 2015 – iulie 2016.
Scopul proiectului rezidă în a promova: (1) accesul publicului  interesat (cadre didactice, cercetători  etc.) la finanţare transparentă  pentru crearea de  RED şi (2)conceptul de resurse educaţionale deschise, prin conştientizare, susţinere, formare de coaliţie, ceea ce poate duce la asigurarea accesului la educaţie de calitate pentru toţi.

Obiectivele specifice:

  • Introducerea conceptului  RED pe agenda publică
  • Facilitarea creării unei coaliţii RED  în Republica Moldova
  • Iniţierea campaniei de promovare a unor modificări în documentele reglatorii,  importante pentru implementarea  RED  la nivel de  politici publice

Activităţile principale şi rezultatele aşteptate:

  • Elaborarea de baze de date RED şi lansarea lor, inclusiv on-line
  • Crearea unei coaliţii funcţionale RED în Republica Moldova
  • Identificarea părţilor interesate  (stakeholderilor) în promovarea şi implementarea RED
  • Lansarea unui concurs al celor mai bune resurse educaţionale deschise
  • Organizarea unor mese rotunde şi întruniri sistematice în vederea promovării RED

Beneficiarii proiectului: elevi, cadre didactice, şcoli, părinţi, studenţi, actori politici, instituţii publice, ONG-uri etc.
Impactul (şi durabilitatea) proiectului: Reforma educaţiei este o prioritate naţională reflectată în mai multe documente de politici ale Republicii Moldova, inclusiv în Strategia Moldova 2020. Proiectul  de faţă este în conformitate cu reformele educaţionale,  abordarea  conceptului RED determinînd un acces mai bun la o educaţie deschisă. Impactul aşteptat este dezvoltarea practicilor utilizării şi  producerii  RED în Republica Moldova, cu scopul de a include RED în politicile educaţionale existente şi viitoare.

Coordonator proiect: Valeriu Gorincioi
Asistent proiect: Pavel Cumpana