PRO DIDACTICA 25. Educația interculturală – o prezență emblematică în proiectele și serviciile PRO DIDACTICA

Așa cum C.E. PRO DIDACTICA este un rod bogat al societății deschise, a fost firesc ca în domeniul diversității și interculturalității să se investească mult, sprijinindu-se inițiative complexe și de durată. Pe parcursul a 25 de ani, s-a muncit enorm în acest sens, la toate nivelurile de învățământ, de la grădiniță, până la universitate și formare continuă. Aducem mulțumiri zecilor de autori, experți recunoscuți în țară și peste hotare, care au propus demersuri practice valoroase de dezvoltare a competenței interculturale, prin diferite discipline obligatorii, dar și prin opționale și activități extrașcolare. Soluțiile inovatoare oferite la problemele contextuale din zona noastră multiculturală rămân viabile atât la noi în țară, cât și peste hotare.

Partenerii noștri de dezvoltare, din diferite părți ale lumii, persoane fizice și asociații/fundații reprezentative; miile de actori educaționali implicați în proiecte, de la copii la factori de decizie, toți au contribuit la schimbarea calitativă a educației și a instituțiilor de toate tipurile. S-au promovat și se promovează în continuare, dorindu-se durabilitate pe termen lung, valori democratice precum toleranța, egalitatea de șanse, drepturi egale, școală incluzivă, educatori responsabili și dedicați, implicare civică, integrare europeană etc.

Dintre proiectele cele mai importante la temă, menționăm: „Educația deschisă în Moldova: aici și acum!”, derulat cu sprijinul financiar al Fundației ”Institutul pentru o Societate Deschisă”; ”Rolul educației în societățile multiculturale: lecții învățate” și ”Educație pentru integrare europeană”, implementate cu susținerea financiară a Fundației Soros-Moldova; ”Probleme de predare a limbilor în școlile alolingve din R. Moldova”, sprijinit financiar de Biroul Înaltului Comisar pentru Minorități Naționale al OSCE (Haga); ”Educație pentru alteritate”, derulat cu susținerea Ambasadei Statelor Unite ale Americii; ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, sprijinit financiar de Fundația pentru copii ”Pestalozzi” (Elveția); ”Inițiativa de sprijin a persoanelor refugiate, ca răspuns la criza umanitară din regiune”, implementat cu suportul UNFPA; ”Platforma Educație”, sprijinit financiar de Uniunea Europeană și implementat în parteneriat cu PNUD Moldova; ”Cultura bunei vecinătăți”, derulat cu suportul financiar al GPPAC; ”Lecții europene”, susținut financiar de Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei etc.

Ca rezultat, profesorii, elevii, studenții și alți actori ai educației pot folosi o listă impresionantă de auxiliare didactice la temă, majoritatea disponibile în format online, pe adresa: https://prodidactica.md/biblioteca-pro-didactica-on-line/. Enunțăm doar câteva titluri: ”Competența interculturală”; ”Educație pentru echitate de gen și șanse egale”; ”Integrare europeană pentru tine, tinere”; ”Implementarea inovațiilor în domeniul educației și al sportului pe ambele maluri ale Nistrului” etc.

Nu mai puțin importante sunt și disciplinele opționale, autorizate și recomandate de Ministerul Educației și Cercetării, elaborate cu implicarea unor echipe performante de profesori școlari și universitari. Toate curricula, însoțite de proiecte didactice și fișe de lucru pentru fiecare oră, le găsiți pe adresa: https://prodidactica.md/curricula-optionale/. Exemplificăm selectiv: ”Cultura bunei vecinătăți”, grădiniță și clasele I-IV, în limbile română și rusă; ”Educație pentru toleranță”, gimnaziu; ”Educație pentru echitate de gen și șanse egale”, gimnaziu și liceu; ”Să ne cunoaștem mai bine. Educație interculturală prin intermediul literaturii etniilor conlocuitoare în R. Moldova”, liceu, în limbile română, ucraineană, rusă, găgăuză și bulgară; ”Integrare europeană pentru tine”, liceu, în limbile română și rusă etc.

