Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC/(ATIC) şi cu sprijinul finaciar al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare / Austrian Development Cooperation / ADC, implementeze proiectul „Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”.

Pentru realizarea acestui proiect a fost creat un parteneriat între Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, Ministerul Educaţiei, instituţiile profesionale şi ATIC în calitate de reprezentanţi ai companiilor IT.

Proiectul vine să contribuie la armonizarea educaţiei TIC din Republica Moldova cu cerinţele pieţei forţei de muncă, în vederea sporirii gradului de relevanţă a studiilor pentru încadrarea profesională ulterioară.

Perioada de implementare a proiectului: decembrie 2012 – mai 2015

Scopul proiectului: A sprijini îmbunătăţirea calitativă a conţinutului şi procesului de învăţământ în domeniul TIC în 5 instituţii pilot (colegii şi şcoli profesionale), contribuind astfel sporirea calităţii cunoştinţelor şi abilităţilor practice ale tinerilor specialişti din domeniul TIC. Acest lucru, la rîndul său, va oferi beneficiarilor noi oportunităţi de dezvoltare profesională şi va contribui la creşterea ratei de angajare şi la reducerea sărăciei.

Obiectivele specifice ale proiectului. Rezultate scontate. Activităţi:

1. Modernizarea curriculumului pentru specializările TIC din instituţiile beneficiare, în vederea asigurării relevanţei pentru necesităţile de pe piaţa muncii, cu implicarea reprezentanţilor companiilor din domeniul TIC. 

(Partener principal în implementare – Centrul Educaţional PRO DIDACTICA)

1.1. Iniţierea Consiliului Consultativ şi a Grupului de lucru al proiectului.

În scopul de a dirija şi monitoriza în mod participativ  procesul de implementare a proiectului, vor fi iniţiate un Consiliu Consultativ şi un Grup de lucru (formate din reprezentanţi ai instituţiilor beneficiare, ME, MTIC, ATIC şi Centrul Educaţional Pro Didactica).

1.2. Masa rotunda de lansare a proiectului şi dezbateri privind asigurarea coerenţei între diferitele niveluri ale sistemului de învăţământ vocaţional.

1.3. Analiza necesităţilor în instituţiile beneficiare şi în sectorul IT, în scopul de a optimiza obiectivele proiectului si rezultatele scontate.

1.4. Vizita de studiu pentru reprezentanţii Grupului consultativ de lucru şi reprezentanţii insittuţiilor beneficiare (Austria şi/sau România).

1.5. Masa rotundă pentru prezentarea rezultatelor analizei de necesităţi şi ale vizitei de studiu.

1.6. Selectarea specialiştilor-potenţiali membri ai grupului de elaborare a materialelor curriculare.

1.7. Elaborarea şi implementarea programului de formare pentru membrii grupului de elaborare a materialelor curriculare.

1.8. Elaborarea materialelor curriculare.

1.9. Pilotarea, revizuirea şi îmbunătăţirea materialelor curriculare.

1.10 Masa rotundă pentru prezentarea materialelor curriculare elaborate şi diseminarea rezultatelor pilotării.

2. Îmbunătăţirea abilităţilor practice ale cadrelor didactice, elevilor şi studenţilor din instituţiile beneficiare. (Partener principal în implementare – Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, ATIC)

2.1. Elaborarea şi implementarea unui program de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul metodelor şi tehnicilor de învăţare activă şi a utilizării instrumentelor TIC.

2.2. Follow-up şi certificarea cadrelor didactice în domeniul metodelor şi tehnicilor de învăţare activă şi a utilizării instrumentelor TIC.

2.3. Dezvoltarea de servicii educaţionale adiţionale pe care le pot oferi instituţiile beneficiare.

2.4. Introducerea unor cursuri necesare pe piaţa muncii şi lobby pentru recunoaşterea standardelor internaţionale.

2.5. Elaborarea şi implementarea unui program de formare a cadrelor didactice-profesori de limba engleză din instituţiile beneficiare în domeniul metodicii predării limbii engleze.

2.6. Follow-up şi de certificarea cadrelor didactice în domeniul metodicii predării limbii engleze.

2.7. Elaborarea şi implementarea programului de studiere a limbii engleze pentru cadrele didactice+specialişti în domeniul TIC

2.8. Evaluarea iniţială şi finală competenţelor lingvistice ale elevilor şi studenţilor la limba engleză.

2.9. Focus-grupuri iniţiale şi finale cu elevii şi studenţii pentru evaluarea / obţinerea de feedback privind abilităţile formate prin învăţarea activă (abilităţi de comunicare, lucru în echipă, proiecte etc.)

2.10. Programe de stagiere (internship) pentru elevii şi studenţii din instituţiile beneficiare la companiile de profil.

2.11. Modernizarea laboratoarelor de calculatoare din instituţiile beneficiare.

2.12. Certificarea a 250 de elevi din familii socialmente vulnerabile in diverse domenii, în funcţie de evaluarea nevoilor (MS, IT Card, alte tehnologii).

2.13. Conferinţa privind rezultatele finale ale proiectului.

3. Creşterea nivelului de informare şi orientare în carieră a tinerilor privind posibilitatea de obţinere a studiilor TIC  în instituţiile de învăţămînt vocaţional (Partener principal în implementare – ATIC)

3.1. Extinderea conceptul existent de orientare în carierei, prin includerea promovarea IT învăţământul profesional în şcoli.

3.2. Actualizarea resurselor informaţionale de pe career.ict.md prin crearea unui domeniu special pentru instituţiile de învăţămînt vocaţional.

3.3. Evenimente de promovare a carierei în domeniul TIC cu participarea antreprenorilor din domeniu.

Coordonator proiect: Octombrina Moraru
______________________________________________________________________________

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA este o organizaţie neguvernamentală, fondată în 1998, care are drept scop promovarea principiilor unei societăţi deschise, prin sprijinirea persoanelor şi a organizaţiilor interesate de învăţare şi dezvoltare continuă, pentru a le facilita afirmarea personală şi profesională şi pentru o mai bună integrare în societate.

Asociaţia Naţională a Companiilor Private din Domeniul TIC (ATIC) este o organizaţie neguvernamentală, a cărei misiune este consolidarea competitivităţii sectorului moldovenesc al tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor (TIC) şi promovarea acestuia în calitate de factor-cheie al creşterii economice şi dezvoltării durabile a ţării. Pe plan internaţional, ATIC promovează sectorul ca partener de încredere şi cu mare potenţial de a răspunde necesităţilor clienţilor interesaţi de outsourcing în sfera tehnologiilor informaţionale şi proceselor de business.

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare
sprijină ţările din Africa, Asia şi America Centrală, precum şi din Europa  de Est şi Sud-Est în procesul de dezvoltare socială, economică şi democratică durabilă. Ministerul Federal pentru Afaceri Europene şi Internaţionale al Republicii Austria planifică strategii. Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), unitatea operaţională a Cooperării Austriece pentru Dezvoltare pune în aplicare programe şi proiecte, împreună cu instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi companii.