Lectii europene-2

Donator: Proiectul este finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Lituania din fondurile Programului de Cooperare pentru Dezvoltare şi Promovare a Democraţiei.
Partener: CENTRUL de DIDACTICI MODERNE din Vilnius, Lituania.
Buget total: 7588 Euro
Durata proiectului: mai, 2018 – aprilie, 2019

Proiectul se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, care învaţă Educaţia civică şi/sau disciplina opţională „Integrarea europeană pentru tine”. Iniţiativa în cauză sprijină activităţile de prevenire şi eradicare a corupţiei în stat, prin educarea unor cetăţeni conştiincioşi, critici şi responsabili, vizând dezvoltarea şi implementarea educaţiei anticorupţie în învăţământul secundar.

OBIECTIVELE ŞI ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

1.1. Elaborarea modulului Educaţie anticorupţie şi testarea/pilotarea acestuia cu profesorii, în calitate de modul la disciplina „Integrare europeană pentru tine”;
1.2. Învăţarea prin schimb de experienţă – vizita experţilor lituanieni în Moldova;
1.3. Construirea unei noi experienţe – elaborarea modulului;
1.4. Pilotarea experienţei noi – testarea în rândul cadrelor didactice.

 1. Elaborarea materialelor didactice pentru elevi:

2.1. Învăţarea prin schimb de experienţă – vizita profesorilor moldoveni în Lituania. Întâlnirea cu profesorii şi observarea lecţiilor;
2.2. Valorificarea experienţelor achiziţionate – elaborarea materialelor didactice;
2.3. Sedimentarea experienţelor noi – finalizarea proiectelor de lecţii pentru procesul de pilotare.

 1. Dezvoltarea canalelor de difuzare şi a reţelei de sprijin intern:

3.1. Dezvoltarea unei reţele de personal şi instituţionale pentru consultări reciproce şi sprijin, inclusiv la diferite niveluri, cu părţile interesate din ţară;
3.2. Pregătirea şi publicarea a două articole / comunicate de presă / buletine de ştiri;
3.3. Inaugurarea unei rubrici tematice în revista  „Didactica Pro…” şi publicarea a 4 materiale/articole;
3.4. Pregătirea rezumatului executiv al proiectului în limbile engleză şi rusă.

REZULTATELE PLANIFICATE:

 1. Modulul ”Educaţie anticorupţie” elaborat şi pilotat/testat.
 2. Materiale didactice pentru elevi elaborate şi testate.
 3. Dezvoltarea canalelor de difuzare şi a reţelei naţionale de sprijin.

Grupuri-ţintă: profesori şcolari ai cursului „Integrare europeană pentru tine” şi elevii implicaţi.

Beneficiari direcţi: AO CE PRO DIDACTICA şi comunitatea educaţională din Moldova.

Beneficiari indirecţi: părţile interesate (alte ONG-uri, instituţii de stat responsabile de prevenirea corupţiei etc.)

Acest modul va completa curriculumul şcolar „Integrare europeană pentru tine”, precum şi curricula de educaţie civică şi dirigenţie. Modulul va sprijini implementarea activităţilor anticorupţie la nivel de stat, ajutând astfel Centrul Naţional Anticorupţie să implementeze planul său de acţiune privind eradicarea fenomenului corupţiei.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUMAR EXECUTIV

Proiectul a fost finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Lituania din fondurile Programului de Cooperare pentru Dezvoltare și Promovare a Democrației și s-a desfășurat în parteneriat cu Centrul de Didactici Moderne din Vilnius, Lituania, în perioada mai, 2018 – aprilie, 2019. Bugetul total a fost de 7588 Euro. Inițiativa a fost adresată, în mod prioritar, elevilor cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, care studiază Educația civică și/sau disciplina opțională „Integrarea europeană pentru tine”, dar și alte discipline socio-umanistice: istoria, limba și literatura română, educație pentru societate, dezvoltare personală și disciplina opțională ”Citind, învăț să fiu”. Demersurile didactice desfășurate au sprijinit activitățile de prevenire și eradicare a corupției în stat, prin educarea unor cetățeni conștiincioși, critici și responsabili, vizând dezvoltarea și implementarea educației anticorupție în învățământul secundar.

Obiectivele realizate și activitățile proiectului au inclus:

1. Elaborarea modulului Educație anticorupție și testarea/pilotarea acestuia cu profesorii:

1.1. Învățarea prin schimb de experiență – vizita experților lituanieni în Moldova;
1.2. Construirea unei noi experiențe – elaborarea modulului ”Educație contra corupției”;
1.3. Pilotarea experienței noi – testarea în rândul cadrelor didactice.

