ATELIER DE CONSULTARE A CURRICULUMULUI LA LIMBA ENGLEZĂ APLICATĂ ÎN DOMENIUL TIC PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC POSTSECUNDAR

 

Logo-1024x143

Pe data de 28 decembrie 2017, Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale a găzduit atelierul de consultare a Curriculumului Limba engleză aplicată în domeniul TIC pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar, elaborat în cadrul proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” pe parcursul anului 2017. Autorii curriculumului, doamnele Rodica PĂDURARU şi Olga MOROZAN, ambele cu experienţă bogată de predare şi cercetare în domeniu, au prezentat structura, principiile noului curriculum la limba engleză aplicată, şi au desfăşurat o lecţie model în baza unităţilor propuse de învăţare. Participanţii – profesorii de limbă engleză, din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar care au programe la specialităţile TIC, au apreciat noile idei prezentate de autori şi au confirmat utilitatea acestora în îmbunătăţirea calităţii predării limbii engleză la specialitate. Au fost identificate provocările cu care se confruntă profesorii la clasă, printre acestea fiind enumerate lipsa accesului la calculatoare în cadrul lecţiilor de limbă engleză aplicată în domeniul TIC, precum şi nevoia de formare continuă de calitate a cadrelor didactice.

Oxana Draguta,
coordonator de proiect

CONFERINŢA DE BILANŢ A PROIECTULUI ”EDUCAŢIE PENTRU PACE PRIN PROMOVAREA CULTURII BUNEI VECINĂTĂŢI ÎN CLASELE PRIMARE”

CBV

La 27 decembrie curent, peste 40 de cadre didactice şi manageri din diferite localităţi ale ţării, dar şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi ai direcţiilor raionale de învăţământ au participat la Conferinţa de bilanţ a proiectului ”Educaţie pentru pace prin promovarea culturii bunei vecinătăţi în clasele primare”. Evenimentul are loc în cadrul proiectului sus-numit, implementat pe tot teritoriul Republicii Moldova, inclusiv regiunea transnistreană şi UTAG, cu sprijinul financiar al reţelei internaţionale de edificare a păcii – GPPAC (Parteneriate Globale pentru Prevenirea Conflictelor Armate) www.gppac.net. Obiectivele activităţii includ: evaluarea intermediară a pilotării disciplinei opţionale ”Cultura bunei vecinătăţi” în clasa a IV-a cu genericul ”Ţara mea – mândria mea”; parcurgerea analitică a conţinuturilor curriculare ale acestui obiect; facilitarea unui schimb de experienţă pe marginea pilotării disciplinei în clasa a IV-a, dar şi lansarea procesului de promovare extinsă a acestuia la scara întregii republici.

Curriculumul disciplinei date este structurat pe modulele: Mediul geografic; Istoria; Cultura tradiţională şi contemporană; Limba vecinului; Axiologia şi Conflictologia şi propune dezvoltarea unui ansamblu coerent de competenţe specifice, precum: formarea unei atitudini responsabile şi respectuoase faţă de localitatea, ţara natală ca element fundamental al educaţiei patriotice; augmentarea competenţei sociale şi a responsabilităţii tinerilor pentru bunăstarea ţării lor, componente necesare ale simţului civic; formarea abilităţilor de dialogare şi negociere, de rezolvare a disputelor şi a situaţiilor de conflict, în conformitate cu principiile democratice şi principiile culturii păcii; manifestarea unui interes durabil pentru istoria, cultura, viaţa şi problemele ţării; formarea unei atitudini constructive faţă de dezvoltarea şi optimizarea situaţiei din ţară; implicarea activă pentru formarea unei poziţii personale şi a capacităţii de a genera noi idei constructive.

Printre succesele imediate, recunoscute de către copii şi cadrele didactice se numără: însuşirea unor teme teoretice noi şi interesante, chiar dacă unele sunt mai voluminoase; memorizarea unor poezii originale; analiza detaliată a proverbelor propuse în diferite limbi ale etniilor conlocuitoare în Republica Moldova; lucrul cu diferite dicţionare; analiza variată a cuvintelor noi; alcătuirea unor texte, folosind anumiţi termeni din diferite domenii ale vieţii; practicarea unor sarcini interactive de comparare, analiză logică, interpretare, dar şi reprezentarea viziunii copiilor prin intermediul desenelor, simbolurilor, emblemelor etc.

