Gppac

Finanţator: Nonviolence International (Link), în cooperare cu reţeaua internaţională de parteneriat global pentru prevenirea conflictelor armate, zona Europei de Est – GPPAC (Link)

Perioada de implementare a proiectului – mai-decembrie, 2020.

Obiective şi priorităţi

Una dintre priorităţile esenţiale ale reţelei GPPAC, în Europa de Est se referă la dezvoltarea strategiilor pe termen lung, menite să minimalizeze potenţialul de conflict din comunităţi şi să prevină escaladarea conflictelor. Aceasta vizează dezvoltarea şi extinderea aplicării programelor de educaţie pentru pace care implică Moldova (inclusiv regiunea transnistreană) şi Ucraina, lansate de membrii GPPAC în ultimii 6 ani. Activităţile se bazează pe una dintre cele mai importante realizări practice ale reţelei regionale de până acum – capacitatea sa de a reuşi ca educatori şi oficiali relevanţi din Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Republica Moldova şi din regiunea transnistreană, pentru prima dată,  să lucreze în cooperare privind conceperea unei discipline opţionale pentru sistemele şcolare locale.

Activităţile planificate pentru 2020 sunt o continuare directă a activităţii desfăşurate de reţea de-a lungul a  6 ani, lucru care a adus deja două rezultate importante: dezvoltarea şi integrarea în zeci de şcoli din Moldova a unei discipline opţionale de educaţie pentru pace şi primul proiect de succes de construire a podului civil între Moldova şi regiunea Transnistriei în domeniul educaţiei interculturale. Aceste punţi între educatorii de pe cele două maluri ale Nistrului au devenit deja o bază pentru o serie de alte iniţiative, susţinute de diverse organizaţii internaţionale.

Obiectivele pentru 2020,  stabilite pentru acest tip de activităţi de reţea includ:

  • Îmbunătăţirea capacităţii sistemului educaţional din Moldova de a desfăşura activităţi educaţionale, menite să promoveze toleranţa interculturală şi cultura păcii la nivelul şcolii primare, oferind cunoştinţe şi abilităţi prin metode de învăţare inovative, cu conţinut şi valori culturale diverse.
  • Extinderea aplicării disciplinei opţionale „Cultura bunei vecinătăţi” în şcolile primare din Moldova, cu accent pe integrarea în proporţie de100% a acestuia în sistemul şcolar al unuia dintre raioanele ţării.
  • Continuarea/extinderea procesului de implementare a disciplinei „Cultura bunei vecinătăţi” în raionul Anenii Noi, unul dintre cele mai mari raioane ale ţării, situat pe malul râului Nistru, vecin cu regiunea transnistreană şi cu un număr semnificativ de şcoli pentru minorităţi (ucraineni, ruşi şi romi).

Activităţile planificate:

1.1. Promovarea Culturii bunei vecinătăţi la diferite evenimente oficiale şi forumuri publice, pentru profesori şi părinţi, oferind îndrumări clare cu privire la paşii care pot fi făcuţi pentru a începe integrarea acesteia într-un program şcolar tipic, inclusiv în formă on-line, cel puţin 5 activităţi (2 întâlniri faţă în faţă şi 3 on-line) în diferite regiuni ale ţării;

1.2. Două seminarii de o zi pentru cadrele didactice din raionul Anenii Noi, viitori implementatori ai disciplinei date (40 de profesori – august şi noiembrie). În funcţie de situaţie, unul sau două seminarii pot fi organizate on-line

1.3. Două seminarii de o zi cu profesori din gimnaziu privind extinderea implementării elementelor de cultură a bunei vecinătăţi în clasele gimnaziale din raionul Anenii Noi (20 de cadre didactice). Un seminar ar putea fi organizat on-line;

2.1. Tipărirea  şi distribuirea gratuită a Caietului de educaţie interculturală pentru elevi  ”Cultura bunei vecinătăţi” (clasele 1-4) şi a Ghidului metodologic  pentru şcolile primare din Anenii Noi;

2.2. Pilotarea materialelor didactice cu copiii care au fost anterior implicaţi în predarea disciplinei de educaţie interculturală şi pentru pace, folosind formatul „ore de curs” , dar şi la alte obiecte şcolare (clasele 5-9). Monitorizare on-line;

2.3. Dezvoltarea unui concept şi înregistrarea lecţiilor video pentru predarea on-line a materiei „Cultura bunei vecinătăţi” în şcolile primare (8 lecţii, câte 2 pentru fiecare clasă).

3.1. Promovarea activităţilor proiectului prin publicarea a 2 articole/informaţii în revista Didactica Pro … şi pe site-ul  CE PRO DIDACTICA – www.prodidactica.md

3.2. Conferinţă de bilanţ, pentru  promovarea rezultatelor proiectului, cu participarea managerilor, a cadrelor didactice şi a membrilor ONG-urilor de pe ambele maluri ale râului Nistru (în format online sau off-line).

Impactul aşteptat:

Educaţia interculturală şi pentru pace în regiune vor fi îmbunătăţite, iar cadrele didactice vor fi instruite pe baza unor metode interactive de predare, cu accent pe soluţionarea conflictelor educaţionale, care au apărut în şcolile lor din cauza diversităţii etnice, religioase, sociale. Noile abordări educaţionale din contextele socio-comunitare date vor îmbogăţi/extinde abilităţile cadrului didactic pentru lucrul cu elevii şi familiile acestora, pe baza nevoilor specifice din contexte  multiculturale.

Atât implementarea proiectului cu părţile implicate, cât şi disciplina şcolară menită să promoveze educaţia pentru pace, va stimula încrederea reciprocă. Elevii vor înţelege şi vor şti mai bine să gestioneze diferenţele dintre comunităţile divizate în mod eficient şi constructiv. Educând sensibilitatea culturală, comunicarea interculturală şi valorile pozitive, riscurile de discordie şi conflict vor fi reduse şi pe viitor. Continuarea introducerii disciplinei „Cultura bunei vecinătăţi” în Moldova şi în alte raioane va consolida capacitatea din şcolile locale şi va contribui la tratarea egală a diferitelor minorităţi. Graţie eforturilor ONG-urilor, va fi dezvoltată o societate responsabilă şi democratică, care promovează drepturile omului prin respectarea culturilor diferite.

Coordonator de proiect: Viorica Goraş-Postică