Toate aceste materiale sunt completate în mod generos de suporturi didactice – proiecte de lecții, scenarii, resurse audio și video – disponibile pe adresa: https://red.prodidactica.md/.

Sutele de activități interactive de dezvoltare profesională la fiecare temă au pregătit cadrele didactice și manageriale să valorifice eficient și calitativ tezaurul nostru de resurse, încadrate sub umbrela interculturalității, a respectului și acceptării celuilalt și a conviețuirii pașnice și civilizate. Formatorii PRO DIDACTICA, juniori și seniori, care ne reprezintă cu profesionalism, sunt implicați în cele mai diferite tipuri de activități de educație interculturală, fiind resurse prețioase pentru școlile noastre – aici și acum, dar și în viitor.

Eveniment de promovare a imperativelor științelor educației și ale interculturalității

La data de 10 noiembrie curent, în cadrul Atelierului Științe ale Educației și Interculturalitate de la Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, s-a desfășurat Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, eveniment organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare.

Activitatea a (re)unit în format mixt 25 de participanți, cadre didactice, doctoranzi și specialiști din diverse domenii ale cercetării din cadrul USM, precum şi de la alte instituții din ţară şi de peste hotare.
Lucrările conferinței s-au desfășurat într-o manieră interactivă, fiind axate pe prezentarea unor comunicări cu tematică educațională, în general și interculturală, în special, ca dimensiune importantă a „noilor educații” și a societății deschise, care sprijină valori precum pacea, toleranța, acceptarea, respectarea diversității etc.

Evenimentul s-a organizat în incinta Centrului de Resurse Didactice pentru Educație Interculturală (EIC), care a fost inaugurat și dotat în mod generos în cadrul proiectului ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice, faza a II-a”, implementat de CE PRO DIDACTICA, în parteneriat cu USM, cu sprijinul Fundației pentru copii PESTALOZZI din Elveția.

Membrele echipei de proiect, conceptori de curriculum și profesoare care predau la diferite discipline elemente de EIC, asistent univ. Olga DECUSARĂ, dr. conf. Dorina ROTARI și dr. conf. Ludmila DARII, au împărtășit bune practici de dezvoltare a competențelor interculturale, în dialog cu participanții, interesați de problematica în cauză. În final, moderatoarele atelierului, prof. univ. dr. hab. Viorica GORAȘ-POSTICĂ și lect. univ. dr. Nadejda BUTNARI au apreciat funcționalitatea intervențiilor și discuțiilor, evidențiind necesitatea continuării și aprofundării cu elevii și studenții a subiectelor abordate în cadrul conferinței.

Formare pentru un management educațional de succes

Programul ”Managementul educațional”, acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare și coordonat de Lilia NAHABA, și-a convocat ieri, 15 noiembrie, cursanții pentru sesiunea de follow-up. Cele 25 cadre de conducere din învățământul general și-au prezentat tema de acasă: elaborarea, în baza necesităților instituțiilor în care activează, a unui obiectiv strategic, iar în baza lui – a unui obiectiv operațional și a acțiunilor pe care le implică realizarea acestuia. Lucrările au fost analizate de întreg grupul, colegii oferind un feedback constructiv.

Ediția 12 octombrie-15 noiembrie 2023 a programului complex de formare ”Managementul educațional”, desfășurată online, cu sesiuni sincron și asincron, a fost facilitată de Daniela VACARCIUC și Svetlana ȘIȘCANU.

Având drept obiectiv dezvoltarea competențelor manageriale indispensabile optimizării și modernizării activității instituțiilor din sistem, aceasta a abordat multiaspectual, teoretic și practic, domenii importante pentru orice cadru de conducere: ”Managementul calității”, ”Cultura organizațională”, ”Managementul schimbării”, ”Planificarea strategică”, ”Managementul implementării curriculumului școlar”, ”Managementul resurselor financiare”, ”Arta dirijării”.