Un program multimodal necesar pentru creșterea profesională a oricărui cadru didactic

În perioada 15 februarie-14 martie 2023, a avut loc o nouă ediție a programului ”Formarea continuă a cadrelor didactice”, acreditat de ANACEC. Conținând 4 module și fiind estimat cu 20 de credite, acest program complex se adresează profesorilor din învățământul general și își propune să ofere baza teoretică și practică necesară dobândirii și exersării competențelor specifice domeniului psihopedagogic, inclusiv de predare-învățare-evaluare a limbii și literaturii române ca disciplină-cheie în planul de învățământ. Programul, cu accent pe conținuturi indispensabile perfecționării competențelor profesionale, are ca formă de organizare trainingul, care oferă oportunitatea formării de abilități practice în contexte de învățare inedite, dar și atelierele de discuție, de lectură și de scriere, care aduc un element inovator în demersul curricular modern. Pe parcursul unei luni de instruire, desfășurate în format sincron și asincron, au fost abordate următoarele subiecte:

1. Modulul ”Psihopedagogie”, formatori Viorica Goraș-Postică și Ecaterina Moga: Taxonomia obiectivelor și competențelor educaționale; Formele de organizare a procesului de învățământ; Proiectarea didactică; Asigurarea climatului psihologic în mediul educațional; Inteligența emoțională; Comunicarea didactică; Baza filozofică a vieții psihice; Gândirea – proces psihic cognitiv etc.;
2. Modulul ”Utilizarea TIC în procesul de predare-învățare-evaluare și resursele educaționale deschise”, formator Valeriu Gorincioi: Educația deschisă; Instrumente digitale; Platforme educaționale; Regulile de lucru la distanță; Drepturile de autor versus resursele educaționale deschise (RED); Pașii realizării unui produs digital; Modalități de evaluare a competențelor elevilor cu ajutorul TIC etc.;
3. Modulul ”Branding profesional”, formator Elena Creangă: Conceptul de ”brandig profesional” și importanța acestuia; Arhitectura brandingului profesional al cadrului didactic; Dezvoltarea brandingului personal și profesional etc.;
4. Modulul ”Didactica limbii și literaturii române”, formatori Tatiana Cartaleanu și Olga Cosovan: Proiectarea didactică; Designul probei de evaluare; Strategii/metode/tehnici de formare a competențelor,
Referențialul de evaluare; Inter-/transdisciplinaritatea.

Ediția curentă a programului, asemeni altor ediții, a avut parte de numeroase prezentări, activități practice, discuții, cursanții fiind încurajați să-și împărtășească experiențele și să se pronunțe pe marginea provocărilor cu care se confruntă în sala de clasă. În final, aceștia și-au exprimat dorința de a mai participa la astfel de programe, de a explora noi valențe și subtilități ale domeniului, de a interacționa cu colegi de la alte discipline și din alte instituții, precum și cu experți în educație.