 1. Elaborarea materialelor didactice pentru elevi:

2.1. Învățarea prin schimb de experiență – vizita profesorilor moldoveni în Lituania. Întâlnirea cu profesorii și observarea lecțiilor;
2.2. Valorificarea experiențelor achiziționate – elaborarea materialelor didactice;
2.3. Finalizarea proiectelor de lecții pentru procesul de pilotare.

 1. Dezvoltarea canalelor de difuzare și a rețelei de sprijin intern:

3.1. Dezvoltarea unei rețele de personal și instituționale pentru consultări reciproce și sprijin, inclusiv la diferite niveluri, cu părțile interesate din țară;
3.2. Pregătirea și publicarea materialelor promoționale (articole / comunicate de presă / buletine de știri);
3.3. Inaugurarea unei rubrici tematice în revista  „Didactica Pro…” și publicarea a 4 materiale/articole;
3.4. Elaborarea rezumatului executiv al proiectului în limbile engleză și rusă.

Rezultatele obținute:

 • Modulul ”Educație anticorupție” elaborat și pilotat/testat în instituțiile preuniversitare;
 • Materiale didactice pentru elevi elaborate și testate și plasate pentru toți doritorii de a le utiliza pe pagina https://drive.google.com/drive/folders/1oj2PwRGliQ83osoMP8Hdy-yz63y0IE9f
 • Dezvoltarea canalelor de difuzare și a rețelei naționale de sprijin, alcătuite din profesori și echipele manageriale din următoarele instituții: LT ”Prometeu Prim” din Chișinău; LT ”Columna”, Chișinău, LT ”Șt. Holban”, Cărpineni, Hâncești; LT ”A. Mateevici”, Șoldănești; LT ”A. Mateevici”, Căușeni; LT  ”M. Eliade”, Nisporeni;  LT ”Ginta Latină”, Chișinău, LT „G. Coșbuc”, Bălți,  Gimnaziul ”I. Ignatiuc”, s. Prepelița, Sângerei, LT ”N. Iorga”, Chișinău, Gimnaziul Trinca, Edineț, LT ”O. Ghibu, Orhei, Gimnaziul nr. 7, Chișinău, Gimnaziul ”A. Lupașcu”, Volovița, Soroca, LT ”Olimp”, Puhăceni, Anenii Noi, LT Molești, Ialoveni, Centrul de Excelență în Informatică și TIC, Institutul de Științe ale Educației, Universitatea de Stat din Moldova, sprijiniți de Centrul Național Anticorupție, în persoana dnei T. MOSTOVEI;
 • 20 de instituții implicate în proiect, 5 dintre ele semnând Declarația instituțională de integritate, prin care s-au angajat să promoveze și să implementeze principiile educației pentru integritate în procesul formal și nonformal de învățământ în rândul elevilor, părinților și profesorilor, pentru a obține, în final, titlul onorific de Școală onestă;
 • 22 de profesori experimentatori încadrați în procesul de pilotare a materialelor didactice la tema ”Educație contra corupției”;
 • Peste 1000 de elevi din clasele VII-XII, beneficiari ai modului ”Educație contra corupției” în cadrul orelor și la unele activități extracurriculare;
 • Peste 400 de părinți informați și sensibilizați în problema dată;
 • Peste 1200 de manageri și profesori informați și sensibilizați în domeniul educației contra corupției din municipiul Chișinău și Bălți, raioanele Orhei, Sângerei, Șoldănești, Ialoveni, Nisporeni, Hâncești, Anenii Noi, Căușeni și Edineț, Institutul de Științe ale Educației și Universitatea de Stat din Moldova;
 • Promovarea principiilor și valorilor educației pentru integritate pe pagina prodidactica.md, inclusiv:

http://prodidactica.md/profesorii-preuniversitari-continua-educatia-pentru-integritate-in-scoala/;
http://prodidactica.md/bune-practici-din-scoala-lituaniana-educatie-pentru-integritate-2/;
http://prodidactica.md/profesori-din-toata-republica-instruiti-in-domeniul-educatiei-impotriva-coruptiei/;
http://prodidactica.md/anuntam-startul-proiectului-lectii-europene-2-componenta-educatie-anticorutie/;

în revista Didactica Pro…(numerele din 2018-2019); și la TVR Chisinau: http://tvrmoldova.md/social/20-de-scoli-vor-semna-o-declaratie-de-integritate-si-vor-primi-statutul-de-scoala-onesta/.

