Gândire critică pentru formarea competențelor profesionale

Sistemul de traininguri din cadrul proiectului CONSEPT, Gândire critică pentru formarea competențelor profesionale, a continuat, în perioada 16-18 aprilie, cu modulul III în variantă online, cu utilizarea platformei Zoom.

Participanții la training, 12 profesori și maiștri care predau disciplinele de specialitate la centre de excelență, colegii și scoli profesionale, au continuat să examineze posibilitățile de aplicare a tehnicilor de gândire critică, dar și să coreleze filosofia gândirii critice cu procesul de predare-învățare-evaluare. Valențele formative ale gândirii critice în domenii precum electronica, IT, deservirea automobilelor și organizarea transportului, conjugate cu examinarea inteligențelor multiple, a dezvoltării competențelor de comunicare în context profesional, au fost cercetate prin optica tehnicilor interactive din cele tradiționale.

Insistența pe comunicare, discuție, argumentare, mai ales în cazul unor meserii foarte tehnice sperăm să dea roadele așteptate. Forma principală de concepere şi desfăşurare a demersului a fost lecţia-model. A fost rezervat suficient loc şi timp debrifării, metacogniţiei, aplicării imediate şi transferului asupra disciplinelor pe care le predau cursanţii.

LEADERSHIP-UL INCLUZIV la nivel de grupă/clasă și instituție: dificultăți și oportunități pentru cadrele didactice și manageriale – dezbateri recente la Clubul PAIDEIA

Subiectul abordat săptămâna trecută în cadrul platformei de dezbateri educaționale de la C.E. PRO DIDACTICA, cu participarea a 20 de persoane (manageri, cadre didactice, specialiști din asociațiile obștești de profil) a fost unul de interes sporit, dar și de necesitate stringentă. După trecerea în revistă a reperelor conceptuale aferente, prof. univ. Viorica GORAȘ-POSTICĂ a facilitat discuțiile relevante și schimbul de experiență și bune practici în domeniu. Astfel s-au evidențiat beneficiile practice ale sinergiei dintre educația incluzivă, leadership-ul incluziv, leadership-ul transformațional și leadership-ul democratic. S-a argumentat că aceste imperative politice, fundamentate teoretic și praxiologic, interferează cu pedagogia diversității și cu abilități inerente de influență axiologică, academică și interpersonală.

Fiind promovat în politicile internaționale UNESCO ca necesitate de îmbinare a practicilor eficiente de leadership și a incluziunii în instituțiile de învățământ de toate tipurile, începând cu educația obligatorie, continuând cu cea universitară și terminând cu cea a adulților (de-a lungul și de-a latul vieții), leadership-ul incluziv se impune pe agenda europeană, dar și în practica pedagogică actuală. Or, o instituție, o grupă/clasă incluzivă permite progresul academic al tuturor copiilor/elevilor, luând în considerare specificul psihosocial și particularitățile individuale de învățare și relaționare, integrare socială.

Dispunând de acte normative alineate la standardele internaționale, practicienii au recunoscut atu-urile și sprijinul evident la acest nivel, dar insuficiența resurselor financiare și umane generează dificultăți majore la nivel local/instituțional și, în multe cazuri, se compromit bunele intenții comune de ajutor elementar, dar și de acces la educația de calitate, indispensabile pentru persoanele cu nevoi speciale. Experiențe avansate din proiectele internaționale, implementate inclusiv în colaborare cu sectorul asociativ, au fost apreciate de practicienii de la Căușeni, Călărași, Sângerei, Ialoveni, Chișinău etc., dar necesitatea instituționalizării și asigurării continuității schimbărilor promovate prin fonduri internaționale uriașe, rămâne un imperativ acțional, urmând ca SAP-urile și CREI-urile să se implice la nivel local mai activ, aici și acum, oferind suport profesionist, în mod adecvat și individualizat.

Spre coeziune socială, prin dialog intercultural

Astăzi, 9 aprilie 2024, Spațiul Sigur al Centrului Orășenesc al Tinerilor Naturaliști din Chișinău a găzduit masa rotundă cu genericul ”Reziliență și coeziune socială prin dialog intercultural între tinerii refugiați de etnie romă și moldoveni”. Inițiativa, înscrisă în seria de acțiuni desfășurate în cadrul săptămânii culturii rome ”Amare Amala”, în perioada 5-13 aprilie, a avut drept scop identificarea de soluții pentru o mai bună implicare a copiilor și tinerilor de etnie romă în activități de educare și formare, precum și pentru eficientizarea interacțiunii și a comunicării dintre tinerii refugiați și semenii lor din Republica Moldova.

Organizată în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), Centrul Educațional PRO DIDACTICA, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport Chișinău, masa rotundă a adunat reprezentanți ai unor instituții de educație formală și nonformală − cadre didactice și lucrători de tineret − și a fost moderată de Cezara Cornienco și Șahin Rădița. Agenda evenimentului a cuprins prezentări (”Spațiile Sigure ”Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști” și ”Testemițanu, 6” din Chișinău: imperative și realizării; ”Romii: istorie, tradiții, stereotipuri și prejudecăți, personalități”); ateliere de lucru (”Unele aspecte de interacțiune multidimensională cu comunitatea romă” și ”Instrumente efective de socializare a adolescenților romi”); discuții; studii de caz; schimb de bune practici.

Participanții la masa rotundă au venit cu un șir de recomandări cu privire la ameliorarea situației pe dimensiunea acces la serviciile educaționale pentru comunitatea romă, pentru administrația publică centrală și locală, pentru instituțiile de învățământ, pentru liderii romi și comunitatea romă, pentru sectorul asociativ.

Spațiile Sigure ”Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști din Chișinău” și ”Testemițanu, 6” au fost create în cadrul proiectului ”Inițiativa de sprijinire a refugiaților”, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova, implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA).