PILOTAREA DIMENSIUNII INTERCULTURALE ÎN CURRICULA UNIVERSITARE PENTRU VIITORII PEDAGOGI DE LA USM

Pestalozzi-EIC

Se continuă promovarea și dezvoltarea competenței interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice, inclusiv la disciplinele cu profil pedagogic.

Astfel, dna dr., conf. univ. Ludmila DARII, în cadrul cursului de Etică profesională la Facultățile: Psihologie, Științele Educației, Sociologie și Asistență Socială, Biologie și Pedologie, Fizică și Inginerie, cu peste 40 de studenți, au parcurs de manieră interactivă mai multe conținuturi, majoritatea temelor fiind plasate pe platforma Moodle.

Printre succesele înregistrate, dna Darii a punctat: implicarea studenţilor din toate grupele în activităţile de formare, care a impulsionat comunicarea între ei, contribuind la creşterea înţelegerii importanţei interculturalităţii în integrarea lor socioprofesională şi în cea academică. A fost efectuată evaluarea nivelului competenţei interculturale a studenţilor la etapa inițială și finală a pilotării: înţelegerea noţiunii de interculturalitate; importanţa interculturalităţii în integrarea socioprofesională şi cea academică; gradul de dezvoltare a interculturalităţii la studenţi evaluată în raport cu următorii indicatori: a) a comunica cu reprezentanţii altor etnii; b) a studia mai multă literatură despre cultura altor etnii; c) a se implica în manifestările şi în activităţile interculturale; d) a manifesta respect faţă de valorile culturale ale etniilor autohtone; e) a găsi înţelegere în diferite grupuri etnice; f) a se simţi, necondiţionat, parte integrantă a unui grup etnic etc.). Respondenţii au manifestat activism în procesul de învățare, ceea ce a motivat dezvoltarea unor abilităţi interculturale, în raport cu indicatorii vizaţi. Analiza rezultatelor pilotării permite să conchidem că impactul proiectului ”Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice” în cadrul universitar este pozitiv.

Pentru detalii, a se accesa Link-ul