Impact: Modulul a sprijinit implementarea activităților anticorupție la nivel de stat, ajutând astfel Centrul Național Anticorupție să implementeze planul său de acțiune privind eradicarea fenomenului corupției. Beneficiarii proiectului au apreciat originalitatea și utilitatea materialelor propuse spre aplicare, dar și seminarele de dezvoltare profesională pentru profesori, toate ajutându-i să devină persoane resursă nu doar în instituțiile ce le reprezintă, ci și la nivel de raion și republică. Pilotarea modulului a demonstrat rezultate pozitive vizavi de percepția corectă a fenomenului, dar și de urmările grave ce le are corupția. Activitățile de promovare au sensibilizat managerii, cadrele didactice și alți actori educaționali implicați, motivându-i să se implice în eradicarea corupției, începând de la propria persoană, familie și instituție.

Lecții învățate: Educația pentru integritate rămâne o problematică extrem de sensibilă în contextul nostru. Marea majoritate a elevilor, din start, și-au exprimat atitudinea negativă față de fenomenul dat, condamnându-l și aducând multiple exemple din viața părinților, rudelor, care au fost nevoite să dea mită. Adulții însă – managerii, cadrele didactice și părinții – au recunoscut vechimea, înrădăcinarea, extinderea periculoasă a fenomenului și necesitatea abordării atente și profunde și, evident, a educației de durată. Or, practicile corupte, au fost identificate masiv la nivel politic și macroeconomic, socio-cultural,  domeniul educațional nefiind în top, dar departe de a fi incoruptibil în trecut și în prezent. Faptul că doar 5 școli din 20 și-au exprimat intenția de a se încadra în lupta împotriva corupției în școala lor și de a se lansa în procesul de obținere a titlului onorific de Școală onestă, este un indicator plauzibil pentru continuarea inițiativelor în domeniu.

Coordonator: Viorica GORAȘ-POSTICĂ
22 aprilie 2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Проект финансировался Министерством иностранных дел Литовской Республики в рамках Программы Сотрудничества по Развитию и Продвижению Демократии и проводился в партнерстве с Центром Современной Дидактики в Вильнюсе, Литва, в период с мая 2018 года по апрель 2019 года. Общий бюджет составил 7588 евро. Инициатива была адресована в первую очередь учащимся в возрасте от 15 до 18 лет, которые изучают гражданское образование и / или факультативную дисциплину «Европейская интеграция для вас», но также и другим социально-гуманитарным предметам: история, румынский язык и литература, образование для общества, личностное развитие и факультативная дисциплина «Читая, учусь быть». Проведенные дидактические мероприятия оказали поддержку мероприятиям по предотвращению и искоренению коррупции в государстве путем обучения добросовестных, критических и ответственных граждан с целью развития и внедрения антикоррупционного образования в системе среднего образования.

Цели и мероприятия проекта включали в себя:

 1. Разработка модуля «Антикоррупционное образование» и его тестирование / пилотирование с учителями:

1.1. Обучение путем обмена опытом – визит литовских специалистов в Молдову;
1.2. Создание нового опыта – разработка модуля «Образование против коррупции»;
1.3. Пилотирование нового опыта – тестирование среди учителей.

 1. Разработка учебных материалов для учеников:

2.1. Обучение путем обмена опытом – визит молдавских учителей в Литву. Встреча с учителями и наблюдение за уроками;
2.2. Оценка приобретенного опыта – разработка дидактических материалов;
2,3. Завершение уроков пилотных проектов.

 1. Развитие вещательных каналов и сети внутренней поддержки:

3.1. Развитие кадровой и институциональной сети для взаимных консультаций и поддержки, в том числе на разных уровнях, с заинтересованными сторонами в стране;
3.2. Подготовка и публикация рекламных материалов (статей / пресс-релизов / информационных бюллетеней);
3.3. Открытие тематической рубрики в журнале „Didactica Pro …” и публикация 4 материалов / статей;
3.4. Составление исполнительного резюме проекта на английском и русском языках.

