Un alt program de formare în managementul proiectelor încheiat cu succes

În perioada 23, 25 și 29 aprilie 2024, Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, a desfășurat programul de formare ”Managementul proiectelor de Intervenție educațională”. Organizat pentru funcționari ai DGETS − șefi de direcții și secții, specialiști principali și specialiști superiori, ingineri programatori etc., acesta a avut drept scop abilitarea profesională inițială în scrierea propunerilor de proiecte, în implementarea, monitorizarea și evaluarea rezultatelor înregistrate.

Formatoarea Viorica GORAȘ-POSTICĂ a inclus în agenda celor trei zile de sesiuni aspecte solicitate de participanți, relevante pentru inițierea în domeniu, pentru formarea și dezvoltarea competențelor necesare managementului proiectelor. De o manieră interactivă și într-un context propice unui schimb benefic de bune practici, cei 20 de participanți au fost familiarizați cu elementele de bază ale unui proiect, cu cei 10 pași în elaborarea unui proiect educațional și caracteristicile unui proiect de succes, cu etapele alcătuirii planului de activități ale proiectului și a bugetului, cu greșelile comise la formularea problemelor şi posibilele corectări.

Sarcinile propuse spre realizare au vizat descrierea situației existente și a problemei, a scopului și a obiectivelor, precum și a celorlalte componente ale proiectului. Activitatea de follow-up și certificare, care a avut loc astăzi, 24 mai, s-a axat pe prezentarea de către cursanți a produselor materializate în documente de proiect, care au fost recent aplicate sau care urmează a fi implementate la nivel municipal și raional. Această ultimă secvență de instruire a pus accentul pe evaluarea rezultatelor obținute în baza competențelor formate, pe un schimb valoros de exerciții și experiențe referitoare la corectitudinea fiecărui element structural din cererea de finanțare, pe căutarea unor resurse de finanțare și parteneri de dezvoltare deschiși și generoși.

Pe parcursul programului de formare, participanții au demonstrat un interes vădit pentru domeniu, conștientizând importanța extinderii practicilor de scriere și implementare a proiectelor de intervenție educațională, care vin în sprijinul soluționării unor probleme cu care se confruntă sistemul de învățământ din municipiul Chișinău, dar și din întreaga țară.

Gândire critică pentru formarea competențelor profesionale

Sistemul de traininguri din cadrul proiectului CONSEPT, Gândire critică pentru formarea competențelor profesionale, a continuat, în perioada 16-18 aprilie, cu modulul III în variantă online, cu utilizarea platformei Zoom.

Participanții la training, 12 profesori și maiștri care predau disciplinele de specialitate la centre de excelență, colegii și scoli profesionale, au continuat să examineze posibilitățile de aplicare a tehnicilor de gândire critică, dar și să coreleze filosofia gândirii critice cu procesul de predare-învățare-evaluare. Valențele formative ale gândirii critice în domenii precum electronica, IT, deservirea automobilelor și organizarea transportului, conjugate cu examinarea inteligențelor multiple, a dezvoltării competențelor de comunicare în context profesional, au fost cercetate prin optica tehnicilor interactive din cele tradiționale.

Insistența pe comunicare, discuție, argumentare, mai ales în cazul unor meserii foarte tehnice sperăm să dea roadele așteptate. Forma principală de concepere şi desfăşurare a demersului a fost lecţia-model. A fost rezervat suficient loc şi timp debrifării, metacogniţiei, aplicării imediate şi transferului asupra disciplinelor pe care le predau cursanţii.

LEADERSHIP-UL INCLUZIV la nivel de grupă/clasă și instituție: dificultăți și oportunități pentru cadrele didactice și manageriale – dezbateri recente la Clubul PAIDEIA

Subiectul abordat săptămâna trecută în cadrul platformei de dezbateri educaționale de la C.E. PRO DIDACTICA, cu participarea a 20 de persoane (manageri, cadre didactice, specialiști din asociațiile obștești de profil) a fost unul de interes sporit, dar și de necesitate stringentă. După trecerea în revistă a reperelor conceptuale aferente, prof. univ. Viorica GORAȘ-POSTICĂ a facilitat discuțiile relevante și schimbul de experiență și bune practici în domeniu. Astfel s-au evidențiat beneficiile practice ale sinergiei dintre educația incluzivă, leadership-ul incluziv, leadership-ul transformațional și leadership-ul democratic. S-a argumentat că aceste imperative politice, fundamentate teoretic și praxiologic, interferează cu pedagogia diversității și cu abilități inerente de influență axiologică, academică și interpersonală.

Fiind promovat în politicile internaționale UNESCO ca necesitate de îmbinare a practicilor eficiente de leadership și a incluziunii în instituțiile de învățământ de toate tipurile, începând cu educația obligatorie, continuând cu cea universitară și terminând cu cea a adulților (de-a lungul și de-a latul vieții), leadership-ul incluziv se impune pe agenda europeană, dar și în practica pedagogică actuală. Or, o instituție, o grupă/clasă incluzivă permite progresul academic al tuturor copiilor/elevilor, luând în considerare specificul psihosocial și particularitățile individuale de învățare și relaționare, integrare socială.

Dispunând de acte normative alineate la standardele internaționale, practicienii au recunoscut atu-urile și sprijinul evident la acest nivel, dar insuficiența resurselor financiare și umane generează dificultăți majore la nivel local/instituțional și, în multe cazuri, se compromit bunele intenții comune de ajutor elementar, dar și de acces la educația de calitate, indispensabile pentru persoanele cu nevoi speciale. Experiențe avansate din proiectele internaționale, implementate inclusiv în colaborare cu sectorul asociativ, au fost apreciate de practicienii de la Căușeni, Călărași, Sângerei, Ialoveni, Chișinău etc., dar necesitatea instituționalizării și asigurării continuității schimbărilor promovate prin fonduri internaționale uriașe, rămâne un imperativ acțional, urmând ca SAP-urile și CREI-urile să se implice la nivel local mai activ, aici și acum, oferind suport profesionist, în mod adecvat și individualizat.