logo-parteneriate

Proiectul ”Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţămîntului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” este implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC/ATIC, cu sprijinul Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare/ADA, din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare/Austrian Development Cooperation/ADC şi al Guvernului României.

Perioada de implementare a proiectului: decembrie 2015 – noiembrie 2018
Bugetul proiectului: 694 000 EUR
Sprijinul financiar oferit de ADA: 510 000 EUR
Sprijinul financiar oferit de Guvernul României: 70 000 EUR
Contribuţia ATIC: 25 500 EUR
Contribuţia USAID, CE-WIN: 88 500 EUR

Scopul proiectului:  Dezvoltarea  capacităţilor instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic  din Republica Moldova care oferă programe de instruire în domeniul TIC, contribuind, astfel, la ajustarea ofertei educaţionale la necesităţile pieţei muncii şi la standardele aferente de calitate.

Rezultatele scontate şi activităţile principale:

Rezultatul 1. Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale (CETIC), care activează atît în calitate de instituţie-resursă pentru cadrele didactice, cît şi de furnizor de pregătire profesională atractivă pentru studenţi, oferită în cooperare cu sectorul TIC 

  1. Analiza necesităţilor din instituţiile beneficiare şi din sectorul TIC;
  2. Pregătirea şi  realizarea programelor de formare la următoarele subiecte:Management educaţional, Management strategic, Management participativ, Management de proiecte, Fundraising etc.;
  3. Elaborarea conceptului, a regulamentului şi a planului de dezvoltare ale Departamentului de formare continuă din cadrul Centrului de Excelenţă;
  4. Dotarea Departamentului de formare continuă şi organizarea evenimentului de inaugurare a acestuia;
  5. Formarea formatorilor care vor activa în cadrul Departamentului de formare continuă al Centrului de Excelenţă;
  6. Conceperea şi realizarea a două programe de formare ocupaţională în domeniul TIC şi a două programe de formare axate pe aspecte psihopedagogice ale procesului de pregătire profesională;
  7. Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de management informaţional în cadrul reţelei instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic şi integrarea acestuia în sistemul naţional SIME.

Rezultatul 2.  Ofertele de formare ale instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic care pregătesc muncitori şi tehnicieni în domeniul TIC, conţinuturi modernizate conform necesităţilor pieţei muncii şi aplicarea unor metode de predare avansate

2.1.Elaborarea, pilotarea, aprobarea a două curricula noi şi a materialelor didactice aferente;
2.2. Elaborarea, pilotarea,  aprobarea programelor de studii şi a materialelor de curs pentru disciplina Limba engleză aplicată în domeniul TIC, pentru ambele niveluri – învăţămînt profesional tehnic secundar şi învăţămînt profesional tehnic postsecundar;
2.3. Instituirea unui  Centru de Resurse modern în cadrul CETIC;
2.4. Elaborarea unui portal prietenos utilizatorului, cu bibliotecă digitală, accesibil pentru instituţiile arondate CETIC;
2.5. Instruirea profesorilor şi a personalului CETIC, precum şi a celui din instituţiile arondate în cel puţin 5 domenii;
2.6. Dezvoltarea capacităţilor studenţilor şi profesorilor în domeniile relevante pentru companiile TIC;
2.7. Program extins de stagiere pentru profesori şi studenţi în domeniul TIC, implementat în vederea satisfacerii aşteptărilor pieţei muncii.

Rezultatul 3. Informaţii despre cariera TIC în baza studiilor profesional tehnice puse la dispoziţia publicului larg 

3.1. Îmbunătăţirea imaginii şi a atractivităţii CETIC şi a instituţiilor arondate prin intermediul instrumentelor de comunicare şi de marketing;
3.2. Desfăşurarea unei campanii de promovare a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic;
3.3. Organizarea unor tîrguri anuale de orientare în carieră, cu accent pe formarea competenţelor profesionale,  personale şi sociale;
3.4. Includerea tematicii TIC în învăţămîntul profesional tehnic pe agenda evenimentului anual Moldova TIC Summit, în scopul ridicării gradului de conştientizare de către publicul larg a ofertelor sectorului respectiv.

Rezultatul 4. Standardele de bază, procedurile organizaţionale şi procesele de lucru ale Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional (ANACIP) dezvoltate în vederea realizării optime a misiunii publice de evaluare externă

4.1. Elaborarea Codului de etică pentru experţii evaluatori, a altor acte normative şi procedurale;
4.2. Dezvoltarea metodologiei de evaluare în vederea autorizării provizorii de funcţionare şi acreditării finale a învăţămîntului superior şi a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic;
4.3. Dezvoltarea şi pilotarea standardelor de evaluare şi a indicatorilor de referinţă pentru programele de studii din învăţămîntul superior şi cele de formare continuă;
4.4. Dezvoltarea şi implementarea programelor de formare a angajaţilor ANACIP şi a experţilor evaluatori;
4.5. Organizarea unei vizite de studiu la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii;
4.6 Stabilirea de parteneriate cu instituţii de asigurare a calităţii şi cu alte organizaţii specializate din ţările europene.

PARTENER LIDER

Asociaţia Obştească
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Rima Bezede,
Preşedinte,
Date de contact: 0 22 54 19 94
rbezede@prodidactica.md

PARTENER ASOCIAT

Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi al Comunicaţiilor

Ana Chiriţa,
Director executiv,
Date de contact: 0 22 88 70 00
executive@ict.md