 Достигнутые результаты:

 •  Дидактический модуль Антикоррупционное воспитание образовательный модуль разработан и апробирован / апробирован в доуниверситетских учреждениях;
 • Учебные материалы для студентов, разработанные и протестированные и размещенные для всех, кто хочет их использовать, на https://drive.google.com/drive/folders/1oj2PwRGliQ83osoMP8Hdy-yz63y0IE9f
 • Развитие каналов распространения и национальной сети поддержки, состоящей из учителей и управленческих команд из следующих учреждений: Теоритический лицей „Prometеu Prim” из Кишинева; Теоритический лицей „Columna”, Кишинев, Теоритический лицей „St. Holban „, Кэрпинены, Хынчешть; Теоритический лицей „A. Матеевич „, Шолдэнешть; Теоритический лицей „A. Матеевич „, Каушаны; Теоритический лицей „M. Элиаде „, Ниспорень; Теоритический лицей „Ginta Latina”, Кишинев, Теоритический лицей „G. Сoșbuc”, Бельцы, Гимназия” I. Игнатюк „, Препелица, Сынжерей, Теоритический лицей ” N. Иорга „, Кишинев, Тренажерный зал, Единец, ЛТ „О.Ghibu», Оргеев, Гимназия №.7, Кишинев, Гимназия „А. Lupaşcu”, Воловица, Сорока, Теоритический лицей „Olimp”, Пухэчень, Новые Анены, Теоритический лицей Молешть, Яловены, Центр передового опыта в области информатики и ИКТ, Институт педагогических наук, Государственный университет Молдовы, при поддержке Национального антикоррупционного центра, лично Г-жа Т. МОСТОВЕЙ;
 • 20 учреждений, участвующих в проекте, пять из них подписали Декларацию институциональной целостности, которые взяли на себя обязательство содействовать и реализации принципов образования для целостности в формальном и неформальном образовании среди учащихся, родителей и учителей, чтобы получить звание Почетная школа;
 • 22 опытных преподавателей, участвующих в пилотировании учебных материалов по теме «Образование против коррупции»;
 • Более 1000 учеников с VII по XII класс, являются бенефициарами «Образование против коррупции» в классах и некоторых внеклассных мероприятий;
 • Более 400 родителей информированные и сенсибилизированные по этому вопросу;
 • Более 1200 руководителей и учителей информированным и сенсибилизированных в сфере образование по борьбе с коррупцией в Кишиневе и Бельцах, Оргееве, Сынжерей, Шолдэнешть, Яловень, Ниспорень, Хынчешть, Анений Ной, Кэушень и Единец, Институт педагогических наук и Государственного университета Молдова;
 • Продвижение принципов и ценностей честного образования на странице prodidactica.md, включая: http://prodidactica.md/profesorii-preuniversitari-continua-educatia-pentru-integritate-in-scoala/;

http://prodidactica.md/bune-practici-din-scoala-lituaniana-educatie-pentru-integritate-2/;
http://prodidactica.md/profesori-din-toata-republica-instruiti-in-domeniul-educatiei-impotriva-coruptiei/;
http://prodidactica.md/anuntam-startul-proiectului-lectii-europene-2-componenta-educatie-anticorutie/;

в журнале Didactica Pro…(номера с 2018 по 2019); и канал TVR Кишинев: http://tvrmoldova.md/social/20-de-scoli-vor-semna-o-declaratie-de-integritate-si-vor-primi-statutul-de-scoala-onesta/.

Импакт. Модуль поддержал осуществление антикоррупционной деятельности на государственном уровне, что помогло Национальному антикоррупционному центру реализовать план действий по искоренению коррупции. Бенефициары проекта высоко оценили оригинальность и полезность материалов, предложенных для реализации, а также семинары по повышению квалификации для учителей, которые помогли им стать человеческими ресурсом не только в учреждениях, которые они представляют, но и на уровне районов и республик. Пилотирование модуля показало положительные результаты в отношении правильного восприятия явления, а также серьезных последствий коррупции. Мероприятия по продвижению привлекли внимание менеджеров, учителей и других участников образовательного процесса, мотивируя их на искоренение коррупции, начиная со своей личности, семьи и учреждения.

Извлеченные уроки: воспитание честности остается чрезвычайно деликатным вопросом в нашем контексте. Подавляющее большинство учеников с самого начала выразили свое негативное отношение к этому явлению, осудили его и привели множество примеров из жизни родителей, родственников, которые должны были давать взятки. Тем не менее, взрослые – руководители, учителя и родители – признали возраст, укорененность, опасное распространение явления, а также необходимость тщательного и глубокого подхода и, конечно же, длительного образования. Тем не менее, коррупционные практики были широко выявлены на политическом и макроэкономическом, социо-культурном уровне, и сфера образования не на вершине, но далеко не неподкупна в прошлом и настоящем. Тот факт, что только 5 школ из 20 заявили о своем намерении бороться с коррупцией в своих школах и начать процесс получения Почетного звания Честная школы, является правдоподобным показателем продолжающихся инициатив в этой области.

Координатор: Виорика ГОРАШ-ПОСТИКЭ
22 априлие 2019