Aşteptăm în continuare un impact durabil al activităţilor din proiect, manifestat prin comportamente paşnice şi civilizate ale copiilor, învăţătorilor şi părinţilor în comunităţile lor, dar şi prin recurgerea la cunoştinţe acţionale funcţionale pentru interacţiuni constructive şi edificatoare de pace şi bună înţelegere în oricare alte contexte. Misiunea tuturor participanţilor va fi să promoveze în mod extins educaţia pentru pace, încurajând cultura bunei vecinătăţi a tuturor locuitorilor, indiferent de limba pe care o vorbesc, de etnia pe care o reprezintă, de confesiunea religioasă sau alte valori preferate.

Coordonatoare de proiect:
Viorica Goraş-Postică,
dr.hab.prof.univ. interim.

CEREMONIA DE INAUGURARE A OFICIILOR AGENŢIEI NAŢIONALE DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL (ANACIP)

ANACIP

La 14 decembrie curent, la Chişinău a avut loc ceremonia de inaugurare a oficiilor Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional (ANACIP) – dotate cu mobilier şi echipament cu sprijinul Guvernului României, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”.

Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional este unul din beneficiarii proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, cu sprijinul Cooperării Austriece pentru Dezvoltare şi a Guvernului României. Bugetul activităţilor de consolidare a capacităţilor şi dotări ANACIP constituie circa 60 000 euro.

În scopul implementării prevederilor Procesului de la Bologna și racordării învățământului superior, profesional tehnic și de formare continuă la bunele practici și tendințe din învăţământul european, Guvernul Republicii Moldova a instituit în 2014 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional.

Obiectivul prioritar al Procesului de la Bologna vizează integrarea sistemelor educaționale naționale în Spaţiul European al Învăţământului și Cunoașterii, deziderat ce poate fi atins prin asigurarea calităţii studiilor. Calitatea studiilor este asigurată prin procese de evaluare externă a programelor de studii și a instituţiilor din învăţământul superior, profesional tehnic și de formare continuă. Evaluarea externă, fiind realizată de Agenții independente de asigurare a calității – în cazul Republicii Moldova de către ANACIP, finalizează cu acreditarea programelor de studii și/sau instituţională. Acreditarea programelor și a instituțiilor reprezentând recunoașterea corespunderii acestora cu standardele europene de asigurare a calității. Principala misiune a ANACIP constă în dezvoltarea şi promovarea culturii calităţii în domeniul învăţământului profesional tehnic, superior şi în formare continuă, contribuind la sporirea competitivităţii economice şi coeziunii sociale în Republica Moldova.

Unul din obiectivele proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” constă în fortificarea capacităţilor ANACIP prin expertizarea instrumentelor de evaluare externă; instruirea angajaţilor, membrilor Consiliului de Conducere al ANACIP şi a experților evaluatori; organizarea vizitelor de studiu în Romania; suport în crearea parteneriatelor cu instituţiile de asigurare a calităţii europene şi dotarea oficiilor ANACIP. De asemenea, pentru eficientizarea activităților desfășurate de către ANACIP, agenția a fost dotată cu echipament multimedia, calculatoare, imprimante, laptopuri, reportofoane digitale, videoproiector, iar trei birouri şi o sală de şedinţe au fost dotate cu mobilier corespunzător. Astfel, proiectul a contribuit la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de instruire a beneficiarilor şi experților evaluatori ai ANACIP.

La ceremonia de inaugurare au participat doamna Monica Babuc, Ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, domnul Alexandru Mureşan – Prim colaborator – ministru plenipotenţiar, Ambasada României în Republica Moldova, E.S. doamna Christine Freilinger, Ambasadoarea Austriei în Republica Moldova, doamna Rima Bezede, Preşedintele Centrului Educaţional PRO DIDACTICA şi director de proiect, domnul Andrei Chiciuc, Preşedintele ANACIP, membrii Consiliului de Conducere ANACIP, rectori ai instituţiilor superioare de învăţământ și directori ai Centrelor de Excelență.

În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calităţii în învăţământul din Republic Moldova, Ambasada României, Ambasada Austriei şi Centrul Educaţional Pro Didactica au primit diplome şi trofeul „cristalul calităţii”.

Proiectul „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” este implementat în perioada 2015-2018. Proiectul vizează consolidarea procesului de educaţie în cadrul instituţiilor de învăţământ profesional ce oferă specializări în domeniul TIC, precum şi consolidarea capacităţilor în domeniul asigurării calităţii prin susţinerea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional.

Oxana DRAGUŢA,
coordonator de proiect