prodidactica-logo

BST

 

 

 

Proiectul: EDUCAŢIE CIVICĂ PENTRU BUNA ÎNŢELEGERE PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI 

Locaţia proiectului: Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană
Durata proiectului: mai 2016 – februarie 2017

Rezumatul proiectului:
Proiectul „Educaţie civică pentru buna înţelegere pe ambele maluri ale Nistrului ” este o iniţiativă care are ca scop îmbunătăţirea relaţiilor şi instituirea păcii pe termen lung în Republica Moldova, inclusiv cu regiunile Transnistria şi Găgăuzia, prin introducerea unei discipline opţionale opţionale interculturale. Iniţiat de societatea civilă, proiectul reuneşte ONG-uri, cadre didactice, oficiali guvernamentali şi din educaţie în implementarea calitativă a disciplinei date. Prin acest proiect, în aproximativ 30 de şcoli cu peste 700 de copii din întreaga Moldovă şi regiunile sale se va  pilota setul didactic pentru clasele a treia, cu limbile de intruire română şi rusă, consolidând toleranţa şi cooperarea între diferite grupuri.

Obiective:

 • Să iniţieze procesul de dezvoltare comună şi implementare a disciplinei opţionale „Cultura bunei vecinătăţi” în şcolile din Republica Moldova, inclusiv din regiunea separatistă Transnistria, un proces care sa permită deja ca mai mult de 2000 de copii din cele două părţi sa obţina noi abilităţi sociale de comunicare şi cooperare interculturală.
 • Să elaboreze, să evalueze şi să introducă metode inovative de predare-învăţare cu conţinut şi patrimoniu cultural divers, sporind astfel înţelegerea diversităţii culturale.
 • Să sporească înţelegerea reciprocă şi solidaritatea între zonele separate prin reuniuni şi colaborări între organizaţii şi instituţii de învăţământ din diferite ţări şi regiuni.
 • Să asigure sistemul educaţional al Republicii Moldova, inclusiv cel din regiunea transnistreană,  cu cunoştinţe, abilităţi (instruiri) şi instrumente (manuale şcolare, ghiduri) pentru activităţi educaţionale profesioniste în vederea îmbunătăţirii toleranţei interculturale la nivelul învăţămîntului preşcolar şi primar.

Beneficiari:
Beneficiarii direcţi sunt toate cadrele didactice (30) şi elevi (700) din şcolile pilot, care vor beneficia de impactul disciplinei în cauză. Beneficiarii indirecţi sunt părinţii elevilor din şcolile pilotate, precum şi comunităţile din care aceştia fac parte.

Activităţi:

 • Elaborarea materialului didactic de către grupurile de lucru în limbile română şi rusă
 • Adaptarea şi tipărirea manualelor
 • Program de formare a formatorilor
 • Instruiri pentru cadre didactice, Chişinău şi Tiraspol
 • Pilotarea  manualelor şcolare în 30 de şcoli (clasa a 3-a)
 • Monitorizarea şi evaluarea şcolilor-pilot (clasa a 3-a)
 • Conferinţa de evaluare a cadrului didactic, follow-up-ul proiectului

Partenerii proiectului:

 • Centrul de Inovaţii Educaţionale şi Programe Sociale din regiunea transnistreană, Tiraspol
 • Centrul de Integrare şi Dezvoltare din Ucraina
 • Parteneriatul Global pentru Prevenirea Conflictelor Armate (GPPAC)
 • Institutul Suedez pentru Pace şi Arbitraj din Suedia

Rezultate calitative

 • Finalizarea adaptării curiiculumului şi manualului „Cultura Bunei Vecinătăţi”, în limbile română şi rusă, pentru elevii de clasa a 3-a.
 • Materiale şcolare informative privind tradiţiile şi culturi diferite. Cel puţin patru  grupuri culturale diferite/ tradiţii / limbi  apar în fiecare manual şcolar. Acestea sunt prezentate în mod pozitiv, iar copiii sunt atraşi să participe la diverse expresii culturale.
 • Manualele şcolare tipărite si recomandări pentru cadrele didactice pentru 700 de copii şi 30 de cadre didactice.
 • Formarea a  30 de cadre didactice pe parcursul a 2 zile, în predarea-învăţarea-evaluarea disciplinei opţionale în manieră interactivă.
 • Cursul şcolar prezentat şi aprobarea acestuia, începută cu succes, implicînd aproximativ 700 de copii în clasa a 3-a. Pilotarea pe parcursu unui an, în 30 de şcoli primare, acoperind mai multe zone/ regiuni diferite, cu indici pozitiv de comportament şi atitudini ale elevilor.
 • Reuniuni sistematice între grupurile de lucru, ONG-uri implicate, cadre didactice şi reprezentanţi guvernamentali.
 • Continuarea cooperării în următorul an şcolar între grupurile de lucru cu prin intermediul reuniunilor şi instruirilor comune. Decizie asupra continuării proiectului, atât din partea ONG-urilor, dar şi a  cadrelor didactice şi ai reprezentanţilor guvernului.

Rezultate cantitative

 • Sporirea cunoştinţelor şi a atitudinilor pozitive a grupurilor culturale din vecinătate, faţă de arte, limbi şi tradiţii printre circa 700 de copii în diferite părţi ale Moldovei, inclusiv Transnistria şi autonomia găgăuză.
 • 30 de cadrele didactice familiarizate şi instruite pentru a utiliza metode interactive de predare a educaţiei civice şi interculturale.
 • ONG-urile de pe ambele maluri ale Nistrului au participat la elaborarea curriculum-ului şi au colaborat cu ministerele şi instituţiile de învăţământ.
 • Informaţia şi experienţele împărtăşite între cadrele didactice şi specialişti în educaţie din diferite regiuni şi ţări.
 • Reprezentanţii din domeniul educaţiei şi participanţii la proiect au găsit interese comune şi au convenit asupra aprofundării şi extinderii cooperării şi înţelegerii reciproce.

Impact

Se vor consolida relaţiile dintre regiuni şi şcolarizarea interculturală în Republica Moldova, inclusiv Transnistria, prin dezvoltarea şi implementarea disciplinei opţionale „Cultura bunei vecinătăţi, prin cooperare transfrontalieră şi între agenţiile guvernamentale şi organizaţiile societăţii civile.

Durabilitate

Atît implementarea proiectului cu părţile implicate, precum şi liniştea creată în promovarea disciplinei şcolare, poate spori nivelul de încredere reciprocă. Cursul şcolar oferă elevilor înţelegere şi instrumente pentru a gestiona diferenţele între comunităţile divizate, în mod eficient şi constructiv. Prin activarea sensibilităţii culturale, comunicării interculturale şi a valorilor pozitive la etapa incipientă, riscurile discordiei şi conflictul în viitor vor fi reduse. Competenţele formate vor consolida şcolile locale, precum şi tratamentul egal al diverselor minorităţi. Graţie societăţii civile, se va edifica o comunitate responsabilă şi democratică, care promovează şi susţine drepturile omului prin respectarea diferitor culturi.